ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. (Bron: Politie)

  Zoals ook recent op diverse websites van belangen organisaties werd gepubliceerd is middels staatscourant bekend gemaakt dat de wetgeving voor het aanvragen van een nieuwe verlof / jachtakte iets is aangepast.
  Vooralsnog zal het (iets aangepaste) WM32 formulier hiervoor gebruikt gaan worden.
  Dit in ieder geval tot bekend is of de E-screener test toch opnieuw als instrument gebruikt zal worden.
  Na publicatie is er al volop contact gezocht met de afdeling over de voortgang.
  Vriendelijk verzoek is om nog even geduld te hebben.
  Wij wachten op dit moment nog op interne berichtgeving over de uitvoering van de wijzigingen, alsmede ook op beschikbaarheid van het formulier zelf.
  Zodra wij weer kunnen starten met behandeling van reeds eerder ingediende aanvragen, alsmede het maken van nieuwe afspraken, zal dit zo spoedig mogelijk ook hier bekend worden gemaakt.

  Team Korpscheftaken

  politie
 2. (Bron: KNSA)

  Met ingang van 23 september 2022 is de Regeling wapens en munitie gewijzigd, waardoor nieuwe verlofaanvragen weer door de politie in behandeling kunnen worden genomen. Deze wijziging in de Regeling wapens en munitie was nodig omdat in de Regeling nog stond vermeld dat voor een eerste aanvraag van een wapenverlof de betrokkene de e-screener moest doen. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst als onderdeel van een psychologisch onderzoek. Een voorwaarde om voor een verlof in aanmerking te kunnen komen, was dat dat onderzoek met positief resultaat werd afgesloten.

  Met de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 15 juli 2022 aan de Tweede Kamer besloot zij dat de inzet van deze e-screener moet worden opgeschort en daarvoor in de plaats het inlichtingenformulier (WM32) moet worden gebruikt. Dit formulier is reeds bekend; dat wordt al ingezet voor de verlenging van wapenverloven.

  Artikel 48a uit de Regeling moest daarvoor worden aangepast, en dat is nu gebeurd. Dat is goed nieuws voor iedereen die al sinds begin van deze zomer een eerste aanvraag voor een wapenverlof heeft ingediend of wilde indienen. Zij kunnen erop rekenen dat, wanneer zij al een aanvraag hebben gedaan, deze nu verder in behandeling wordt genomen. Al degenen die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dat nu alsnog gaan doen.

  De publicatie in de Staatscourant met daarin de wijziging in de Regeling wapens en munitie en het model WM32 Inlichtingenformulier kunt u hier downloaden:

  STAATSCOURANT Nr. 24877 - 22 september 2022

  Met deze wijziging in de Regeling zijn tevens de leges voor de eerste aanvraag van een wapenverlof verlaagd met € 54,45. De kosten voor de afgifte van een eerste verlofaanvraag bedragen nu € 138,20.

  Het WM32 formulier, dat al werd ingezet bij de verlenging van wapenverloven, is gewijzigd. In het formulier worden nu ook de nationaliteit en geboorteplaats en het geboorteland van betrokkene gevraagd. Voorts moeten alle drie de referenten de gegevens van hun identiteitsbewijs invullen en het formulier ondertekenen, waarmee zij toestemming verlenen voor het feit dat zij als referent optreden en dat zij instemmen met het verwerken van hun persoonsgegevens door de politie.

  Toekomst e-screener:

  De KNSA meldde al eerder verheugd te zijn dat de inspanningen van de KNSA en de KNJV, vooral ten aanzien van het door de Rechtbank bevolen deskundigenbericht, uiteindelijk geleid hebben tot het besluit om de inzet van de e-screener op te schorten. De KNSA zal zich er de komende tijd sterk voor maken dat de e-screener niet alleen opgeschort, maar geheel afgeschaft wordt.

  Zie ook https://svavrm.nl/formulieren waar je het nieuwe WM32 formulier kunt downloaden.

  knsa
 3. (Bron: NOJG)

  Geachte NOJG-leden, 

  Afgelopen vrijdag, 15 juli 2022, kreeg ik de brief onder ogen waarin onze Minister van Justitie & Veiligheid de Tweede Kamer mededeelt dat zij per direct het gebruik van de Escreener opschort. Een daadkrachtig besluit dat recht doet aan de uitkomst van het deskundigenrapport maar ook loon naar werken is voor degenen die zich de afgelopen jaren onverminderd zijn blijven inzetten voor úw rechten. De Escreener voor nieuwkomers wordt nu terug vervangen door het WM32 formulier zoals ook bestaande aktehouders dat altijd zijn blijven gebruiken.

  Deze vervanging van instrumenten vraagt om een aanpassing van de Regeling Wapens en Munitie (RWM). De timing en uitwerking van dit besluit is wat ongelukkig waardoor en nu een KORTE vertraging ontstaat. Mede namens de NOJG ben ik direct aan de slag gegaan, ditmaal in goede samenwerking met politie, om te bezien of we een werkwijze mochten hanteren die deze onbedoelde vertraging zou wegnemen. Momenteel wordt daarover nog overleg gevoerd.

  Mocht men niet tot een praktische oplossing kunnen komen, dan wordt verwacht dat de genoemde reparatie uiterlijk half september is gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie van Justitie & Veiligheid een update geven aan de Kamer over de zoektocht naar een permanente oplossing. Dit staat dus los van de tussentijdse wijziging die nu in september verwacht wordt.

  Wel ik wil u meegeven dat nieuwe aanvragers die de Escreener reeds met een ‘groen vlaggetje’ hebben afgerond hun aanvraag gewoon afgehandeld krijgen. Mensen die rood hebben gescoord zullen mee moeten in het nieuwe regime. Er bestaat een kans dat niet elke afdeling korpscheftaken al op de hoogte is van wat de gevolgen zijn deze recente ontwikkelingen. Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u zich melden bij de NOJG en zullen zij uw vraag aan mij doorzetten.

  Het bovenstaande is gebaseerd op de informatie zoals deze in dit nog prille stadium nu bij mij bekend is. Mochten er veranderingen optreden dan zal ik u hiervan op de hoogte brengen.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Rob Boom

  Phoenix Advisory

 4. (Bron: Politie)

  Ontwikkelingen omtrent verplichting E-Screener test:

  Gelet op de ontwikkelingen omtrent de E-screener test op 15 juli 2022 het navolgende bericht:
   
  Lopende aanvragen:
  Voor 16 juli ingediende 1e aanvragen, met een groene score naar aanleiding van de reeds afgelegde e-screener test, zullen gewoon in behandeling blijven.
  Nieuwe 1e aanvragen, ingediend voor 16 juli, met een rode score naar aanleiding van de E-screener worden vooralsnog buiten behandeling gesteld.

  Heeft u voor of op 15 / 16 juli reeds een 1e aanvraag ingediend, maar heeft u nog geen E-screener test gedaan, zal ook de behandeling van uw aanvraag vooralsnog worden opgeschort.
  Een en ander zal, voor zover voor u van toepassing, nog per brief door ons bevestigd worden.
   
  Nieuwe aanvragen:
  Tot nader order kunnen er geen afspraken meer gemaakt worden voor het indienen van een nieuwe 1e aanvraag.
  Uitzondering hierop is de aanvraag van een 2e verlof als u reeds in bezit bent van een ander (wapen)verlof.

  Dan is het afleggen van de E-screener test namelijk niet van toepassing.
  Bij twijfel kunt u uiteraard altijd contact zoeken met onze afdeling.
   
  Verdere ontwikkelingen:
  Als er verdere ontwikkelingen bekend zijn zal dit uiteraard weer op deze pagina bekend gemaakt worden.
  Desgewenst kunt u uiteraard ook de website van de politie of die van uw overkoepelde belangenorganisatie monitoren.
   
  Met vriendelijke groet,

  Team Korpscheftaken Limburg
   
  politie
 5. Opschorting gebruik e-screener (wet wapens en munitie)

  Klik voor de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid HIER

   

  Bron: KNSA

  In een brief aan de Tweede Kamer van 15 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw drs. D. Yesilgöz - Zegerius, aangekondigd dat de inzet van de e-screener voor aanvragers van een wapenverlof wordt opgeschort.

  De e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers moeten doen voor het verkrijgen van een wapenverlof. Bij de invoering van dit instrument in 2019 moesten ook bestaande verlofhouders, bij de verlenging van hun wapenverlof, de e-screener doen. Vrijwel direct na de invoering bleek dat het instrument niet functioneerde omdat onterecht veel bestaande verlofhouders een negatieve score behaalden en uiteindelijk zelfs hun wapenverlof moesten inleveren. Voor die groep werd het toen al stopgezet.

  De KNSA heeft, samen met de KNJV, sinds de invoering ervoor gestreden om dit instrument van tafel te krijgen. Uiteindelijk heeft het door de Rechtbank, op verzoek van de KNSA en de KNJV bevolen deskundigenbericht, nu de doorslag gegeven. Drie deskundigen hebben geoordeeld dat het instrument ondeugdelijk is en op een groot aantal onderdelen, zoals de betrouwbaarheid, de begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit, door hen als onvoldoende is beoordeeld.

  De KNSA is verheugd dat al deze inspanningen nu geleid hebben tot het in ieder geval voorlopig stopzetten van de inzet van de e-screener. Uiteindelijk hebben al die inspanningen en de daaraan verbonden hoge kosten, tot dit gunstige besluit geleid.

  Wijziging Regeling:

  In de Regeling wapens en munitie (Rwm) staat vermeld dat de aanvrager van een wapenverlof zich moet onderwerpen aan een door de minister aangewezen psychologisch onderzoek, te weten de e-screener.  Omdat de minister nu besloten heeft dat de inzet van de e-screener wordt stopgezet, moet op dat punt de Regeling wapens en munitie gewijzigd worden en moet ook het bedrag dat aan leges betaald moet worden in de Regeling verlaagd worden, omdat de kosten van de e-screener niet meer gemaakt hoeven te worden. In plaats van de e-screener wordt het WM32-formulier voorlopig (weer) gevraagd.

  Het ministerie werkt nu aan een aanpassing van de Regeling, en gedurende die periode kunnen helaas nieuwe aanvragen voor een verlof niet in behandeling worden genomen. De KNSA heeft het ministerie verzocht om zo spoedig mogelijk de wijziging van de Regeling te effectueren, zodat leden van schietsportverenigingen zo snel mogelijk weer verlof kunnen aanvragen.

   

   

  e-screener

 6. (Bron: Rob Boom - Phoenix Advisory)

  Vanaf eind oktober gaan we van start met de reeds eerder aangekondigde (tweedaagse) cursussen 'wapenwetgeving in de praktijk'. Het doel van deze dagen is om te zorgen dat deelnemers beter in staat zijn hun weg te vinden in het woud van wapenwet & -regelgeving.

  Tevens weet u na afloop zeker dat uw kennis weer up-to-date is. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden lopen we samen door de Wet Wapens en Munitie (WWM), de regeling Wapens en Munitie (RWM) en op de tweede dage behandelen we uitgebreid de Circulaire Wapens en Munitie (CWM). Alles vanuit een praktijkgerichte benadering.


  Interessant voor iedereen die beroeps- of hobbymatig te maken heeft met de WWM.

  Omdat er deelnemers aanwezig zijn uit veel verschillende disciplines is er uitgebreid gelegenheid om elkaar te spreken en ervaringen te uit te wisselen. Locatie is het prachtige Marechausseemuseum in Buren.
  Elke dag is inclusief een mooie lunch en een nabespreek/borrel moment.


  Als blijk van waardering voor iedereen die mij op LinkedIn volgt kunnen deze de kortingscode LINKEDIN10 gebruiken voor 10% deelnamekorting.

  Voor aanvullende vragen kunt u mij mailen: info@phoenix-advisory.eu

  Tickets koopt u via deze link:
  https://lnkd.in/ed5y-53K

  #justitie #politie #wapenbezit #WWM #marechausseemuseum #defensiemusea #politieacademie

   

 7. (Bron: AVRM)

  Actie: het lidmaatschap van de AVRM gratis tot 1 januari 2023. (Dus niet van de SV AVRM!)

  Aanmelding als lid kan via: Ik wil lid worden van de AVRM

  avrm

 8. Beste leden,

  De SV AVRM is voornemens om op 16-07-2022 de algemene ledenvergadering te houden bij schietsportcentrum IDC in Baexem. Op deze datum hebben ook een schietmoment aldaar, de vergadering start om 10.00 uur.

  Het adres van schietsportcentrum IDC is :
  Exaeten 5
  6095 PD Baexem


  Verder zijn als bestuursleden aftredend,

  Dhr. T. Fermont voorzitter en Dhr. F. Delil secretaris, beide zijn herkiesbaar. Indien er leden zijn die een bestuursfunctie ambiëren graag een mail sturen naar het secretariaat. 

  Bijgaand de agenda voor de ALV, als er leden zijn die bepaalde onderwerpen nog op de agenda erbij willen laten zetten ook graag een mail naar het secretariaat sturen.


  Met vriendelijke Groet,

  F.A. Delil
  Secretaris SV AVRM
  secretaris@svavrm.nl
   

  svavrm

 9. (Bron: Politie)

  Iedereen die al een kruit herlaad erkenning heeft, krijgt binnenkort een brief van de politie met de procedure voor de nieuwe herlaaderkenning.

  Zie de brief van politie KCT Limburg, klik HIER.


  Via de link: https://svavrm.nl/formulieren kunt u de documenten downloaden nodig voor de nieuwe procedure herlaaderkenning.

  -Explo 3 aanvraag particulier (herladen en overige)

  -Modelregister particulieren

  -Lijst ontplofbare stoffen en voorwerpen

   

  Denk ook aan een pasfoto, op de lijst ontplofbare stoffen en voorwerpen kan je aangeven: 

  -0160  rookzwak buiskruit  sub klasse: 1.1C

  -0161  rookzwak buskruit   sub klasse: 1.3C

  -0509  rookzwak buskruit   sub klasse: 1.4C

  -0044  slaghoedjes            sub klasse: 1.4S

   

   

 10. (Bron:KNSA)

  In het najaar van 2019 is de e-screener in werking getreden. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers en bestaande verlofhouders verplicht moeten doen voor het verkrijgen en verlengen van een wapenverlof.

  Al direct na invoering bleek dat het instrument niet functioneerde en er onterecht veel bestaande verlofhouders een negatieve score behaalden en uiteindelijk daardoor zelfs hun wapenverlof moesten inleveren.

  Veel bezwaren vanuit de KNSA en de KNJV, alsmede vanuit de Tweede Kamer, leidden uiteindelijk tot het stopzetten van de e-screener voor de bestaande verlofhouders. Helaas heeft de toenmalige Minister Grapperhaus destijds wel besloten om het instrument voor nieuwe verlofaanvragers in stand te houden. Maar ook daarvoor bleek dat het instrument niet functioneerde en dat onterecht aanvragen voor wapenverloven geweigerd werden en de betrokkenen vervolgens verplicht waren het tegendeel te bewijzen met een contra-indicatie die door een psychiater of psycholoog moest worden uitgevoerd met daaraan verbonden hoge kosten van zo’n € 1.500,00.

  De KNSA en de KNJV hebben zich daar niet bij neergelegd en de Rechtbank in Den Haag verzocht om een voorlopig deskundigenbericht te bevelen. De Rechtbank heeft aan dat verzoek gehoor gegeven en drie deskundigen zijn door de Rechtbank aangewezen om de e-screener aan een onderzoek te onderwerpen. De kosten daarvan zijn gedragen door de KNSA, de KNJV en de Staat.

  Ondeugdelijk

  Het eindrapport van de e-screener is inmiddels gereed en uit dat rapport blijkt volgens de KNSA zonneklaar dat de e-screener ondeugdelijk is. Voorts blijkt ook dat de wijze waarop dit instrument door de politie wordt ingezet niet juist is. Sterker nog: de deskundigen adviseren om, als het instrument wordt gebruikt, dat alleen te laten uitvoeren door deskundigen zoals een psycholoog of een psychiater. Op een groot aantal onderdelen zoals de betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit, wordt de e-screener door de deskundigen als onvoldoende beoordeeld. 

  De KNSA is daarom van mening dat de inzet per direct moet worden stopgezet en het inlichtingenformulier (WM32) dat daarvóór werd gebruikt, ook weer voor nieuwe aanvragen moet worden gehanteerd.

  De KNSA en de KNJV zullen de Minister van Justitie en Veiligheid verzoeken zo spoedig mogelijk hierover met hen in gesprek te gaan en tot die tijd de inzet van de e-screener op te schorten.

  Beide belangenorganisaties zullen de Minister ook verzoeken om degenen die tot op heden vanwege de e-screener zijn benadeeld – door bijvoorbeeld de weigering van een verlof of de extra kosten die zij hebben moeten maken – te gaan compenseren.

  Voor het volledige deskundigenrapport klik hier.

 11. Middagje schieten met de shotguns kaliber 12 op de steel plates.

   

  Links: Mosberg M500 shotgun kaliber 12, verstelbare stock met Tasco pro point

  Midden: Glock 17 pistool 9 mm

  Rechts: Benelli shotgun kaliber 12, open viziering

   

  shotgunshotgun

  shotgunshotgun

   

 12. (Her)opening loket Venlo;

  Met ingang van dinsdag 3 mei 2022 zal er vanuit de afdeling Korpscheftaken weer een service loket worden geopend in Venlo.

  Vanaf die datum kunnen de klanten uit het noorden van de provincie (met name regio Venlo & Venray) op de dinsdagen weer (beperkt) terecht in het politiebureau te Venlo.

  Let op; Dit betreft alleen afspraken voor eenvoudige zaken zoals tonen, afschrijven en ophalen van nieuwe verloven.
  De afhandeling van meer complexe zaken zal nog steeds alleen in Sittard mogelijk zijn.

  Bij het maken van uw afspraak kunt u overleggen of u voor uw vraag in Venlo terecht kunt.

  Één dag in de week zal waarschijnlijk niet altijd voldoende zijn om op korte termijn een afspraak in Venlo te kunnen maken.
  Is de agenda vol zal men of even geduld moeten hebben, of bereid willen zijn om toch naar Sittard te reizen.

  Verlengen:
  In de periodes van de verlengingen zal er, voor zover de bedrijfsvoering dit toelaat, nog een extra loket geopend worden. Ook het verlengen zal vanaf mei dus (deels) weer in Venlo plaats kunnen vinden.
  Uiteraard mag dit bericht desgewenst gedeeld worden binnen uw netwerk.
   
  Team Korpscheftaken
   
  politie
 13. (Bron: VRT)

  Ander camouflagepatroon en voor het eerst ook model voor vrouwen: dit is nieuwe uniform van onze militairen (B).

  België stapt over van het Woodland camouflagepatroon naar het Multicam camouflagepatroon.


  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/01/legeruniform/ 

  Defensie België

   

 14. (Bron: KNSA)

  In het nieuwsbericht van de KNSA van 19 augustus 2021 is reeds gemeld dat de afspraken met betrekking tot de erkenning Wecg tussen de KNSA, de Politie, het Ministerie en de Inspectie onder druk staan. De erkenning Wecg (vrij vertaald: een erkenning om los kruit voorhanden te mogen hebben voor bijvoorbeeld herladers en Historische Wapensschutters) werd tot voor kort, desgewenst jaarlijks, verstrekt aan verlofhouders zonder dat daarvoor kosten in rekening werden gebracht.

  Deze afspraak die de KNSA met de Overheidsinstanties heeft gemaakt, is tijdens een juridische procedure ter discussie gesteld. Het gevolg daarvan is een gerechtelijke uitspraak geweest die ertoe heeft geleid dat de afspraken die hierover gemaakt zijn, door het Ministerie en de Politie niet meer nagekomen kunnen worden.

  De Politie heeft de KNSA inmiddels laten weten dat met ingang van april 2022 er alleen nog erkenningen voor het voorhanden hebben van kruit verleend worden conform de vigerende Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik). Dat betekent dat diegenen die reeds over een erkenning beschikten, hun erkenning kunnen verlengen tegen een onkostenvergoeding (leges) van € 60,00. De erkenning is dan wel vijf (5) jaar geldig.

  De Politie zal bestaande houders van deze erkenning daarover ook nog informeren met het verzoek om ook bij de eerstvolgende verlenging een pasfoto mee te nemen. Die pasfoto is nodig om de normale erkenning te kunnen verstrekken.

  De Politie heeft de KNSA voorts laten weten dat voor het aanvragen van een geheel nieuwe erkenning voor het voorhanden hebben van kruit, de leges € 121,00 bedragen. Ook dat geldt dan weer voor een erkenning die vijf (5) jaar geldig is.

  De KNSA is teleurgesteld over deze gang van zaken waarbij uiteindelijk toch met één gerechtelijke uitspraak vele duizenden sportschutters worden gedupeerd. Te meer omdat er voor de afgifte van die erkenning, vanwege de strenge screening die verlofhouders toch al ondergaan, geen extra werkzaamheden verricht hoeven te worden en een vergoeding dus niet aan de orde hoeft te zijn.

  De KNSA blijft pogen om een andere regeling te bewerkstelligen. Op dit moment is de afloop daarvan onzeker.

 15. (Bron: Defensie)
  Colt C7-geweer met Aimpoint CompM4, en uitklapbare fore grip:

  Het Colt C7-geweer is het standaardwapen van de Nederlandse krijgsmacht. Met het wapen kunnen geoefende militairen doelen raken op zo’n 400 meter. 

  Naast de C7 heeft de krijgsmacht ook de C8-karabijn, met een kortere loop, in gebruik. De beperktere lengte geeft de gebruiker meer bewegingsvrijheid bij bijvoorbeeld optreden in verstedelijkt gebied. Onder andere verschillende stafeenheden en de Groep Luchtmacht Reserve gebruiken deze versie.

  Het Korps Commandotroepen (KCT) en de Maritime Special Operations Forces (MARSOF, Korps Mariniers) gebruiken het automatische aanvalsgeweer Heckler & Koch 416A5. Het enige verschil met de HK416A5 van de Brigade Speciale Beveiligingen (BSB van de Koninklijke Marechaussee) is dat deze semiautomatisch is.

  Specificaties

  • lengte: circa 100 centimeter (C7), circa 85 centimeter (C8)
  • gewicht: 3,92 kilo, bijna 7 kilo met granaatwerper
  • bereik: maximaal effectieve dracht 550 meter
  • kaliber: 5.56mm (5.56 x 45mm, standaard NAVO-kaliber)
  • magazijn: 30 patronen
  • in gebruik bij: alle krijgsmachtdelen

  Modificatie

  Vanaf 2009 zijn de C7’s en C8’s gemodificeerd naar de laatste eisen. Alle 25.000 wapens zijn uitgerust met onder andere een telescopische kolf, een aangepaste vuurregelaar en patroonhouderpal en een railsysteem. Ook is een nieuwe coating aangebracht. De gemoderniseerde versies heten C7NLD en C8NLD. Ze kregen ook een handgreep met uitschuifbare tweepoot voor een stabielere liggende schietpositie.

  Railsysteem

  Op het railsysteem worden kijkers geplaatst zoals de niet vergrotende ‘red dot’-richtkijker Aimpoint CompM4. Deze wordt gebruikt met 2 geopende ogen. De schutter verliest zo de omgeving niet uit het (andere) oog.

  Schietstanden

  De versies hebben de volgende standen:

  • S - safe, het wapen kan niet worden afgevuurd;
  • R – repeat, het wapen vuurt 1 kogel per keer dat de trekker wordt overgehaald;
  • AUTO – automatic, het wapen blijft vuren tot het magazijn leeg is of de schutter de trekker loslaat (C7A1).

   https://www.youtube.com/embed/tSg1K0SbwzE

  Colt C7

  Colt C7

  Colt C7

  Colt C7  Colt C7

  Colt C7

  Colt C7

  Colt C7

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren