ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. (Bron: Raad van State)

  Hoger beroep heeft klager in gelijk gesteld.

  En daarmee heeft iedereen die zijn verlof ambtshalve heeft laten verlenging recht op teruggave van de €68,- die dat gekost heeft.

  Let op, sportschutters maar dus ook jagers.
   
  Nou dan gaan we dit bedrag voor zowel individueel verlof als ook verenigingsverlof maar eens terug vragen.
   
  Voor meer info klik op onderstaande afbeelding:
   
   
   
  RAADVANSTATE.NL
  Uitspraak 202203325/1/A3
   
  Bij besluit van 28 april 2021 heeft de korpschef van de politie Midden-Nederland aan [appellant] op grond van de Regeling wapens en munitie (hierna: Rwm) een onkostenvergoeding van € 272,00 in rekening gebracht voor het verlengen van zijn wapenverloven voor 2020 en 2021.
   
   
   
   
 2. (Bron: de Sport-schutter.nl)

  De fasering van wapens voor (nieuwe) leden en introducees is alweer een paar jaar een feit. Iets waar je als sportschutter met al meer dan 3 jaar een verlof tot voorhanden hebben in het bezit nog maar weinig last van hebt. In 2021 schreef ik al een artikel over de fasering en hoe dit precies zit. Toch is de fasering voor sommigen nog niet compleet duidelijk en ook ik twijfel zelf ook nog wel eens hoe het nou precies zit. Wil je weten hoe het zit, dan ben je met dit artikel helemaal up to date voor wat betreft faseringen in het jaar 2024.

  Zo af en toe krijg ik vragen van (nieuwe) leden bij mij op de schietvereniging maar ook geregeld via sociale media. Soms komt die vraag van een herintreder en de ander gaat over een nieuw lid. Soms wil iemand weten hoe het eigenlijk zit met het schieten met de wapens op de vereniging of hoe het zit als zij straks zo ver zijn dat ze een verlof aan mogen vragen. Ook krijg ik wel eens vragen me welke wapens introducees nou wel of niet mee mogen schieten. De meeste vragen kon ik beantwoorden maar er waren ook een paar waarbij ik even twijfelde. Vraag zelf maar eens rond op de schietvereniging zou ik zeggen en de één zegt dit en de ander zegt dat. Naar aanleiding van mijn eerdere artikel en de vragen die ik recent heb gehad heb ik het een en ander uitgezocht hoe het staat in de CWM (Circulaire wapens en munitie) en het artikel een opfrisbeurt/aanvulling gegeven. LET OP! Het kan dus wel zijn dat de vereniging waarvan je lid bent zelf strengere regels maakt!

  In de kopjes over de fasering zal ik eerst een stukje wettekst plaatsen en vervolgens het een en ander verduidelijken waar dit nodig is.

  Wat valt er in welke fase?

  Laten we eerst duidelijk maken wat er in welke fase valt.

  Fase 1: Klein kaliber pistool, klein kaliber revolver, klein kaliber geweer (niet semi-automatisch) of klein kaliber karabijn (niet semi-automatisch)
  Fase 2: Groot kaliber pistool of revolver t/m 9mm, groot kaliber grendel geweer (niet semi-automatisch geweer).
  Fase 3: Groot kaliber pistool of revolver > 9mm, klein en groot kaliber geweer semi-automatisch.

  Schieten met verenigingswapens

  Als introducee

  Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.2_Circulaire.divisie2.2.5 punt g.

  De introducé bij een door de KNSA gecertificeerde vereniging mag alleen de op het verenigingsverlof vermelde verenigingsvuurwapens23 gebruiken welke geschikt zijn voor de Olympische disciplines, de disciplines van de International Sport Shooting Federation en de disciplines van de Muzzle Loaders Association International Committee, zoals opgenomen in bijlage C824;

  Bron 2: https://www.knsa.nl/media/1152/totaaloverzicht-knsa-gereglementeerde-disciplines.pdf

  Voor de beoefening van de schietsport met verenigings-vuurwapens, of incidenteel met een vuurwapen van een medeschutter, geldt dat door introducés, aspiranten en in het eerste jaar lidmaatschap, uitsluitend de wapens mogen worden gebruikt die zijn toegelaten in de disciplines van fase 1 en fase 2.

  In de CWM is een aparte paragraaf gewijd aan promotieactiviteiten en introducés. Een introducee mag dus met fase 1 en fase 2 wapens schieten van de vereniging en van een medelid. Dit in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt dat het enkel met fase 1 wapens mag schieten.

    Fase 1 Fase 2 Fase 3
  Introducee X X  

  Ik wil het toch nogmaals benadrukken. Dit is wat de CWM toestaat ten opzichte van introducés. Het kan dus zo zijn dat je vereniging zelf strengere regels maakt en bijvoorbeeld enkel fase 1 toestaat.

  Als (aspirant)lid van de schietvereniging

  Bronhttps://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.2_Circulaire.divisie2.2.2 punt f.

  Aan leden die korter dan één jaar volwaardig lid zijn van een schietvereniging, mogen alleen de op het verenigingsverlof vermelde verenigingsvuurwapens18 worden uitgeleend die geschikt zijn voor de Olympische disciplines, de disciplines van de International Sport Shooting Federation en de disciplines van de Muzzle Loaders Association International Committee, zoals aangewezenin bijlage C8. Aan leden van de bij de KNTS aangesloten vereniging die korter dan één jaar volwaardig lid zijn mogen de bij die vereniging voor het traditioneel schieten in gebruik zijnde verenigingswapens of bij die vereniging in gebruik zijnde privé vuurwapens worden uitgeleend.

  De CWM maakt in deze geen onderscheid tussen herintreders of leden die voor het eerst lid zijn van een schietvereniging. Wel valt op dat er gesproken wordt over volwaardig lidmaatschap. Navraag bij de KNSA geeft aan dat onder deze zinsnede dus ook het aspirant lidmaatschap valt. Ben je korter dan 1 jaar volwaardig lid of aspirant lid dan mag je dus met alle fase 1 en fase 2 wapens schieten van de vereniging (al dan niet onder begeleiding) maar nog niet met wapens die vallen onder fase 3. Ben je precies 1 jaar of langer volwaardig lid dan mag je ook met de fase 3 wapens schieten van de vereniging.

  Onderstaande tabel is een simpel overzicht in de opbouw van de fasering voor het gebruik van verenigingswapens tijdens je lidmaatschap.

    Fase 1 Fase 2 Fase 3
  Aspirant lid X X  
  < 1 jaar lid X X  
  > 1 jaar lid X X X

  Schieten met privé wapens

  Bronhttps://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.4_Circulaire.divisie2.4.6

  Het tijdelijk en incidenteel in gebruik afstaan van privé-wapens tijdens een schietoefening of wedstrijd aan een medeschutter – die in het bezit is van een geldige KNSA-licentie of van een lidmaatschapsbewijs van een niet bij de KNSA aangesloten, maar wel door de KNSA gecertificeerde schietvereniging, of die in het bezit is van een wapenverlof of jachtakte – is toegestaan als dat geschiedt onder de volgende voorwaarden

  ……

  d. Aan leden korter dan twee jaar in het bezit van een KNSA-licentie of die korter dan twee jaar lid zijn van een niet bij de KNSA aangesloten, maar wel door de KNSA gecertificeerde schietvereniging, mogen alleen de vuurwapens30 welke geschikt zijn voor de Olympische disciplines, de disciplines van de International Sport Shooting Federation en de disciplines van de Muzzle Loaders Associations International Committee, zoals opgenomen in bijlage C8, tijdelijk worden afgestaan.

  De CWM maakt voor het gebruik van privé wapens in deze geen onderscheid tussen herintreders of leden die voor het eerst lid zijn van een schietvereniging. Wat ook opvalt is dat hier niet expliciet wordt gesproken over een volwaardig lidmaatschap enkel de term lid.

  Onderstaande tabel heeft betrekking op de fasering van het gebruikt van privé wapens tijdens lidmaatschap.

    Fase 1 Fase 2 Fase 3
  Aspirant lid X X  
  < 2 jaar lid X X  
  > 2 jaar lid X X X

  Verlof aanvraag herintreders

  Bronhttps://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.8_Circulaire.divisie2.8.2

  Indien een voormalige verlofhouder een aanvraag indient voor een nieuw verlof, kan deze verzoeken te bezien of een verlof kan worden verleend voor een ander vuurwapen dan normaal gesproken voor een nieuwe aanvrager zou gelden Deze overgangsmaatregel beoogt om de herintredende verlofhouder in de gelegenheid te stellen om zijn ‘oude’ schietsportdiscipline te beoefenen. Hierbij gelden nog de volgende uitgangspunten:

   Voor de aanvrager geldt de bewijslast om het bestaan van de oude rechten aan te tonen.

   Het bestuur van de schietvereniging dient, evenals reguliere aanvragen, zich er van te overtuigen dat de aanvrager beschikt over voldoende vaardigheid in de veilige omgang met vuurwapens en geeft daarover advies aan de korpschef.

   Vrijgestelde wapens tellen niet mee voor het aantal toegestane wapens op een verlof.

   Het beroep op de oude rechten moet toetsbaar zijn voor de korpschef.

   Voor het doen van een beroep op oude rechten, moet de aanvrager voldoen aan het vereiste dat hij minimaal 1 jaar lid is van een schietsportvereniging en minimaal 18 schietbeurten in de afgelopen twaalf maanden bij een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging of door de KNTS gecertificeerde vereniging hebben verricht.

   Het verlof kan voor het eerste jaar slechts geldig zijn voor één vuurwapen, zij het dat daar geen beperkingen aan gesteld worden, zoals dit wel geldt voor de reguliere nieuwe aanvragers.

   Het beroep op oude rechten kan niet gedaan worden in die gevallen waarin het voormalige verlof werd ingetrokken door de korpschef, voor een van de intrekkingsgronden zoals genoemd in artikel 7, tweede lid, van de Wet wapens en munitie of een eerdere tussentijdse aanvraag voor een verlof werd geweigerd door de korpschef op basis van artikel 7, eerste lid van de Wet wapens en munitie.

  Een herintreder heeft dus het geluk dat deze, mits hij kan bewijzen in het bezit te zijn geweest van een verlof, de fasering voor wat betreft het verlof kan overslaan. Wel ben je het eerste jaar beperkt tot maximaal 1 wapen op het verlof. Na een jaar in het bezit te zijn geweest van een verlof mag je natuurlijk wel tot het maximaal aantal wapens bijschrijven op je verlof.

  Onderstaande fasering is van toepassing op het aanschaffen van wapens voor schutter die kunnen bewijzen dat zij voorheen in bezit zijn geweest van een verlof (herintreders):

    Fase 1 Fase 2 Fase 3 Aantal wapens
  < 1 jaar verlof X X 1
  < 2 jaar verlof X X X 5

  Verlof aanvraag nieuwe leden

  Onderstaande fasering is van toepassing op het aanschaffen van wapens voor schutter die niet eerst in bezit zijn geweest van een verlof:

    Fase 1 Fase 2 Fase 3 Aantal wapens
  < 1 jaar verlof X     1
  < 2 jaar verlof X X   5
  > 3 jaar verlof X X X 5

  Er is echter één uitzondering. Als je na 2 jaar lidmaatschap voor het eerst je verlof aanvraagt mag je direct een fase 2 wapen aanschaffen. Zo hoef je dus niet eerst een fase 1 wapen aan te schaffen om in ieder geval een verlof te krijgen en pas een jaar later een fase 2 wapen aan te kunnen schaffen.

   sport-schutter.nl

 3. Hier de tekst van de nieuwe omgevingswet.

  Zoals ik het nu begrijp hanteren de gemeente de regels die hier vermeld staan onder "In deze situaties is een omgevingsvergunning vereist voor opslaan ontplofbare stoffen voor civiel gebruik''.   

  De gemeente kan andere regels hanteren maar hier moet je naar informeren bij je eigen gemeente heb ik gehoord, maar niemand heeft hier tot nu toe iets mee gedaan en verwijzen ze naar de tekst zoals in de bijlage.


  Hier de link waar je die tekst kunt nalezen:

  Milieubelastende activiteit opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik (paragraaf 3.2.11 Bal) | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

  Informatiepunt Leefomgeving

 4. De Walther PP, de Walther PPK en de Walther PPK/S zijn een serie semiautomatische vuistvuurwapens,  die alle zijn ontworpen door de Duitse wapenfabrikant die tegenwoordig Carl Walther GmbH Sportwaffen heet. De letters PP staan voor Polizei Pistole (politiepistool) en, zoals de naam al aangeeft, zijn deze wapens oorspronkelijk ontworpen voor de Duitse politie.

  De Walther PP is in 1921 ontworpen en heeft van oorsprong het .32 ACP-kaliber (7,65mm). Later verschenen er ook versies in de kalibers .22 LR- en .380 ACP (9 mm kort). De Walther PPK is een jaar later ontworpen en heeft als onderscheid dat hij een kortere loop heeft dan de PP. PPK staat voor Polizeipistole Kriminalmodell. Beide vuurwapens zijn pas vanaf 1929 in massaproductie vervaardigd. De PPK/S is bijna identiek aan de PPK, maar heeft een handgreep die even lang is als die van de gewone PP, maar ongeveer een centimeter langer is dan die van de PPK. Verder wordt de PPK/S enkel geleverd in het kaliber .380 ACP, ook wel 9mm kort genoemd. Omwille van de vergrote handgreep, passen er in de PPK/S ook evenveel patronen van dat kaliber als in de PP. Namelijk zeven, één meer dan in de PPK. De PPK/S is in 1968 ontworpen omwille van een Amerikaanse regelgeving die voorschreef dat nieuwe vuistvuurwapens aan specifieke minimum dimensies moesten voldoen.

  Van de drie ontwerpen is de Walther PPK het bekendst. Tot op heden zijn er meer dan 5 miljoen exemplaren van geproduceerd. Hiermee is het een van de meest geproduceerde pistolen aller tijden. De PPK is ook bekend als het wapen van James Bond. Daarnaast was de PPK ook een van de persoonlijke wapens van Adolf Hitler en het wapen waarmee hij zelfmoord zou hebben gepleegd.

  Wij schoten met 7.65mm of te wel de .32ACP pistool met een 7 schots magazijn.

   

  Walther PPK

  Walther PPK
  Walther PPK

  Walther PPK

   

 5. (Bron: KNSA)

  Via onderstaande link, ziet u een overzicht van de KNSA geregelementeerde disciplines, en de bijhorende cijfers codes.

  Dit kan handig zijn bij het invullen van de formulieren voor het verkrijgen van een wapen.

  Klik HIER

   

  knsa

 6. (Bron:KNSA)

  In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 is de KNSA al geruime tijd in overleg met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W).

  Immers, de consequenties van de invoering van deze Omgevingswet en het daaraan verbonden Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) zijn groot. Zo groot, dat de meeste sportschutters die los kruit voorhanden moeten hebben om te kunnen herladen of omdat zij met historische wapens schieten, niet aan die voorschriften kunnen voldoen. De KNSA heeft het Ministerie daarom verzocht om het BAL zodanig aan te passen, dat bij het opslaan van een kleinere hoeveelheid kruit aan (een deel van) deze voorschriften niet hoeft te worden voldaan.

  Het Ministerie heeft de KNSA inmiddels laten weten dat zij een positieve intentie heeft om het BAL zodanig aan te passen, dat bij een geringere hoeveelheid kruit, deze strenge voorschriften per 1 januari 2024 niet nageleefd hoeven te worden.

  Die intentie van het Ministerie om het BAL te wijzigen betekent dat er concreet zicht is op legalisatie. En dat is voor de politie juridisch voldoende om voorlopig, totdat het BAL is gewijzigd, niet te handhaven en de opslag van een geringe hoeveelheid kruit door sportschutters met een verlof en/of Historische Wapensschutters te gedogen. Het Ministerie van I&W heeft daarmee ook ingestemd, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat sportschutters moeten voldoen aan hetgeen vermeld is in het Informatieblad “Veilige opslag van kruit bij particulieren”, zoals dat destijds is uitgegeven door het RIVM voor mensen die rookzwak kruit of zwart kruit opslaan in hun woning voor het herladen van patronen en voor het schieten met historische wapens. Sportschutters die zich aan die voorschriften houden, zijn niet in overtreding, aldus de Nationale Politie.

  Vrij vertaald betekent dit dat sportschutters maximaal 3 kilogram rookzwak kruit of 1 kilogram zwart kruit thuis mogen opslaan (dan wel een combinatie daarvan). Voorts moet dat kruit opgeborgen worden in een in deze handreiking voorgeschreven houten kist. De erkenningsplicht conform de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg) blijft wel gewoon van toepassing.

  De KNSA heeft de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in het voorkomen van de desastreuze consequenties van de invoering van de Omgevingswet en het BAL voor de schietsport. Dat het Ministerie voornemens is het BAL te wijzigen en tot die tijd, met inachtneming van de voorschriften van het Informatieblad, de situatie gedoogt, is een prachtig resultaat na alle verrichte inspanningen. Daarmee is de mogelijkheid voor sportschutters om te herladen en met historische wapens te blijven schieten, overeind gebleven en kunnen zij hun sport blijven beoefenen.

  Voor diegenen die meer dan maximaal 3 kilogram kruit willen opslaan, geldt dat zij wel moeten voldoen aan de voorschriften die staan vermeld in het BAL, zoals: een minimale afstand van 8 meter vanaf de opslagplaats tot andere objecten, het opslaan van kruit in brandcompartimenten en de voorgeschreven melding aan het Gemeentebestuur c.q. de Omgevingsdienst. Deze voorschriften staan in het BAL, paragraaf 4.103

  knsa

 7. (Bron: KNSA)

  De minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten om per 1 januari 2024 de tarieven voor bewaarloon voor wapens die bij de politie in bewaring worden gegeven en de onkostenvergoeding voor de afgifte van een Europese vuurwapenpas te verhogen.

  Het bewaarloon is met ingang van 1 januari 2024 vastgesteld op € 15,00 per maand en het bedrag voor de afgifte van een Europese vuurwapenpas is vastgesteld op € 72,60. Deze tariefverhogingen zijn – aldus de minister – gedaan op basis van een kostenanalyse.

  Als gevolg van deze gewijzigde tarieven is de Regeling wapens en munitie (Rwm) gewijzigd. Een publicatie hiervan is gedaan in de Staatscourant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-33465.html

  knsa

 8. Oorlog in de Peel museum.

  Bezoekje aan het museum Oorlog in de Peel, in het plaatsje Melderslo.

  Het was een zeer mooie verzameling van spullen en materiaal uit de tweede wereld oorlog, de wapenverzameling was ook zeer indrukwekkend. 


  Wat dit museum zo apart maakte vond ik dat sommige spullen die er lagen door mensen uit de regio aan het museum geschonken waren, en er dus een persoonlijk verhaal aan vast zit.

  Dus als je daar op bezoek gaat gaat er iemand van het museum met je mee om je de verhalen achter een deel van de ten toon gestelde spullen te vertellen wat erg bijzonder is.

  Na de rondleiding kun je nog even na kletsen onder het genot van een kopje koffie, erg gezellig allemaal.

  Voor meer info, en openingstijden klik op onderstaande link:

  Website Oorlog in de Peel

  oorlogindepeeloorlogindepeel

  oorlogindepeeloorlogindepeel

  oorlogindepeeloorlogindepeel

   

   

   

   

   

 9. (Bron: NOJG)

  Middels deze mail informeren wij jullie over het voornemen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om per 1 januari 2024 het bewaarloon en de onkostenvergoeding voor de afgifte van de Europese vuurwapenpas te wijzigen.
  Bewaarloon

  In 1996 is het bewaarloon vastgesteld op €2,27 (toentertijd f 5,-). Sedertdien is het bewaarloon niet geïndexeerd. Dit heeft als gevolg dat het bewaarloon niet meer kostendekkend is voor de tijd, capaciteit en middelen die de korpschef van de politie moet inzetten om gevolg te kunnen geven aan de wettelijke taak met betrekking tot het in bewaring nemen van wapens.

  De korpschef van de politie heeft in 2021 onderzocht welke kosten worden gemaakt bij het in bewaring geven van wapens. Op basis van de kostenanalyse van de korpschef is het voornemen om het bewaarloon vast te stellen op €15,-.

  Onkostenvergoeding afgifte Europese vuurwapenpas

  Sinds 15 maart 2006 heft de politie een onkostenvergoeding van €40,- voor de afgifte van een Europese Vuurwapenpas en €5,- voor de verlenging van de geldigheidsduur daarvan. De kosten die de politie maakt zijn sinds 15 maart 2006 niet geïndexeerd.

  De politie koopt de pas momenteel in voor €72,60. Derhalve is het voornemen om de onkostenvergoeding voor de afgifte van een Europese Vuurwapenpas vast te stellen op €72,60.

  Voor de overige kosten ten aanzien van onder meer de tijd, capaciteit en middelen die de korpschef van de politie moet inzetten om gevolg te kunnen geven aan de afgifte én verlenging van de Europese vuurwapenpas is (nog) geen geactualiseerde kostenanalyse gemaakt.

   

  Wij vertrouwen erop jullie hiermee tijdig en voldoende te hebben geïnformeerd.

  ……………………………………………………………………….
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
  Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
  Afdeling Strafrechtelijke Handhaving

  Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
  Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

   

 10. (Bron: KNSA)

  Sportschutters die herladen en sportschutters die Historische Wapensdisciplines beoefenen, hebben daarvoor los kruit thuis voorhanden. De voorschriften voor de opslag daarvan worden nu geregeld in de milieuwetgeving. Jaren geleden heeft de KNSA met het Ministerie, de Nationale Politie en de Inspectie afspraken gemaakt die afweken van de voorschriften in de milieuwetgeving voor de opslag van los kruit. Deze voorschriften werden daardoor soepeler, onder voorwaarde dat er niet meer dan maximaal 3 kilogram rookzwak buskruit of 1 kilogram zwartkruit werd opgeslagen. Door een gerechtelijke uitspraak is deze afspraak niet meer van toepassing, en per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking waardoor ook de andere huidige wettelijke bepalingen niet meer van toepassing zijn.

  Daarvoor in de plaats komt de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (afgekort: het BAL). In het BAL zijn de voorwaarden waaraan sportschutters moeten voldoen om los kruit te mogen opslaan, zo ingrijpend dat de meesten daaraan niet kunnen voldoen. Dat komt mede doordat in de nieuwe Omgevingswet tussen ‘inrichtingen’ en ‘particulieren’ geen onderscheid meer wordt gemaakt.

  De KNSA heeft – met steun van sportkoepel NOC*NSF – het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat verzocht om voor sportschutters weer een soepelere regeling vast te stellen; in dit geval zodanig wettelijk verankerd, dat die niet door een gerechtelijke uitspraak teniet kan worden gedaan. Het Ministerie van I&W heeft inmiddels per brief laten weten dat er een positieve intentie is om een uitzondering te maken op de strenge voorwaarden die voortvloeien uit die nieuwe Omgevingswet bij de opslag van kruit. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de oude afspraken weer in werking treden, en dat wil zeggen: maximaal 3 kilogram rookzwak buskruit of maximaal 1 kilogram zwartkruit. En voorts dat sportschutters zich houden aan het destijds opgestelde voorschriften in het Informatieblad (handleiding) van het Ministerie van I&W van september 2020 (zoals verplicht houten kist). Dat is goed nieuws, ofschoon een definitieve bevestiging in het Besluit (BAL) nog moet volgen. Klik op de link voor het Informatieblad ‘Veilige opslag van kruit bij particulieren’

  Meldplicht: 

  Uit de nieuwe Omgevingswet vloeit wel voort een zogenaamde meldplicht wanneer particulieren kruit opslaan. De KNSA heeft bezwaar geuit tegen die meldplicht, in verband met de publicatie van persoonsgegevens omdat dat altijd gaat om verlofhouders, en het is zeer ongewenst dat derden de beschikking krijgen over die persoonsgegevens, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Het Ministerie van I&W wil en kan de meldplicht niet schrappen en daarom heeft de KNSA nu een officieel verzoek ingediend om bij de publicatieplicht die volgt op de meldplicht, de informatie zoals de persoonsgegevens, geheim te houden. Dit verzoek is gedaan voor alle Nederlandse sportschutters die thuis kruit opslaan. Een definitief besluit op dit officiёle verzoek van de KNSA is nog niet bekend. 

  Aantal patronen: 

  Onaangenaam verrast is de KNSA met de mededeling van het Ministerie van I&W dat bij een aanpassing van het Besluit (BAL), het beleidsvoornemen is om het aantal patronen dat sportschutters maximaal voorhanden mogen hebben van 10.000 te verlagen naar 5.000 stuks. Dit voornemen komt voort – aldus het Ministerie – uit een verzoek van de Nationale Politie vanwege het mogelijk weglekken van vuurwapenpatronen. De KNSA heeft in niet mis te verstane bewoordingen ernstig bezwaar gemaakt tegen het voornemen om bij wijziging van het BAL, en passant, het aantal patronen dat verlofhouders voorhanden mogen hebben, te verlagen. 

  Nog scherper heeft de KNSA gereageerd op de suggestie dat er patronen zouden weglekken; een ernstige beschuldiging die op geen enkele wijze kan worden onderbouwd. De KNSA heeft daaraan toegevoegd dat met deze suggestie het Ministerie een grote groep gezagsgetrouwe burgers die aan de strengste screeningseisen voor het verkrijgen van een wapenverlof moeten voldoen, wordt gecriminaliseerd. De suggestie, zo meldt de KNSA aan het Ministerie, dat sportschutters dergelijke handelingen zouden plegen, werpen wij verre van ons. Het Ministerie van I&W is met argumenten erop gewezen dat door een verlaging van het maximumaantal patronen een groot aantal sportschutters ernstig wordt gedupeerd. Met name actieve wedstrijd-sportschutters en topsportschutters beschikken vaak ook over grote voorraden patronen, om hun sport te kunnen beoefenen. Zij worden in die sportbeoefening door deze maatregel ernstig belemmerd. 

  De KNSA hoopt dat het Ministerie van I&W alsnog terugkomt op dit onzalige voornemen. Een bericht daarover wordt nog in spanning door ons afgewacht.

  knsa

 11. Schietagenda SV AVRM 2024

  Datum Locatie Baan Schietpunten Start Einde
  06-01 Venray  100m  8  11.00  13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  13-01 Belfeld  50m    15.00  17.00
  20-01 Belfeld  50m    15.00  17.00
  03-02 Venray  100m  8  11.00  13.00
  17-02 Venray  100m  8  11.00  13.00
  17-02 Baexem 25m steelplates en kaart  10.00  12.00
  02-03 Venray  100m  8

   11.00

   13.00
  16-03 Venray  100m  8  11.00  13.00
  30-03 Belfeld  50m    15.00  17.00
  13-04 Venray  100m  8  11.00  13.00
  11-05 Venray  100m  8  11.00  13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  25-05 Venray  100m  8  11.00  13.00
  08-06 Belfeld  50m    15.00  17.00
  22-06 Venray  100m  8  11.00  13.00
  06-07 Venray  100m  8  11.00  13.00
  20-07 Venray  100m  8  11.00  13.00
  03-08 Venray  100m  8  11.00  13.00
  10-08 Belfeld  50m    15.00  17.00
  17-08 Venray  100m  8  11.00  13.00
  31-08 Belfeld  50m    15.00  17.00
  14-09 Venray  100m  8  11.00  13,00
  28-09 Venray  100m  8  11.00 - 13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  05-10 Belfeld  50m    15.00  17.00
  26-10 Venray  100m  8  11.00  13.00
  09-11 Venray  100m  8  11.00  13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  23-11 Venray  100m  8  11.00  13.00
  07-12 Belfeld  50m    15.00  17.00
  21-12 Venray  100m  8  11.00  13.00
             
             
             
             

   

  Schietlocaties SV AVRM:

  -Venray: Schietsportcentrum "De Versen", Sinnestraat 7, 5808 BR, Venray (Oirlo) (4 schietpunten per tunnel) (25m-100m)

  -Belfeld: SV de Flint, Sportlaan 13a, 5951 NJ, Belfeld  (5-10 schietpunten) (50m)

  -Baexem: Schietsportcentrum I.D.C., Exaeten 5, 6095 PD Baexem (25m-6 schietpunten, 25m-dynamische schietsporten)

  -Veghel: SSV Remington, Geerbunders 31, 5461XM, Veghel; Navigatie: Vorstenbosscheweg 3, Veghel  (8 schietpunten) (25m-100m)

  -Budel: Het adres van de baan is Kuikensvendijk 5 6002 SR Weert. Komende van de A2 afslag Budel, neemt u voorlangs het AZC Cranendonk komende de 1e weg links. Hier staat de Zuidpoort aangegeven. Bij de afslag Zuidpoort volgt u tot het zandpad de verharde weg. Hier aangekomen ziet u aan uw rechterzijde de ingang van het schietterrein waar u uw voertuig links op het aangegeven parkeerterrein kunt parkeren. (5 schietpunten) (100m-250m-300m)

   

  routebeschrijving Budel

  pistoolbaan Oirschot

   

 12. (Bron: KNSA)

  Aan het voorhanden hebben van wapens alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (Wwm) en de bij deze wet behorende uitvoeringsvoorschriften, te weten het Besluit wapens en munitie (Bwm), het Besluit erkenningen schietverenigingen, de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

  Bij de KNSA aangesloten verenigingsbestuurders en sportschutters kunnen, in verband met de Wet en voorschriften, vragen hierover stellen op het speciaal daarvoor ingerichte e-mailadres: wwm@knsa.nl, onder vermelding van hun KNSA-licentienummer.

  In de onderstaande vragen- en antwoordenrubriek wordt per categorie een selectie van vragen en antwoorden gepubliceerd, die in de afgelopen tijd door de KNSA zijn beantwoord. In deze selectie zijn ook nog veel vragen en antwoorden opgenomen die door wijlen mr. P. Hoogeveen, Juridisch Adviseur van de KNSA en expert op het gebied van de Wet wapens en munitie, in de afgelopen jaren zijn beantwoord.

  De rubriek wordt met regelmaat ververst met nieuwe vragen en antwoorden, en vragen en antwoorden die niet meer opportuun zijn, worden verwijderd.

  KLIK HIER VOOR DE CATAGORIEEN

  knsa

   

   

 13. (Bron: KNJV)

  E-screener nog niet definitief van tafel

  Minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, heeft 4 juli met een Kamerbrief gereageerd op het eindrapport van de Commissie Wet Wapens en Munitie (WWM). In de brief staat een beleidsreactie en plan van aanpak aan de Tweede Kamer. Bij de brief is een beslisnota gevoegd. Op grote lijnen kan de minister zich vinden in de adviezen van de Commissie WWM. Zij wil vooruitlopend op een nieuwe Wet Wapens en Munitie voor enkele urgente thema’s zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel indienen.

  De taak van de Commissie WWM was het opstellen van een probleeminventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet Wapens en Munitie en de onderliggende regelgeving. Ook werd de commissie gevraagd adviezen te geven op welke wijze de Wet Wapens en Munitie gemoderniseerd kan worden, met inachtneming van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.

  Geldigheidsduur jachtakte

  Het verlengen van de geldigheidsduur van een jachtakte om hiermee de administratieve last bij de politie te verlichten is één van de thema’s die versneld worden aangepakt. Ook het verplichte lidmaatschap van schietsport-, jagersvereniging of WBE en de verwerking van persoonsgegevens staan op het prioriteitenlijstje. Een conceptwetsvoorstel over deze en andere prioritaire thema’s wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.

  Goed startpunt

  De adviezen van de commissie vormen volgens minister Yeşilgöz-Zegerius een goed startpunt voor de ontwikkeling van een nieuwe Wet Wapens en Munitie. De minister geeft aan het uitgangspunt dat het bezit van wapens en munitie verboden is leidend blijft, en dat een restrictief beleid wordt gehanteerd voor legaal bezit van wapens en munitie.

  Informatieplicht

  Onderdeel van het restrictieve beleid is dat de wapenbezitter (of aspirant-wapenbezitter) dient te voldoen aan alle verplichtingen die de overheid heeft gesteld om de risico’s die gepaard gaan met het bezit van wapens en munitie, te kunnen beperken. Personen die beschikken over bijvoorbeeld een jachtakte of deze willen aanvragen hebben daarom een uitgebreide en actieve informatieplicht. Hierbij dient de persoon aan te tonen dat hij of zij geen risico vormt.

  Inzet E-screener opnieuw bekeken

  Tot slot wil de minister de e-screener niet definitief afschrijven, maar zo aanpassen dat de e-screener toch gebruikt kan worden om de onafhankelijke en professionele beoordeling van de psychische gesteldheid van (aankomende) wapenvergunninghouders te maken. Ook dit onderwerp wil de minister met prioriteit behandelen, daarom wordt momenteel onderzocht hoe de e-screener op een goede manier ingezet kan worden. Hiermee gaat zij voorbij aan het advies van de Commissie WWM om de e-screener definitief af te schrijven. De Jagersvereniging en de KNSA blijven van mening dat de e-screener ondeugdelijk is en dat de inzet ervan definitief moet worden stopgezet. Dat is voldoende aangetoond door het – op verzoek van de KNSA en de Jagersvereniging door de Rechtbank bevolen – deskundigenbericht.

  KNJV

 14. (Bron: KNSA)

  Op 20 december 2022 is door de Minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Dilan Yeşilgöz-Zegerius, het eindrapport van de Commissie Wet wapens en munitie in ontvangst genomen. De taak van de Commissie Wwm was het opstellen van een probleeminventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving. Vervolgens moest de Commissie Wwm adviezen geven op welke wijze de Wet wapens en munitie gemoderniseerd kan worden, met inachtneming van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.

  De Minister reageert daarop nu op 4 juli 2023 met een beleidsreactie en plan van aanpak aan de Tweede Kamer. Bij de brief is een beslisnota gevoegd.

  De Minister is van mening dat de Commissie Wwm niet volledig heeft voldaan aan de opdracht omdat het door de Overheid vastgestelde Beleidskompas niet geheel door de commissie is toegepast. Dat hield verband met de omvang en complexiteit van het onderwerp en de beperkte tijdsduur die de commissie gegeven was. In slechts elf maanden heeft de commissie haar taak moeten verrichten.


  Prioritaire thema’s:

  In grote lijnen schaart de Minister zich achter de adviezen van de Commissie Wwm en zij schaart zich tevens achter het advies van de commissie om een aantal prioritaire thema’s niet te laten wachten op een nieuwe Wet wapens en munitie, maar daarvoor zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen, vooruitlopend op een nieuwe wet.

  De KNSA is content dat de voor de commissie urgente thema’s ook met prioriteit zullen worden opgepakt, zoals een langere geldigheidsduur van een wapenverlof en het anders definiëren van het begrip ‘overdragen’.

  Deze prioritaire thema’s staan vermeld in de beleidsreactie en de Minister voegt daar nog een aantal andere thema’s aan toe, zoals het verplichte lidmaatschap van schietsportverenigingen, de certificering van schietsportverenigingen, de vaststelling van schietsportdisciplines en de verwerking van persoonsgegevens. Dat is belangrijk omdat daarover nu veel onduidelijkheid is.

  Een conceptwetsvoorstel inzake de prioritaire thema’s (in consultatie) wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.


  E-screener:

  De Minister zal ook als prioritair thema behandelen hoe de beoordeling van de psychische gesteldheid van (potentiële) verlofhouders op een effectieve en efficiënte wijze kan worden geregeld. Tot teleurstelling van de KNSA gaat de Minister voorbij aan het advies van de Commissie Wwm om de e-screener definitief af te schrijven.

  Al eerder heeft de Minister de inzet van de e-screener opgeschort, maar nu wil zij – in afwijking van het advies van de commissie – onderzoeken of de e-screener toch niet op enigerlei wijze kan worden ingezet.

  De KNSA blijft van mening dat het instrument ‘e-screener’ ondeugdelijk is en dat de inzet daarvan definitief moet worden stopgezet. Dat is voldoende aangetoond door het, op verzoek van de KNSA en de KNJV door de Rechtbank bevolen deskundigenbericht 


  Nieuwe Wet wapens en munitie:

  Behoudens de wetswijzigingen in verband met de prioritaire thema’s, zal de Minister op basis van de analyse en aanbevelingen van de Commissie Wet wapens en munitie, starten met het uitwerken van een nieuwe Wet wapens en munitie.

  Het tijdpad daarvoor is nog niet bekend. De Minister zal de Tweede Kamer daarover eind 2023 nader informeren.

  De KNSA zal het proces uiteraard adequaat volgen. De eerste gesprekken daarover tussen de KNSA en het Ministerie zullen al deze zomer plaatsvinden.

 15. (Bron: Rob Boom)

  Onderwerp:  Beleidsreactie eindrapport commissie Wet wapens en munitie en plan van aanpak vervolgproces (Minister van Jusitie en veligheid)

  Lees dit eens aandachtig door via onderstaande link, vooral ook wat er gezegd wordt over de E-screener en over het schiet incident in Alpen a/d Rijn in 2011, en de reactie van de Minister van Jusitie en veigheid hierop.

   Lees HIER:

  Minister van Justitie en Veiligheid

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.