ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. (Bron: KNJV)

  In het voorjaar van 2020 kondigde minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus een herziening aan van de Wet wapens en munitie . Omdat deze wet één van de belangrijkste wetten voor jagers is, heeft de Jagersvereniging actief input geleverd voor een groot aantal verbeterpunten. Toen uiteindelijk bleek dat de minister maar een beperkt aantal onderwerpen wil oppakken, was dat dan ook zeer teleurstellend. In reactie hierop heeft de Jagersvereniging op 15 januari 2021 een brief gestuurd naar de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Daarin pleiten wij voor een grondige renovatie van de Wet wapens en munitie. De belangrijkste punten uit de brief lichten we hieronder toe.

  Lastenverlichting voor jagers én politie

  Minister Grapperhaus schreef eind 2020 dat het kabinet wil werken aan lastenverlichting voor akte- en verlofhouders. Uit het rapport ‘Regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer’ van Sira consulting uit 2019 blijkt dat jagers op dit moment veel tijd kwijt zijn met ingewikkelde regelgeving en onnodige bureaucratie. Centraal staat dat het legale wapenbezit in Nederland geborgd blijft op het huidige uitstekende niveau, met zo min mogelijke administratieve lasten en zonder onnodig belemmerende regelgeving. Het aantal geweldsincidenten met jachtvuurwapens is de afgelopen decennia nihil geweest.

  Meerjarige jachtakte

  De Jagersvereniging pleit voor een aantal maatregelen die voor een aanzienlijke lastenverlichting kunnen zorgen. Daarbij moet men denken aan een meerjarige jachtakte, waardoor bureaucratische handelingen niet jaarlijkse herhaald hoeven worden. Door nieuwe veiligheidssystemen kan de politie doorlopend jagers controleren en ingrijpen wanneer een jager niet meer voldoet aan de eisen voor een jachtakte.

  Digitaliseren jachtakte

  Verdere bureaucratische verlichting kan worden gehaald uit het digitaliseren van de jachtakte. Dit maakt zowel het aanvragen als controle in het veld een stuk makkelijker. Een pasje dat in een portemonnee past is toch makkelijker dan een pak papier. Bureaucratische handelingen zoals het verwerken van een aanvraag en het uitgeven van de akte kunnen worden belegd bij respectievelijk Dienst Justis en de gemeentebalie. Deze bureaucratische handelingen dragen niks bij aan de controle op het wapenbezit en vrijgekomen tijd kan worden gebruikt voor onaangekondigde huisbezoeken.

  Geluiddemper

  Sinds 2017 maakt de Wet Natuurbescherming het mogelijk om een geluiddemper te gebruiken. Door een beperking in de Wet wapens en munitie is dit op dit moment alleen beschikbaar voor jagers in dienst van een terreineigenaar. Maar, door de Nederlandse Arbowetgeving dienen vrijwilligers eenzelfde bescherming als betaalde werknemers te hebben. Om dit te bereiken moet de Wet Wapens en Munitie aangepast worden.

  E-screener

  De minister is nog steeds voornemens om de e-screener te blijven gebruiken en zelfs verplicht te stellen voor elke verlenging van de jachtakte. In 2016 werd de e-screener ingevoerd om de informatiepositie van de politie verder te versterken. Dit was, na de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn, de oorzaak van de foutieve verlofverlening door de politie. In 2019 concludeerde de Hoge Raad dat de politie de beschikbare onjuist had verwerkt.

  Dat betekent dat de onderbouwing van de e-screener is komen te vervallen, daarom eist de Jagersvereniging dat het politieke debat over de e-screener opnieuw wordt gevoerd. Wij zijn niet overtuigd van het nut en de noodzaak van de e-screener. Het is een onrechtmatige lastenverzwaring voor burgers. Dit betekent ook dat de e-screener aan het eind van 2021 niet alsnog ingezet moet worden voor bestaande aktehouders, nadat het instrument in 2019 opgeschort werd door de minister.

  De Jagersvereniging wil inzetten op de menselijke maat, waarbij jagers worden beoordeeld door mensen en niet door een computer. Temeer omdat uit verschillende rechtszaken blijkt dat de uitkomst van de e-screener niet overeenkomt met het oordeel van psychologen. De Jagersvereniging zet in op meer gebruik van onaangekondigde huisbezoeken.

  Vervolgstappen

  Onze brief is verstuurd voordat het kabinet op 15 januari 2021 aftrad. De demissionaire status van het kabinet heeft geen directe gevolgen voor de herziening van de Wet wapens en munitie. Daarom blijft onze oproep aan de politiek om aan te dringen op een volledige herziening van de wet staan. Het is van belang dat het ministerie nu aan de slag gaat met een volledige herziening van de wet, zodat een nieuw kabinet hier meteen mee aan de slag kan.

  De komende weken bespreekt de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid de brief van de minister en onze inbreng. De uitkomsten daarvan worden weer gedeeld op de website van de Jagersvereniging.

  Brief Jagersvereniging 'Voorstel herziening Wet Wapens en Munitie minister Grapperhaus'

  Download de brief van de Jagersvereniging
   
  knjv
 2. (Bron: Politie)

  Gelet op bovengenoemde verlenging zal de huidige handelswijze van de afdeling Korpscheftaken t/m 9 februari ook ongewijzigd blijven.

  Kort samengevat zijn contacten in persoon, anders dan strikt noodzakelijk, niet mogelijk.
  Dit betekend dat een deel van onze werkzaamheden tijdelijk niet (volledig) uitvoerbaar zijn.
  Voor andere werkzaamheden zal, daar waar mogelijk, naar een passende oplossing gezocht worden.
  U kunt telefonisch of per e-mail contact zoeken met onze afdeling voor overleg betreffende de eventuele mogelijkheden.

  OPSCHORTEN VERLENGEN JACHTAKTEN;
  Vanwege de verlenging van de maatregelen zijn wij genoodzaakt reeds gemaakte afspraken voor het verlengen van de jachtakten t/m 9 februari af te zeggen.
  U zult hierover telefonisch benaderd worden.
  Het inplannen van nieuwe afspraken zal tot nader bericht ook niet meer mogelijk zijn.
  Op dit moment is nog niet bekend wanneer de verlenging van de jachtakten wel weer mogelijk zal zijn en op welke wijze dat dan zal gebeuren.
  Zodra hier meer over bekend is zal dat opnieuw gecommuniceerd worden.

  Team Korpscheftaken
  Politie
 3. (Bron: Politie)

  Ten behoeve van de verlenging van de jachtakten zullen op korte termijn de eerste brieven gestuurd worden met informatie om vanaf 20 januari weer digitaal een afspraak in te plannen voor het in persoon verlengen van uw akte en overige documenten.
  Dit uiteraard indien de omstandigheden dat ook toelaten. Mochten reeds gemaakt afspraken toch geen doorgang kunnen vinden worden deze uiteraard afgebeld.
  Het bijschrijven (en afschrijven) kan digitaal plaats vinden door uw verzoek naar het mailadres van onze afdeling te sturen.
  De nieuwe documenten zullen dan per post toegezonden worden. Onkosten worden dan geïnd op het moment dat persoonlijk contact weer mogelijk is en de wapens getoond worden.
  Voor alle overige zaken is de situatie momenteel nog onveranderd. Persoonlijk contact is alleen mogelijk indien strikt noodzakelijk. Voor dringende zaken kunt u uiteraard nog steeds contact opnemen met de afdeling voor overleg.
  Behandeling van reeds eerder ingediende 1e aanvragen worden tot nader bericht uitgesteld.
  Mocht u een nieuwe 1e aanvraag willen indienen kunt u telefonisch contact opnemen met onze afdeling om navraag te doen naar de mogelijkheden op dit moment.
  Als er nieuwe wijzigingen zijn in het beleid zal dit uiteraard wederom op deze pagina bekend gemaakt worden.
  Dank voor uw begrip en medewerking.

  Team Korpscheftaken.
  politie
 4. (Bron: Rob Boom)

  Via onderstaande link kunt u de brief lezen, welke de minister van Justitie heeft geschreven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

  Voortgang van het traject inzake verdere herziening van de Wet wapens en munitie, klik HIER.

  Bekijk ook zeker Onderwerp 4: (De minister blijft volharden in het gebruik van de E screener bij elke verlof verlenging.)

  Onderwerp 4; lastenverlichting (oa van 1 naar 3 jaar)

  Het is wenselijk om (bureaucratische) administratieve lasten terug te dringen in het proces van aanvraag, toetsing en toezicht die niet bijdragen aan het hoge veiligheidsniveau.

  Ik ga verkennen of en onder welke voorwaarden de lasten kunnen worden teruggedrongen. 
  Het verlengen van de geldigheidsduur van wapenvergunningen is in beeld om de administratieve lasten terug te dringen.

  Ik ga verkennen op welke termijn en onder welke voorwaarden de geldigheidsduur van wapenvergunningen van één naar drie jaar kan worden verlengd.
  Het afnemen van de e-screener bij Pagina 5 van 6 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Datum 18 december 2020 Ons kenmerk 3076587 elke (verlengings)aanvraag is in ieder geval een van de voorwaarden om de geldigheidsduur te verlengen.

  phoenix-advisory

 5. (Bron: Politie)

  Geachte klanten,

  Zojuist hebben wij bericht ontvangen dat landelijk is besloten dat wij als afdeling Korpscheftaken wederom genoodzaakt zijn te stoppen met alle persoonlijke contacten. Dit uiteraard in verband met het COVID-19 virus, de hernieuwde lockdown en strengere regelgeving.
  Momenteel worden alle reeds gemaakte afspraken voor de komende tijd dan ook afgezegd.
  Op dit moment bekijkt men nog hoe om te gaan met het in ontvangst nemen van stukken, uitreiken daarvan, eerste aanvragen en meer.
  Dit is momenteel nog niet bekend, hierover informeren heeft dan ook nog geen zin, graag nog even geduld.
  Indien er meer bekend is zal dit uiteraard weer op deze pagina bekend gemaakt worden.

  De verloven die eind deze maand en eind januari hun geldigheid verliezen zullen, zoals reeds eerder bekend gemaakt, in ieder geval nog per schriftelijk besluit verlengd worden.
  Hoe de verlenging van de jachtakten zal gaan gebeuren is nog niet bekend. Ook hierover volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.
  Wij danken voor uw geduld en medewerking in deze en hopen op uw begrip.

  Delen van dit bericht binnen uw netwerk is uiteraard toegestaan en waarderen wij.

  Team Korpscheftaken
   
  politie
 6. (Bron:KNSA)

  Het kabinet heeft per 15 december 2020 in Nederland een lockdown afgekondigd die in ieder geval tot 19 januari 2021 duurt. Voor de sport betekent dit dat voor een periode van vijf weken binnen sporten niet is toegestaan en dus ook alle schietsportverenigingen met binnen-schietbanen hun deuren moeten sluiten.

  Buiten-schietbanen:

  Omdat buiten sporten nog wel is toegestaan, kunnen de buiten-schietbanen open blijven. Dat is echter alleen mogelijk onder strikte voorwaarden en dat zijn de volgende: 

  • te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen
  • de kantine, kleedkamers en douches moeten dicht blijven
  • er moeten duidelijke trainingstijden worden vastgesteld en bij voorkeur een reserveringssysteem worden gebruikt, zodat sportschutters zich bij het bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit, en direct daarna de accommodatie weer verlaten
  • kampioenschappen en wedstrijden zijn niet toegestaan (een interne competitie in de vorm van een laddercompetitie is geen bezwaar)

  Voor die verenigingen die beschikken over een buiten-schietbaan die open mag blijven, heeft de KNSA samen met NOC*NSF, met die maatregelen en voorschriften model-protocollen opgesteld. Voor de meest actuele versie van het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’van NOC*NSF zie de website van NOC*NSF http://nocnsf.nl/sportprotocol.

  Het schietsport-specifieke protocol voor buiten-schietbanen (versie 8.0) is te vinden op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/corona-modellen.

  knsa

 7. Beste SVAVRM leden, 

  Update: Aangezien het kabinet de lockdown die in Nederland van kracht was tot op heden heeft gecontinueerd tot en met in ieder geval 9 februari 2021, zijn ook de daarmee gepaard gaande maatregelen met betrekking tot de schietsport gecontinueerd.

  De situatie blijft dus zoals die was, conform ons bericht van 15 december 2020:

  Helaas heeft de Nederlandse regering vandaag besloten, dat vanaf datum 15-12-2020 een Lock Down geldt.

  Dit betekend voor SSV Remington, SV Stein, SV de Flint, en anderen; dat ze genoodzaakt zijn om de accomodaties te sluiten tot minimaal 19 januari 2021.

  We houden jullie op de hoogte van eventuele veranderingen.

  Bestuur SV AVRM

  svavrm

   

   

 8. (Bron: Politie)

  Verlengingen:
  De brieven voor de verloven waarvan de geldigheid per 1 december zou verlopen zijn als het goed is inmiddels allemaal verzonden.
  Mocht u echter nog niets hebben ontvangen kunt u het beste even telefonisch contact zoeken met onze afdeling om navraag te doen.
  Verlenging periode december / januari;
  Ook de verloven waarvan de geldigheid op 31-12-2020 en 31-1-2021 zal komen te vervallen zullen nog door middel van een schriftelijk besluit voor een jaar worden verlengd.
  U kunt deze brief ongeveer een week voor afloop van de geldigheid in de bus verwachten.

  Jachtakte:
  Wat betreft verlenging van de jachtakten (vanaf februari) is op dit moment nog niet bekend hoe dit zal gaan gebeuren. Zodra dit bekend is zal dat ook zo spoedig mogelijk op deze pagina bekend worden gemaakt.
  Wij wensen u en uw naasten bij deze ook alvast aangename feestdagen toe.

  Team Korpscheftaken.
  politie
 9. (Bron: KNSA)

  In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsverordening (Rv) wordt de mogelijkheid geboden dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht beveelt. Voor de e-screener heeft de KNSA tezamen met de KNJV daartoe een verzoek ingediend bij de Rechtbank in Den Haag.

  Dit houdt in dat de KNSA en de KNJV de Rechtbank verzoeken om deze e-screener (een computergestuurde psychologische test voor de aanvraag van wapenverloven) door onafhankelijke deskundigen te laten beoordelen. Een zitting daarover heeft inmiddels plaatsgevonden tussen de KNSA/KNJV en de Staat op 26 november 2020 bij de Rechtbank Den Haag.

  Het is inmiddels zeker dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht zal bevelen. De KNSA en de KNJV hebben verzocht het COTAN (Commissie Test Aangelegenheden Nederland) daarvoor aan te wijzen. De Staat heeft de rechter verzocht andere deskundigen aan te wijzen. Over zes weken moet uitspraak komen over wie dat deskundigenbericht gaat leveren, wat de daaraan verbonden kosten zijn en de vertrouwelijkheid van de gegevens.

  Het is belangrijk dat dit deskundigenbericht er komt omdat inmiddels gebleken is dat de e-screener niet functioneert. Nadat al eerder bestaande verlofhouders onterecht een rode (dus negatieve) score bij de e-screener behaalden en als gevolg daarvan de e-screener voorlopig voor de bestaande verlofhouders is stopgezet, blijkt nu ook dat voor de nieuwe verlofaanvragers de e-screener eveneens veel te veel onterechte negatieve scores oplevert. Het gevolg is dat potentiële verlofhouders hoge kosten moeten maken voor een contra-indicatie; aan die situatie moet een einde komen.

  knsa

 10. (Bron: KNSA)

  De persconferentie van het Nederlandse kabinet op 17 november jongstleden stond vooral in het teken van een terugkeer naar de gedeeltelijke lockdown zoals die per 13 oktober 2020 was afgekondigd. Voor de maatregelen die toen werden afgekondigd voor de sport en in het bijzonder de schietsport, verwijzen wij naar ons nieuwsbericht van 14 oktober 2020. Er is met deze persconferentie per 19 november een einde gekomen aan een aantal verscherpingen die 14 dagen van kracht zijn geweest. Zoals al eerder gemeld, zullen de maatregelen zoals op 13 oktober afgekondigd, in ieder geval tot medio december van toepassing blijven en dat betekent dus:

  • individueel sporten is toegestaan met inachtneming van 1,5 meter afstand en maximaal 30 personen in één ruimte
  • het organiseren van KNSA-wedstrijden en KNSA-kampioenschappen is niet toegestaan
  • een interne verenigingscompetitie is geen bezwaar
  • de sportkantines, kleedkamers en doucheruimtes moeten gesloten blijven.

  Mondkapjesplicht per 1 december 2020 niet voor schietsportverenigingen:

  Het kabinet zal per 1 december aanstaande het dragen van mondkapjes verplicht stellen in publieke ruimtes. Omdat accommodaties van schietsportverenigingen niet tot publieke ruimtes behoren, geldt deze verplichting dus niet voor schietsportverenigingen. Het staat verenigingen vrij om zelfstandig een dergelijke plicht wel in te voeren.

  knsa

 11. Beste schutter,

  Gelieve voor het jaar 2021 uw contributie voor 22 november 2020 over te maken op rekeningnummer NL76 RABO 0105 3474 77, ten name van SV AVRM.

  Lidmaatschap 2021 (hoofdlid):                 (€60 + €42,50):  € 102,50 (inkl. KNSA bijdrage)

  In verband met de aanmelding leden 2021 bij de KNSA moeten we eenieder die niet tijdig, na één herinnering cq vóór 10 december 2020, betaald hebben afmelden.
  Bij opnieuw aanmelden moet er weer inschrijfgeld in rekening gebracht worden.

   

  Met vriendelijke groet,

  Peter de Wit

  Penningmeester SV AVRM

  Email: penningmeester@svavrm.nl

  svavrm

 12. (Bron: KNSA)

  Eén van de voorwaarden van het Programma Basiscertificering (artikel 5.1) is dat gecertificeerde verenigingen verplicht zijn aan hun leden een interne competitie in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline aan te bieden.
  Vervolgens is de deelname aan die competitie vijf keer per kalenderjaar verplicht voor (potentiële) verlofhouders.

  Op die verplichting zal door de Auditors van de KNSA voor de verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat (eens in de vier jaar) niet worden gecontroleerd in de periode van de coronacrisis.
  De KNSA vindt het begrijpelijk dat in die periode veel leden van schietsportverenigingen niet aan die verplichting hebben kunnen voldoen.

  knsa

 13. (Bron: KNSA)

  Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november jongstleden is er voor wat betreft de schietsportverenigingen niets veranderd.

  Dat betekent dat alle maatregelen zoals die op 13 oktober 2020 werden afgekondigd van kracht blijven en, zo meldde het kabinet tijdens de persconferentie, die blijven in ieder geval tot medio december 2020 van toepassing.

  Het gaat dan dus om de sluiting van de sportkantines, kleedkamers en douches, het niet meer mogen organiseren van wedstrijden en kampioenschappen (let wel: interne competities zijn wel gewoon toegestaan) en het individueel sporten op minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, en het zich bevinden met maximaal 30 personen in één ruimte.

  knsa

 14. (Bron: KNJV)

  Recentelijk werden de Kamervragen van CDA Kamerlid Chris van Dam over de e-screener beantwoord. In een brief aan het Kamerlid Van Dam reageert De Jagersvereniging op de antwoorden van de minister. De Jagersvereniging pleit voor een opschorting van de e-screener, ook voor de eerste aanvragers.

  Evaluatie e-screener

  Minister Grapperhaus (ministerie van Justitie en Veiligheid) geeft in zijn antwoorden aan dat hij dit najaar een evaluatie van de e-screener laat uitvoeren. Hij zegt toe dat De Jagersvereniging en de KNSA hierbij betrokken zullen worden. De Jagersvereniging heeft hier tot nu toe nog geen uitnodiging voor ontvangen. De Jagersvereniging roept de minister op om de relevante belangenorganisaties volledig deel te laten nemen aan de evaluatie en ze niet slechts ‘te horen’ in het evaluatieproces.

  Gebrekkige uitvoering screening

  De Jagersvereniging constateert dat de wijze waarop de e-screener wordt ingezet nog steeds veel gebreken vertoont en veelal neerkomt op geautomatiseerde beoordeling. Dit blijkt ook uit de instructie die de minister deelt met de Tweede Kamer. De e-screener zou beter als screening aan het begin van het beoordelingsproces voor een wapenverlof ingezet kunnen worden, waarna eventuele bijzonderheden in huisbezoeken en gesprekken met de aanvrager en zijn referenten opgehelderd kunnen worden.

  Op dit moment is dit niet mogelijk: de informatie uit de e-screener is zodanig beperkt dat de politiebeambten de uitkomsten niet verder kunnen toetsen. Daarnaast constateert De Jagersvereniging dat de politie voor de aanvraag van jachtaktes nog steeds geen gebruik maakt van het referentenonderzoek. De minister heeft toegezegd om de uitvoeringspraktijk regelmatig te bespreken met De Jagersvereniging; dat proces komt echter maar moeizaam op gang.

  Voorlichting over de e-screener

  Tot onze verrassing krijgt de Jagersvereniging van de minister de taak toebedeeld om onze leden voor te bereiden op het afleggen van de e-screener. De Jagersvereniging is van mening dat de minister zijn uitvoeringspraktijk eerst op orde moet hebben en ons van de noodzakelijke nadere informatie over de test moet voorzien, voordat hij van ons kan verlangen een rol te spelen in de voorlichting over de e-screener.

  Pleidooi Jagersvereniging: schort e-screener op

  Gezien de problemen in de huidige uitvoeringspraktijk, de twijfels over de computertest en de onjuiste afstelling van de test die leidt tot teveel onterechte afwijzingen met bijzonder hoge kosten voor de aanvragers, roept de Jagersvereniging de minister van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer op om de e-screener in zijn geheel, dus ook voor eerste aanvragers, op te schorten.

  Het lijkt ons redelijk dat de minister in het proces van de revisie van de Wet wapens en munitie aan het parlement duidelijk maakt welke toegevoegde waarde de e-screener daadwerkelijk heeft voor het beter borgen van de veiligheid van legaal wapenbezit in Nederland en op welke wijze hij voornemens is dat in de praktijk ordentelijk in te gaan richten. Dan kan daarna het parlement besluiten of de e-screener wel of geen plaats heeft in het Nederlandse rechtsstatelijke bestel.

  Bekijk hieronder de volledige brief van de Jagersvereniging

  knjv
 15. (Bron: KNJV)

  Op 4 september 2020 stelde CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam Kamervragen over de e-screener aan minister van Justitie en Veiligheid. Deze vragen zijn op 14 oktober beantwoord. De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de rechter over de e-screener; deze zaak was aangespannen door de Jagersvereniging.

  De rechtszaak draaide om de beslissing van korpscheftaken om geen jachtakte te verlenen na een negatieve uitslag van de e-screener. Zelfs nadat de jager een psychologisch rapport kon indienen dat de uitslag van de e-screener teniet deed werd er geen jachtakte verleend. De contra-expertise was zonder argumentatie aan de kant geschoven door de politie.  De jager werd door de rechter in zijn gelijk gesteld. Van Dam ziet in de rechterlijke uitspraak verdere kritiek op de e-screener. Hij stelt dat met deze uitspraak ‘de volledige bodem onder de toepasbaarheid van de e-screener is  weggevallen’.

  Contra-expertise moet leidend zijn
  Bij de Jagersvereniging zijn op dit moment 20 gevallen bekend die een contra-expertise in de vorm van een psychologisch rapport hebben aangeleverd. In alle gevallen is de uitslag van de e-screener weerlegd. Volgens de Jagersvereniging toont dit opnieuw de ondeugdelijkheid van de e-screener aan. De minister geeft in zijn beantwoording aan dat hij inmiddels aan de politie de instructie heeft gegeven dat bij een gunstig psychologisch rapport dat voldoet aan gestelde voorwaarden, de e-screener uitslag van betreffende aanvrager terzijde wordt geschoven en doorslaggevende waarde wordt toegekend aan de contra-expertise. De kosten voor een contra-expertise bedragen € 1.500. De Jagersvereniging is met Kamerlid van Dam van mening dat dit een buitenproportionele last is voor individuele burgers om zich tegen het instrument e-screener te verweren.

  Evaluatie van de e-screener
  In zijn beantwoording geeft minister Grapperhaus aan dat de e-screener dit najaar zal worden geëvalueerd met de politie en TNO. Hierbij zullen ook de Jagersvereniging en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie worden betrokken.

  De Jagersvereniging is nog steeds van mening dat de e-screener definitief van tafel moet. De huidige e-screener is een ondeugdelijke oplossing is voor een niet bestaan probleem. De e-screener komt neer op automatische besluitvorming en dat is verboden bij wet.

   

  Vraag 1

  Bent u bekend met de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 13 augustus 2020 inzake de toepassing van de e-screener? (1)

   

  Antwoord op vraag 1

  Ja.

   

  Vraag 2

  Kunt u duiden wat het voorlopige oordeel van de Voorzieningenrechter – namelijk dat niet zonder meer vaststaat dat de e-screener een voldoende geschikt, objectief instrument is ter beoordeling van de psychische gesteldheid van een persoon – voor betekenis heeft voor het huidige, landelijke gebruik van de e-screener? Is daarmee niet de volledige bodem onder de toepasbaarheid van de e-screener weggevallen?

   

  Antwoord op vraag 2

  Allereerst acht ik het van belang te benadrukken dat dit een uitspraak is over een individuele casus. Hieraan kunnen geen algemene uitspraken over de werking van de e-screener worden ontleend.

  De voorzieningenrechter heeft geen oordeel kunnen vormen over de wijze waarop de testresultaten in dit specifieke geval zijn verkregen, omdat onvoldoende inzicht is verkregen in de werking van het instrument. Dat zegt dus primair iets over de (niet) aan voorzieningenrechter geleverde informatie. Om belanghebbenden meer inzicht te verschaffen in de werking van de e-screener heb ik TNO reeds in een eerder stadium gevraagd, een rapport op te stellen over de wijze waarop de e-screener werkt en waar het toe dient. Het betreffende rapport – dat in deze zaak helaas niet aan de voorzieningenrechter is vertrekt – voeg ik als bijlage bij deze antwoorden.

  Om omissies, zoals in voornoemd kort geding in de toekomst te voorkomen heb ik de te betrachten zorgvuldigheid andermaal onder de aandacht van de korpschef gebracht en hem gevraagd om het hiervoor bedoelde TNO rapport voortaan in juridische procedures aangaande de e-screener in te brengen.

  Nu de voorzieningenrechter, in de door u aangehaalde casus, de e-screener niet inhoudelijk heeft beoordeeld en het een voorlopig oordeel betreft, heeft de uitspraak geen gevolgen voor de toepassing van de e-screener bij andere aanvragers van een wapenverlof of jachtakte.

  Overigens wordt de e-screener, zoals voorzien was, dit najaar geëvalueerd met de politie en TNO. Hierbij betrek ik ook de KNSA en KNJV, waarmee medewerkers van mijn departement doorlopend overleg hebben. Indien de evaluatie aanleiding geeft tot aanpassing van het instrument informeer ik uw Kamer hier uiterlijk in het voorjaar van 2021 over.

   

  Vraag 3

  Kunt u de Kamer informeren over de plaats en de betekenis van de contra-expertise in de meest recente procedure rond het aanvragen van een jachtakte of -verlof?

   

  Vraag 4

  Kunt u – zo nodig als bijlage – de geldende regeling op dit punt aan de Kamer bekend maken?

   

  Antwoorden op vragen 3 en 4

  Behalve het TNO-rapport voeg ik ook de door mij gegeven instructie aan de politie inzake de beoordeling van e-screener uitslagen als bijlage bij deze antwoorden. Waar het de contra-expertise betreft bepaalt de instructie dat – indien aan de voorwaarden is voldaan waaraan de contra-expertise dient te voldoen – de e-screener uitslag van betreffende aanvrager terzijde wordt geschoven en doorslaggevende waarde wordt toegekend aan de contra-expertise (i.c. een psychologisch rapport). Indien de opsteller van het contra-expertiserapport tot een negatief oordeel ten aanzien van de aanvrager komt, dan weegt dit, mogelijk met andere factoren waardoor twijfel is ontstaan, mee in het voornemen tot weigering van de aanvraag. Indien het rapport niet aan eisen van de contra-expertise voldoet, wordt de uitslag van de e-screener geacht leidend voor de beoordeling te zijn.

   

  Vraag 5

  Klopt het dat er maar één instituut in Nederland is dat deze contra-expertise kan verzorgen en bent u bereid een lijst te publiceren waarop meerdere instituten worden genoemd waar mensen een contraexpertise kunnen aanvragen?

   

  Antwoord op vraag 5

  Nee, dat klopt niet. Als voorwaarde geldt dat het psychologisch rapport opgesteld en ondertekend moet zijn door een BIG-geregistreerd psycholoog dan wel psychiater. Het is aan de aanvrager om zelf een deskundige aan te zoeken.

   

  Vraag 6

  Kunt u bevestigen dat een contra-expertise ongeveer € 1.500 kost en bent u van mening dat dit bedrag in verhouding staat tot de draagkracht van aanvragers van een jachtakte of –verlof?

   

  Antwoord op vraag 6

  Ik heb geen zicht op de precieze kosten van een contra-expertise rapport. Ik heb ook geen zicht op de financiële draagkracht van aanvragers van een jachtakte of wapenverlof. Maar er van uitgaande dat zij een redelijke dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving vormen, zal de financiering van de contra-expertise voor een deel van de aanvragers een behoorlijke last betekenen, waarbij door hen zelf de afweging moet worden gemaakt of deze last opweegt tegen het mogelijke resultaat.

   

  Vraag 7

  Deelt u de mening dat de onvolkomenheid van het functioneren van de e-screener niet rechtvaardigt dat individuele burgers € 1.500 kosten moeten maken om zich tegen dit instrument te verweren?

   

  Antwoord op vraag 7

  Ik deel het oordeel dat de e-screener niet naar behoren functioneert niet en derhalve ook niet uw gevolgtrekking daaruit.

   

  Vraag 8

  Wie draagt de kosten van de contra-expertise indien deze in het voordeel van de verzoeker/aanvrager uitvalt?

   

  Antwoord op vraag 8

  De kosten voor het laten uitvoeren van de contra-expertise zijn voor degene die deze aanvraagt.

   

  Vraag 9

  In hoeverre is de e-screener geschikt voor mensen met dyslexie en is dit wetenschappelijk onderzocht? Kunt u bij de beantwoording van deze vraag onderscheid maken tussen aanvragen vóór en aanvragen na aanpassingen die verricht zijn naar aanleiding van implementatieproblemen rond de e-screener?

   

  Antwoord op vraag 9

  Er is geen onderzoek gedaan naar de mate waarin de e-screener door mensen met dyslexie een belemmering vormt. Maar om de groep van dyslectische aanvragers beter van dienst te zijn is een voorleesfunctie in het systeem gebouwd. Ook kan lettergrootte worden aangepast. Bovendien wordt in de informatievoorziening voorafgaand aan de afname van de e-screener, richting de aanvrager, aandacht aan mogelijke belemmeringen, zoals dyslexie, belemmeringen besteed.

   

  Vraag 10

  Welke mogelijkheden zijn er voor mensen met dyslexie om een tweede kans te krijgen om de e-screener af te leggen en is het wettelijk verboden om de e-screener twee keer af te leggen?

   

  Antwoord op vraag 10

  Ik heb in mijn instructie aan de politie bepaald dat na weigering of intrekking te allen tijde een nieuwe aanvraag kan worden ingediend. Als tijdelijke maatregel heb ik tevens bepaald dat als het resultaat van de e-screener laat zien dat deze onbetrouwbaar is ingevuld – voorafgaand aan besluitvorming –  een aanvrager ook gebruik kan maken van een herkansing. Hierbij wordt aan de aanvrager wel medegedeeld dat, in verband met de betrouwbaarheid van de uitslag van de tweede poging, tussen twee testen een periode van ten minste één maand dient te liggen.

   

  Vraag 11

  In welke mate is de e-screener geschikt voor met name bestaande aktehouders met een (relatief) hogere leeftijd die binnenkort aan de beurt komen om hun verlof te verlengen en in dat kader de escreener moeten afleggen?

   

  Antwoord op vraag 11

  Ik ben mij er van bewust dat oudere aanvragers mogelijk minder vaardig zijn met computers, het middel waarmee de e-screener wordt afgenomen. Om daaraan tegemoet te komen zijn verschillende maatregelen genomen, zoals duidelijke voorlichting vooraf, de voorleesoptie en de mogelijkheid het lettertype te vergroten. Overigens zie ik ook een kans voor belangenorganisaties om de achterban op de afname van de e-screener voor te bereiden. Hier ben ik ook met ze over in gesprek.

   

  Vraag 12

  Kunt u zich voorstellen dat een groot deel van deze groep met angst en beven deze test tegemoet ziet?

   

  Antwoord op vraag 12

  Ik ben mij er terdege van bewust dat een deel van aanvragers opziet tegen het vooruitzicht de e-screener te moeten afleggen. De brochure die voorafgaand aan de afname van de e-screener aan aanvragers wordt uitgereikt heeft mede tot doel (een deel van) de angst weg te nemen. Ook belangenorganisaties zouden hier een rol in spelen door de eigen achterban bijvoorbeeld te informeren over ervaringen met de afname van de e-screener, en aanvragers, voor zover mogelijk op de afname zelf voor te bereiden.

   

  Vraag 13

  Deelt u de mening dat ook voor mensen met een afstand tot digitale vaardigheden, maar ook laaggeletterden de e-screener een relatief zwaardere test is?

   

  Antwoord op vraag 13

  Ja, daar ben ik mij van bewust. Het taalgebruik in de informatiebrochure, die voorafgaand aan de afname van de e-screenertest aan de aanvrager wordt uitgereikt, is hierop afgestemd. Om interpretatieproblemen te voorkomen zijn de vragen van de e-screener zo zorgvuldig, eenvoudig en eenduidig mogelijk geformuleerd.

   

  Vraag 14

  Is het een doel van het beleid om door middel van de inzet van de e-screener het aantal verlofhouders in Nederland fors te decimeren?

   

  Antwoord op vraag 14

  Nee, er bestaat geen specifieke beleidsdoelstelling ten aanzien van het aantal verlof- of jachtaktehouders. Uitgangspunt van de wet en doel van beleid is – mede aangespoord door uw Kamer, de Inspectie van Justitie en Veiligheid en Europese regelgeving – de samenleving zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijk misbruik van vuurwapens.

   

  Vraag 15

  Bent u bekend met het informatieblad van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Politie inzake de e-screener en met het tekstvak waarin te lezen staat: “Heeft u wel eens gelogen? Het lijkt dan niet handig om ja te antwoorden als u wilt overkomen als een betrouwbaar persoon. Algemeen bekend is dat iedereen wel eens een leugentje om bestwil vertelt of dit als kind wel een heeft gedaan. Dus op deze vraag is het verwachte antwoord ‘ja’?”

   

  Antwoord op vraag 15

  Ja.

   

  Vraag 16

  Kunt u zich voorstellen dat er een grote groep Nederlanders is – zeker onder verlofhouders – die daadwerkelijk nooit liegt en zonder de geringste twijfel ‘nee’ antwoordt op bovenstaande vraag?

   

  Antwoord op vraag 16

  Iedereen met enige zelfkennis weet dat hij of zij op enig moment in zijn of haar leven weleens een leugen (om bestwil) verteld heeft. Ik kan mij wel de gedachtegang voorstellen dat de aanvrager meent de betreffende vraag met ‘nee’ te moeten beantwoorden om een positieve uitslag van de e-screener te krijgen. Het doel van het door u aangehaalde informatieblad (brochure) is onder andere om deze misvatting te corrigeren. Dit informatieblad is afgestemd met alle belanghebbenden, inclusief verenigingen als KNSA en KNJV, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de aanvrager.

   

  Vraag 17

  Is het niet vreemd dat mensen bij het invullen van de e-screener tactisch in plaats van naar waarheid moeten gaan antwoorden?

   

  Antwoord op vraag 17

  De e-screener moet louter naar waarheid worden ingevuld. Hier wordt voorafgaand aan de afname van de e-screener ook op gewezen. Tevens is hier bij het opstellen van de vragen in de e-screener, die toetsen op sociaal wenselijke beantwoording, rekening mee gehouden.

   

  Vraag 18

  In welke mate zijn de door de Corona-maatregelen opgelopen achterstanden – bij het behandelen van aanvragen en verzoeken die door het bureau Korpschefstaken worden verricht in het kader van de Wet Wapens en Munitie – per 1 september 2020 ingelopen en is het mogelijk hier per politie-eenheid op de verschillende soorten aanvragen een overzicht van te verstrekken?

   

  Antwoord op vraag 18

  De politie is met ingang van 28 mei jl. begonnen met het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen en daarmee ook de mogelijkheid voor de aanvragers om deel te nemen aan de e-screener. Rekening houdende met ook de verminderde beschikbare capaciteit tijdens de zomervakantieperiode is de verwachting dat de achterstand voor het eind van het jaar is ingelopen. Het is technisch mogelijk om per politie-eenheid de verschillende soorten aanvragen in een overzicht te laten zetten. Dat kost echter politiecapaciteit die effectiever ingezet kan worden op het inlopen van de achterstand.

   

  Vraag 19

  Worden verlof-aanvragers al weer op het politiebureau ontvangen, of verlopen alle contacten nog op afstand?

   

  Antwoord op vraag 19

  De bureaus zijn op beperkte schaal aangepast om zoveel mogelijk Covid-19-proof te kunnen werken. Vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare loketten worden tot nader order in principe alleen nieuwe aanvragers en bestaande verlofhouders die tussentijds een nieuw wapen willen aanschaffen op de bureaus ontvangen. Bestaande verlof- en jachtaktehouders ontvangen – gegeven de uitzonderlijke situatie – voorafgaand aan het verlopen van hun wapenvergunning en na controle in de politiesystemen of geen bezwaar tegen afgifte bestaat –  eenmalig een schriftelijk verlengingsbesluit en hoeven zich om die reden niet op het bureau te melden.

   

  Vraag 20

  Wat is de voortgang van het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid inzake het takenpakket van de bureaus Korpscheftaken en worden ook andere belanghebbenden dan de Politie betrokken bij dit onderzoek?

   

  Antwoord op vraag 20

  De Inspectie van Justitie en Veiligheid (IJenV) heeft zowel betrokkenen bij de politie als bij het departement gesproken. Op basis van gesprekken heeft de IJenV besloten meer tijd te nemen voor het onderzoek.

   

  Vraag 21

  Ziet u mogelijkheden om de verlening van vergunningen en verloven van de Politie over te dragen naar de dienst Justis en op welke termijn kunt u hier een beslissing over nemen?

   

  Antwoord op vraag 21

  Momenteel verkennen de politie en dienst Justis onder welke voorwaarden een dergelijke taakoverdracht mogelijk is. Verdere besluitvorming op dit vraagstuk vindt plaats zodra de businesscase – waar naast de Wet wapens en munitie, ook de eventuele overdracht van de bestuursrechtelijke taken van de politie ten aanzien van de Wet natuurbeheer, de Wet explosieven civiel gebruik en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in worden meegenomen – gereed is. Dit zal aan het einde van 2020 zijn of aan het begin van 2021.

   

  Vraag 22

  Wat is de voortgang van het deactiveren van vuurwapens?

   

  Antwoord op vraag 22

  In Nederland dienen vuurwapens conform de technische specificaties van de EU-uitvoeringsverordening gedeactiveerd te worden. De politie is in Nederland, conform artikel 43 van de Wet wapen en munitie, aangewezen als controlerende en certificerende instantie. Als de vraag is of vuurwapens conform de EU-uitvoeringsverordening gedeactiveerd en in Nederland gecontroleerd en gecertificeerd kunnen worden, is het antwoord ja.

   

  Vraag 23

  In hoeverre is er na mijn werkbezoek begin juli 2020 voortgang geboekt in het laten groeien van het innemen en het controleren van gedeactiveerde vuurwapens?

   

  Antwoord op vraag 23

  Momenteel zijn 146 wapens aangeboden en behandeld (t.o.v. de 106 medio juli).

  Er zijn daarnaast nog 25 wapens aangeboden waarvan de behandeling ingepland wordt. Om belanghebbenden beter van dienst te zijn heeft de politie op zijn website informatie over de procedure van de keuring van onklaargemaakte wapens opgenomen. De politie heeft mij voorts gemeld dat, zodra de verbouwing en inrichting van de beoogde werkplaats zijn afgerond, alle erkenninghouders zullen worden uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst, waarbij nog bekeken moet worden of dat pas op een moment zal zijn als de Coronacrisis voorbij is. Gezocht wordt naar een tijdschrift waarin een artikel kan worden geplaatst over het functioneren van de bij de politie ondergebrachte controlerende autoriteit van onklaargemaakte wapens.

   

  Vraag 24

  Deelt u de mening dat de stand toen (106 aangeleverde gedeactiveerde vuurwapens, afkeuringspercentage 40%) niet zal leiden tot een jaarlijkse productie van minstens 2.500 wapens en op welke wijze bent u voornemens actief te zorgen voor het op gang krijgen van het deactiveringsproces in Nederland?

   

  Antwoord op vraag 24

  Er is geen kwantitatieve doelstelling geformuleerd voor de controle op en certificering van gedeactiveerde vuurwapens, anders dan dat dat van het aanbod afhangt. Voor de berekening van het legesbedrag is van de, door de politie en enkele erkenninghouders (=wapenhandelaren) bevestigde, aanname uitgegaan dat jaarlijks 2400 van dergelijke voorwerpen aan de controlerende autoriteit voor onklaargemaakte wapens zouden worden voorgelegd. Ik stel nu vast dat die inschatting die ten tijde van het opstellen van het wetsvoorstel ter implementatie van de EU vuurwapenrichtlijn gemaakt is, sterk afwijkt van het huidige, werkelijke aanbod.

  Lees de Kamervragen op de website van de Tweede Kamer

  Antwoord op vragen van het lid Van Dam over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de e-screener
   
  knjv
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren