ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. Beleidsregel van de Staatssecretaris van Defensie houdende kaders inzake de defensiemedewerking aan schieten door:

  -(defensie-)schietverenigingen,

  -studentenweerbaarheidsverenigingen 

  -defensie-schietteams

   

  Klik HIER om het Staatscourant document te lezen.

  Ministerie

 2. (Bron: Politie)

  Op dit moment is het helaas niet meer mogelijk om nog digitaal een afspraak in te plannen om de jachtakte in persoon te verlengen.
  Heeft u nog geen afspraak gemaakt of spreekt u mensen die dit nog niet gedaan hebben;
  Wij verzoeken u alle benodigde stukken zo spoedig mogelijk per post naar ons op te sturen. (Zie hiervoor de eerder toegezonden brief met informatie)
  U beslist uiteraard zelf of u dit al dan niet aangetekend wil doen.
  Na behandeling nemen wij contact met u op om een afspraak te plannen om de stukken persoonlijk in Sittard op te komen halen.
   
  U kunt de stukken opsturen naar:
  Politie eenheid Limburg
  Postbus 1230
  6201 BE Maastricht
  Tav Team Korpscheftaken
   
  PS: Gelieve uw originele akte ook mee op te sturen!
   
  Team Korpscheftaken
   
  Politie
 3. (Bron: Politie)

  Jachtakten:
  Het is weer bijna tijd om de jachtakte aan te bieden voor nieuwe verlening (verlenging).
  Verlenging van jachtaktes zal alleen plaatsvinden in Sittard.
   
  Er is helaas niet voldoende personeel beschikbaar om dit (deels) ook in Venlo te doen.
  Voor andere handelingen is Venlo nog wel beperkt open.
  De agenda’s voor februari en maart zullen binnenkort beschikbaar zijn.
  U kunt dan weer digitaal een afspraak inplannen.
   
  Op dit moment zijn er in de reeds bestaande agenda’s (tot 1 februari) nog een beperkt aantal plaatsen vrij.
  Bezitters van een jachtakte die nog andere verplichtingen hebben (zoals aanvraag jacht buitenland) kunnen desgewenst met ingang van 18 januari al proberen een afspraak in te plannen.
  Maar vol is vol.
  (Uiteraard alleen een afspraak maken als u ook alle vereiste stukken die nodig zijn voor verlenging al in bezit en compleet heeft)
   
  Op 19 januari zullen de brieven met informatie omtrent de verlengingen worden verzonden.
  In grote lijnen is de afhandeling ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
   
  Omdat de Omgevingswet nog steeds niet van kracht is zal de geldigheid van de jachtakte weer verlengd worden middels een stempel. Er worden geen nieuwe aktes gemaakt.
  Hiervoor hoeft u dan ook geen pasfoto mee te nemen mocht uw akte vol zijn.

  Heeft u echter andere documenten in bezit die vol zijn (vuurwapenpas / WM4 afschot) dan hiervoor wel een pasfoto meenemen!
  Let op: hou er rekening mee dat er in oktober een nieuw WM32 formulier ingevoerd is.
  Hierop moeten de 3 referenten met naam en handtekening ondertekenen voor akkoord.
  Zorg dus dat u het juist formulier gebruikt!

  Het juiste formulier kunt u onder andere vinden op www.politie.nl

  Team Korpscheftaken
  politie
 4. (Bron: KNJV)

  De commissie Wet Wapens en Munitie (WWM) heeft vandaag haar adviesrapport Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie- ‘Ringen rond de roos’ aangeboden aan minister van Veiligheid en Justitie Yeşilgöz-Zegerius. In het rapport is een aantal adviezen opgenomen om de Wet wapens en munitie te vereenvoudigen, zoals het verlengen van de geldigheidsduur van de jachtakte naar vijf jaar en het definitief afschaffen van de e-screener. Als het aan de commissie ligt, worden de eerste aanpassingen in de wet op korte termijn doorgevoerd.

  De vijftien leden van commissie WWM, onder voorzitterschap van Chris van Dam, vertegenwoordigden diverse partijen uit het veld. Jeroen Hoefnagels, jurist bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, was namens de Nederlandse jagersverenigingen benoemd in deze commissie. De afgelopen tien maanden hebben de commissieleden de problemen met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie geïnventariseerd en een advies geformuleerd hoe de onderliggende regelgeving van de Wet wapens en munitie te moderniseren.

  “Het is een goede zaak dat stakeholders uit het werkveld worden betrokken bij het tot stand komen van werkbare regels in de gemoderniseerde Wet wapens en munitie”, stelt Hoefnagels, die terugkijkend op de afgelopen tien maanden ook concludeert dat de brede samenstelling van de commissie heeft bijgedragen aan het verbeteren van het onderlinge vertrouwen en de samenwerking van de betrokken partijen.

  De volgende aanpassingsvoorstellen zijn relevant voor jachtaktehouders:

  1. Verleng de geldigheidsduur van de jachtakte van één naar vijf jaar

  Het verlengen van de geldigheidsduur naar vijf jaar past binnen de kaders van de Europese Vuurwapenrichtlijn, die lidstaten de ruimte geeft om vergunningen voor het voor handen hebben van wapens met tussenpozen van maximaal vijf jaar te herzien. In de huidige wetgeving komt de termijn van vijf jaar ook terug als geldigheidsduur van een ontheffing en van de erkenning (als wapenhandelaar). Het ligt voor de hand om hierop aan te sluiten. De maatregel zal ook een positief effect hebben op de administratieve lasten van met name de politie.

  Voor jongeren van 18 tot 25 jaar dient de bestaande praktijk van de jaarlijkse thuis-controle gehandhaafd te blijven. Dit is een waardevol contactmoment. Ook moet er voor verenigingen een meldplicht komen, vooral het geval zij ongewenste situaties niet kunnen oplossen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een achteruitgang van de geestelijke gesteldheid van een lid op zodanige wijze dat overwogen moet worden de wapenvergunning vroegtijdig in te trekken.

  1. Vereenvoudig de wapenvergunning

  Stap over op één eenduidige wapenvergunning en schrap de begrippen verlof, akte, consent en ontheffing. Geef deze gemoderniseerde wapenvergunning uit in een vorm van een creditcard en vermeldt op de achterkant waartoe iemand gerechtigd is, net zoals bij een rijbewijs.

  1. Stop definitief met de e-screener

  De commissie adviseert om definitief te stoppen met de e-screener; de computergestuurde psychologische test voor een wapenvergunning. In plaats daarvan is het verstandiger om te investeren in:

  • continue screening;
  • het invoeren van een meldplicht voor bestuurders van verenigingen;
  • het actief bevragen van referenten;
  • blijvende aandacht voor thuiscontroles.
  1. Stel het lidmaatschap bij een erkende koepel aangesloten vereniging verplicht

  De commissie WWM staat een strakke en heldere organisatiestructuur voor: alleen schieten, verzamelen, handelen, airsoftsport beoefenen in het kader van een verplicht lidmaatschap van een vereniging of organisatie die is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende landelijke koepel. Het systeem van certificering en verplicht lidmaatschap moet voor alle doelgroepen gelijk zijn, al zal de invulling van de afspraken per doelgroep sterk kunnen verschillen.

  De commissie WWM licht dit als volgt toe: “Een verplicht lidmaatschap voor elke jager lijkt niet te realiseren en is ook niet nodig, omdat het huidige systeem goed werkt. Wel lijkt het zinnig om te onderzoeken of Wildbeheereenheden verplicht aangesloten moeten zijn bij een landelijke gecertificeerde organisatie, zoals de Jagersvereniging of NOJG. Het gros van de Wildbeheereenheden is daar nu al lid van. Certificering en verplicht lidmaatschap van de Wildbeheereenheid kan een functie vervullen in het gelaagde model van veiligheid. Een goede manier om de erkenning vervolgens vorm te geven, is in een convenant.”

  1. Legaliseer het gebruik van geluiddempers

  De geluiddemper is in ons omringende landen toegelaten en is daar gemeengoed in de jachtpraktijk. In Nederland is het gebruik van de geluiddemper sinds 2017 inmiddels wel mogelijk onder de Wet natuurbescherming. Vanuit het natuurbeleid zijn er dus geen zwaarwegende argumenten tegen het gebruik van geluiddempers bij faunabeheer. Echter, een jager zonder dienstbetrekking kan nog niet de benodigde vergunning hiervoor aanvragen. Een vergunning voor een geluiddemper wordt tot op heden onder de Wet wapens en munitie alleen afgegeven ‘voor beroepsdoeleinden’.

  De commissie WWM pleit voor het legaliseren van geluiddempers, uitsluitend voor geweren voor zowel de jacht als de schietsport. Een geluiddemper neemt het geluid van het schot niet compleet weg, maar maakt het minder schadelijk voor de gebruiker. Een bijkomend voordeel in de jacht is dat met een geluiddemper het wild (en de omgeving) minder worden verstoord. Op deze manier kan wildbeheer efficiënter plaatsvinden.

  De commissie WMM sprak bij het overhandigen van het adviesrapport de wens uit om de breed gedragen, praktische oplossingen uit het rapport, die snel te realiseren zijn ook daadwerkelijk op korte termijn aan te pakken.

  Lees hier het volledige rapport Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie- ‘Ringen rond de roos’

 5. (Bron: KNSA)

  Op 20 december 2022 heeft de commissie Wet wapens en munitie haar eindrapport aan de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Dilan Yeşilgöz, overhandigd. In februari 2022 is door diezelfde minister de commissie Wwm benoemd; een commissie onder voorzitterschap van oud-Tweede Kamerlid Chris van Dam, aangevuld met 14 andere leden vanuit verschillende belangenorganisaties, overheidsinstanties zoals politie, openbaar ministerie douane, en andere deskundigen.

  Namens de KNSA, heeft in de commissie zitting genomen de directeur van de KNSA, Sander Duisterhof, die behoudens de schietsportverenigingen, in de commissie tevens de Limburgse schutterijen heeft vertegenwoordigd.

  De taak van de commissie Wwm was het opstellen van een probleeminventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving. Vervolgens moest de commissie adviezen geven op welke wijze de Wwm gemoderniseerd kan worden met inachtneming van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.

  KNSA content met adviezen commissie

  Het is een lijvig rapport geworden dat een goed beeld geeft van de huidige situatie met betrekking tot het legaal en illegaal wapenbezit in Nederland, de problemen die zich daar voordoen en de mogelijkheden voor verbetering. Alle voorstellen en adviezen van de commissie zijn samengevat in 8 hoofdpunten.

  De KNSA is content met deze hoofdpunten waarvan er 5 belangrijke prioriteiten zijn:

  1. De commissie adviseert dat de geldigheidsduur van een vuurwapenverlof van één jaar verlengd moet worden tot vijf jaar, waarmee een administratieve lastenverlichting en kostenbesparing voor overheid en burgers wordt bewerkstelligd. Er moet hiervoor meer gedigitaliseerd worden.
  1. De commissie adviseert definitief te stoppen met de e-screener, en in plaats daarvan meer aandacht te geven aan continue screening, het invoeren van een meldplicht en het uitvoeren van thuiscontroles.
  1. De commissie adviseert nadrukkelijk dat het gebruik en het voorhanden hebben van legale wapens moet geschieden onder een verplicht lidmaatschap van een vereniging die is aangesloten bij een door de minister erkende landelijke koepel.
  1. De commissie adviseert dat de nieuwe opzet van de Wet wapens en munitie voor iedere gebruikersgroep duidelijk moet zijn en de onderliggende regelgeving moet voldoende wettelijk verankerd zijn. De schutterijen moeten daarin een specifieke positie krijgen.
  1. De commissie adviseert dat er één term voor alle legale wapenbezitters moet komen oftewel één ‘wapenvergunning’ in plaats van allerlei termen die nu worden gebruikt, zoals: verlof, akte, consent, ontheffing, erkenning, enzovoorts.

  Korte termijn

  De KNSA heeft bij de benoeming van deze commissie al aangegeven dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat adviezen en voorstellen van de commissie op de lange baan geschoven worden. Er is in het rapport een hoofdstuk besteed aan kwesties die urgent zijn en die niet hoeven te wachten op een ingrijpende modernisering van de Wet wapens en munitie.

  De belangrijkste aanpassingen op korte termijn zijn het verlengen van de geldigheidsduur van een wapenverlof van één naar vijf jaar, het begrip ‘overdragen’ dat op dit moment voor veel problemen zorgt bij verenigingen en schutterijen, beter te regelen en het formaliseren van een continue screening en meldplicht, om daarmee de e-screener definitief te kunnen stopzetten.

  De commissie heeft met dit eindrapport een gedegen prestatie geleverd waarmee de overheid, de politiek en de belangenorganisaties de komende jaren goed uit de voeten kunnen.


  Klik hier voor het Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie 'Ringen rond de roos'

  Klik hier voor  het nieuwsbericht van de commissie Wwm

  Ringen rond de roos

   

 6. (Bron: Politie)

  Vervoer vuur wapens naar / door Groothertogdom Luxemburg:
   
  Wij werden als afdeling gewezen op een artikel over vervoer naar / door Groothertogdom Luxemburg terwijl men in bezit is van een Europese vuurwapen pas.

  Voor Luxemburg is dit kennelijk niet voldoende en zijn aanvullende handelingen vereist.

  Via navolgende link kunt u desgewenst meer informatie over dit onderwerp vinden:
   
 7.  

  Schietagenda SV AVRM 2023

  Datum Locatie Baan Schietpunten Start Einde
  07-01 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  21-01 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  04-02 Belfeld 50m 6 schietpunten 15.00 17.00
  18-02 Venray 25m 1 tunnel 10.30 11.30
      100m 1 tunnel 11.30 12.30
      100m 1 tunnel 10.30 12.30
  04-03 Venray 100m 2 tunnels  10.30 12.30
  18-03 Belfeld 50m 6 schietpunten 15.00 17.00
  01-04 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  15-04 Belfeld 50m 6 schietpunten 15.00 17.00
  29-04 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  13-05 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  27-05 Venray 25m 1 tunnel 10.30 11.30
      100m 1 tunnel 11.30 12.30
      100m 1 tunnel 10.30 12.30
  10-06 Belfeld 50m 6 schietpunten 15.00 17.00
  24-06 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  08-07 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  22-07 Belfeld 50m 6 schietpunten 15.00 17.00
  19-08 Belfeld 50m 6 schietpunten 15.00 17.00
  26-08 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  02-09 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  16-09 Belfeld 50m 6 schietpunten 15.00 17.00
  30-09 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  14-10 Belfeld 50m 6 schietpunten 15.00 17.00
  28-10 Venray 25m 1 tunnel 10.30 11.30
      100m 1 tunnel 11.30 12.30
      100m 1 tunnel 10.30 12.30
  11-11 Belfeld 50m 6 schietpunten 15.00 17.00
  25-11 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  09-12 Venray 100m 2 tunnels 10.30 12.30
  30-12 Belfeld 50m 6 schietpunten 15.00 17.00
             
             
             
             
         

   

  Schietlocaties SV AVRM:

  -Venray: Schietsportcentrum "De Versen", Sinnestraat 7, 5808 BR, Venray (Oirlo) (4 schietpunten per tunnel) (25m-100m)

  -Belfeld: SV de Flint, Sportlaan 13a, 5951 NJ, Belfeld  (5-10 schietpunten) (50m)

  -Baexem: Schietsportcentrum I.D.C., Exaeten 5, 6095 PD Baexem (25m-6 schietpunten, 25m-dynamische schietsporten)

  -Veghel: SSV Remington, Geerbunders 31, 5461XM, Veghel; Navigatie: Vorstenbosscheweg 3, Veghel  (8 schietpunten) (25m-100m)

  -Budel: Het adres van de baan is Kuikensvendijk 5 6002 SR Weert. Komende van de A2 afslag Budel, neemt u voorlangs het AZC Cranendonk komende de 1e weg links. Hier staat de Zuidpoort aangegeven. Bij de afslag Zuidpoort volgt u tot het zandpad de verharde weg. Hier aangekomen ziet u aan uw rechterzijde de ingang van het schietterrein waar u uw voertuig links op het aangegeven parkeerterrein kunt parkeren. (5 schietpunten) (100m-250m-300m)

   

  routebeschrijving Budel

  pistoolbaan Oirschot

   

 8. (Bron: KNSA)

  Diegenen die een nieuw wapenverlof aanvragen en diegenen die hun bestaande verlof verlengen, zijn verplicht om een Inlichtingenformulier (WM32) bij die aanvraag c.q. verlenging bij te voegen. Dit formulier is onlangs (15 september 2022) gewijzigd. Zo moet de indiener op het gewijzigde formulier nu ook zijn of haar nationaliteit, geboorteplaats en geboorteland invullen. Bovendien moeten de drie referenten het formulier ondertekenen en was ook verplicht dat deze drie referenten hun ID-gegevens, zoals paspoort of rijbewijs met het nummer en datum van afgifte moesten vermelden.

  Bezwaar KNSA:

  De KNSA heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van het formulier en dan in het bijzonder tegen de vraag om de identiteitsbewijsgegevens in te vullen. De KNSA heeft het Ministerie en de Politie erop gewezen dat het hier om uiterst gevoelige persoonsgegevens gaat die referenten moeten invullen en die daarmee ook zichtbaar zijn voor andere referenten en voor de aanvrager. Ten slotte heeft de KNSA erop gewezen dat deze gegevens geen enkele toegevoegde waarde hebben.

  ID-gegevens worden van het formulier verwijderd:

  De Korpsleiding van de Politie heeft de KNSA inmiddels laten weten dat zij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal vragen om het formulier wederom te wijzigen en de vraag om ID-gegevens te schrappen. De Politie heeft tevens de KNSA laten weten dat per direct deze gegevens voor de Politie niet meer hoeven te worden ingevuld. Aanvragers en verlengers van een verlof kunnen hun referenten dus berichten dat de ID-gegevens op het huidige formulier niet meer hoeven te worden ingevuld.

  Nieuw WM32-formulier:

  Het WM32-formulier zal nog officieel worden gewijzigd en tot het zo ver is, kan het huidige formulier gebruikt worden, met dien verstande dat de ID-gegevens dus niet moeten worden ingevuld; een handtekening van alle referenten blijft wel nodig.

  knsa

   

 9. (Bron: Staatscourant)

  Vastgesteld


  De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen voorgelegd
  aan de minister van Justitie en Veiligheid over de brief van 15 juli 2022 inzake de
  Opschorting gebruik e-screener (Wet wapens en munitie)(33033, nr.33).
  De daarop door de minister gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.

  Lijst van vragen en antwoorden klikHIER

  Minister van Justitie en Veiligheid

   

   

 10. (Bron:KNSA)

  Update inzake kruitopslag

  Inmiddels is bekend dat de nieuwe Omgevingswet niet per 1 januari 2023 in werking zal treden. Het Kabinet heeft besloten om de inwerkingtreding hiervan uit te stellen tot in ieder geval 1 juli 2023.

  Dat geeft de KNSA die daarin door sportkoepel NOC*NSF wordt bijgestaan, meer tijd om met het Ministerie afspraken te maken die - bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet - de consequenties voor het opslaan van kruit door sportschutters tot een minimum beperken.

  De KNSA zal wanneer hierover meer bekend is, daarover weer publiceren.

   

  Onzekerheid inzake kruitopslag houdt nog aan

  donderdag 29 september 2022

  Een groot deel van de Nederlandse sportschutters herlaadt zijn of haar eigen patronen. Daarvoor hebben zij los kruit nodig en het voorhanden hebben daarvan is geregeld in de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Dit is ook van toepassing voor een groot deel van de Nederlandse Historische-Wapensschutters die gebruik maken van antieke of replica voorlaadwapens waarvoor zij ook los kruit – in dit geval zwartkruit – voorhanden moeten hebben. Die sportschutters moeten dus voldoen aan de voorschriften van de Wecg.

  De KNSA heeft jaren geleden met het Ministerie, de Nationale Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport daarover echter afwijkende afspraken gemaakt die erop neerkomen dat aan de desbetreffende sportschutters die over een wapenverlof beschikken een zogenaamde ‘Erkenning voor het voorhanden hebben van los kruit’ - kosteloos - werd verstrekt, met dien verstande dat daaraan wel een maximum verbonden was, namelijk: maximaal 3 kilogram rookloos buskruit of 1 kilogram zwartkruit. Een onderdeel van die afspraken was ook dat er verder aan de opslag van dat kruit geen voorschriften verbonden werden; met een handreiking zijn wel adviezen gegeven voor een veilige opslag.

  Gerechtelijke uitspraak:

  Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak zijn deze afspraken zoals door de KNSA gemaakt, om zeep geholpen. Met ingang van het voorjaar 2022 vallen sportschutters die los kruit voorhanden hebben derhalve terug op de vigerende Wecg en moeten zij een gewone “Erkenning” aanvragen en de daarvoor verschuldigde leges voldoen.

  Nieuwe Omgevingswet:

  Er is een nieuwe Omgevingswet op komst en de regering heeft zich ten doel gesteld die per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Bij deze Omgevingswet hoort ook het Besluit activiteiten leefomgeving (in de wandelgangen het “BAL” genoemd). Het is op dit moment echter nog niet zeker of die nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking zal treden omdat er zowel vanuit de samenleving als ook vanuit de Overheid zoals gemeentes, nog veel bezwaren en nog veel onduidelijkheden zijn. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is al twee keer uitgesteld.

  In die Omgevingswet en in het BAL wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen particulieren en inrichtingen. De aard van de activiteit staat in de nieuwe Wet centraal. Dat betekent dat dan ook particulieren – en dus ook sportschutters – aan de daarin opgenomen voorschriften moeten gaan voldoen. De destijds door de KNSA met de Inspectie, het Ministerie en de Nationale Politie gemaakte afspraken zouden bij de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet worden gecontinueerd, maar dat is dus, door de eerdergenoemde gerechtelijke uitspraak, helaas nu niet meer aan de orde.

  De voorschriften die met die Omgevingswet en in het BAL aan verlofhouders worden opgelegd, kunnen van zeer ingrijpende aard zijn; zelfs zo ingrijpend dat velen daaraan niet zullen kunnen voldoen. De KNSA voert op dit moment overleg met alle partijen, teneinde nieuwe afzonderlijke afspraken voor sportschutters te maken en daartoe ook weer een ondergrens in te stellen voor de kruitopslag, zoals die destijds ook van toepassing was, namelijk maximaal 1 kilogram zwartkruit en maximaal 3 kilogram buskruit, zonder extra voorschriften voor de opslag. Eventueel moet daarvoor het BAL dan gewijzigd worden.

  Het Ministerie heeft de KNSA laten weten dat die ondergrens onderwerp van gesprek is, maar de afloop hiervan is nog ongewis. Inmiddels heeft ook de nationale sportkoepel NOC*NSF de KNSA in de kwestie bijgestaan en het Ministerie per brief verzocht om het verzoek van de KNSA in te willigen.

  Resumerend is nu nog onzeker welke gevolgen de nieuwe Omgevingswet voor sportschutters gaat hebben wanneer die dan ook in werking zal treden. Zodra meer bekend is, zal de KNSA via de geëigende kanalen daarover publiceren.

  knsa

   

 11. (Bron: Politie)

  Zoals ook recent op diverse websites van belangen organisaties werd gepubliceerd is middels staatscourant bekend gemaakt dat de wetgeving voor het aanvragen van een nieuwe verlof / jachtakte iets is aangepast.
  Vooralsnog zal het (iets aangepaste) WM32 formulier hiervoor gebruikt gaan worden.
  Dit in ieder geval tot bekend is of de E-screener test toch opnieuw als instrument gebruikt zal worden.
  Na publicatie is er al volop contact gezocht met de afdeling over de voortgang.
  Vriendelijk verzoek is om nog even geduld te hebben.
  Wij wachten op dit moment nog op interne berichtgeving over de uitvoering van de wijzigingen, alsmede ook op beschikbaarheid van het formulier zelf.
  Zodra wij weer kunnen starten met behandeling van reeds eerder ingediende aanvragen, alsmede het maken van nieuwe afspraken, zal dit zo spoedig mogelijk ook hier bekend worden gemaakt.

  Team Korpscheftaken

  politie
 12. (Bron: KNSA)

  Met ingang van 23 september 2022 is de Regeling wapens en munitie gewijzigd, waardoor nieuwe verlofaanvragen weer door de politie in behandeling kunnen worden genomen. Deze wijziging in de Regeling wapens en munitie was nodig omdat in de Regeling nog stond vermeld dat voor een eerste aanvraag van een wapenverlof de betrokkene de e-screener moest doen. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst als onderdeel van een psychologisch onderzoek. Een voorwaarde om voor een verlof in aanmerking te kunnen komen, was dat dat onderzoek met positief resultaat werd afgesloten.

  Met de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 15 juli 2022 aan de Tweede Kamer besloot zij dat de inzet van deze e-screener moet worden opgeschort en daarvoor in de plaats het inlichtingenformulier (WM32) moet worden gebruikt. Dit formulier is reeds bekend; dat wordt al ingezet voor de verlenging van wapenverloven.

  Artikel 48a uit de Regeling moest daarvoor worden aangepast, en dat is nu gebeurd. Dat is goed nieuws voor iedereen die al sinds begin van deze zomer een eerste aanvraag voor een wapenverlof heeft ingediend of wilde indienen. Zij kunnen erop rekenen dat, wanneer zij al een aanvraag hebben gedaan, deze nu verder in behandeling wordt genomen. Al degenen die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dat nu alsnog gaan doen.

  De publicatie in de Staatscourant met daarin de wijziging in de Regeling wapens en munitie en het model WM32 Inlichtingenformulier kunt u hier downloaden:

  STAATSCOURANT Nr. 24877 - 22 september 2022

  Met deze wijziging in de Regeling zijn tevens de leges voor de eerste aanvraag van een wapenverlof verlaagd met € 54,45. De kosten voor de afgifte van een eerste verlofaanvraag bedragen nu € 138,20.

  Het WM32 formulier, dat al werd ingezet bij de verlenging van wapenverloven, is gewijzigd. In het formulier worden nu ook de nationaliteit en geboorteplaats en het geboorteland van betrokkene gevraagd. Voorts moeten alle drie de referenten de gegevens van hun identiteitsbewijs invullen en het formulier ondertekenen, waarmee zij toestemming verlenen voor het feit dat zij als referent optreden en dat zij instemmen met het verwerken van hun persoonsgegevens door de politie.

  Toekomst e-screener:

  De KNSA meldde al eerder verheugd te zijn dat de inspanningen van de KNSA en de KNJV, vooral ten aanzien van het door de Rechtbank bevolen deskundigenbericht, uiteindelijk geleid hebben tot het besluit om de inzet van de e-screener op te schorten. De KNSA zal zich er de komende tijd sterk voor maken dat de e-screener niet alleen opgeschort, maar geheel afgeschaft wordt.

  Zie ook https://svavrm.nl/formulieren waar je het nieuwe WM32 formulier kunt downloaden.

  knsa
 13. (Bron: NOJG)

  Geachte NOJG-leden, 

  Afgelopen vrijdag, 15 juli 2022, kreeg ik de brief onder ogen waarin onze Minister van Justitie & Veiligheid de Tweede Kamer mededeelt dat zij per direct het gebruik van de Escreener opschort. Een daadkrachtig besluit dat recht doet aan de uitkomst van het deskundigenrapport maar ook loon naar werken is voor degenen die zich de afgelopen jaren onverminderd zijn blijven inzetten voor úw rechten. De Escreener voor nieuwkomers wordt nu terug vervangen door het WM32 formulier zoals ook bestaande aktehouders dat altijd zijn blijven gebruiken.

  Deze vervanging van instrumenten vraagt om een aanpassing van de Regeling Wapens en Munitie (RWM). De timing en uitwerking van dit besluit is wat ongelukkig waardoor en nu een KORTE vertraging ontstaat. Mede namens de NOJG ben ik direct aan de slag gegaan, ditmaal in goede samenwerking met politie, om te bezien of we een werkwijze mochten hanteren die deze onbedoelde vertraging zou wegnemen. Momenteel wordt daarover nog overleg gevoerd.

  Mocht men niet tot een praktische oplossing kunnen komen, dan wordt verwacht dat de genoemde reparatie uiterlijk half september is gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie van Justitie & Veiligheid een update geven aan de Kamer over de zoektocht naar een permanente oplossing. Dit staat dus los van de tussentijdse wijziging die nu in september verwacht wordt.

  Wel ik wil u meegeven dat nieuwe aanvragers die de Escreener reeds met een ‘groen vlaggetje’ hebben afgerond hun aanvraag gewoon afgehandeld krijgen. Mensen die rood hebben gescoord zullen mee moeten in het nieuwe regime. Er bestaat een kans dat niet elke afdeling korpscheftaken al op de hoogte is van wat de gevolgen zijn deze recente ontwikkelingen. Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u zich melden bij de NOJG en zullen zij uw vraag aan mij doorzetten.

  Het bovenstaande is gebaseerd op de informatie zoals deze in dit nog prille stadium nu bij mij bekend is. Mochten er veranderingen optreden dan zal ik u hiervan op de hoogte brengen.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Rob Boom

  Phoenix Advisory

 14. (Bron: Politie)

  Ontwikkelingen omtrent verplichting E-Screener test:

  Gelet op de ontwikkelingen omtrent de E-screener test op 15 juli 2022 het navolgende bericht:
   
  Lopende aanvragen:
  Voor 16 juli ingediende 1e aanvragen, met een groene score naar aanleiding van de reeds afgelegde e-screener test, zullen gewoon in behandeling blijven.
  Nieuwe 1e aanvragen, ingediend voor 16 juli, met een rode score naar aanleiding van de E-screener worden vooralsnog buiten behandeling gesteld.

  Heeft u voor of op 15 / 16 juli reeds een 1e aanvraag ingediend, maar heeft u nog geen E-screener test gedaan, zal ook de behandeling van uw aanvraag vooralsnog worden opgeschort.
  Een en ander zal, voor zover voor u van toepassing, nog per brief door ons bevestigd worden.
   
  Nieuwe aanvragen:
  Tot nader order kunnen er geen afspraken meer gemaakt worden voor het indienen van een nieuwe 1e aanvraag.
  Uitzondering hierop is de aanvraag van een 2e verlof als u reeds in bezit bent van een ander (wapen)verlof.

  Dan is het afleggen van de E-screener test namelijk niet van toepassing.
  Bij twijfel kunt u uiteraard altijd contact zoeken met onze afdeling.
   
  Verdere ontwikkelingen:
  Als er verdere ontwikkelingen bekend zijn zal dit uiteraard weer op deze pagina bekend gemaakt worden.
  Desgewenst kunt u uiteraard ook de website van de politie of die van uw overkoepelde belangenorganisatie monitoren.
   
  Met vriendelijke groet,

  Team Korpscheftaken Limburg
   
  politie
 15. Opschorting gebruik e-screener (wet wapens en munitie)

  Klik voor de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid HIER

   

  Bron: KNSA

  In een brief aan de Tweede Kamer van 15 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw drs. D. Yesilgöz - Zegerius, aangekondigd dat de inzet van de e-screener voor aanvragers van een wapenverlof wordt opgeschort.

  De e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers moeten doen voor het verkrijgen van een wapenverlof. Bij de invoering van dit instrument in 2019 moesten ook bestaande verlofhouders, bij de verlenging van hun wapenverlof, de e-screener doen. Vrijwel direct na de invoering bleek dat het instrument niet functioneerde omdat onterecht veel bestaande verlofhouders een negatieve score behaalden en uiteindelijk zelfs hun wapenverlof moesten inleveren. Voor die groep werd het toen al stopgezet.

  De KNSA heeft, samen met de KNJV, sinds de invoering ervoor gestreden om dit instrument van tafel te krijgen. Uiteindelijk heeft het door de Rechtbank, op verzoek van de KNSA en de KNJV bevolen deskundigenbericht, nu de doorslag gegeven. Drie deskundigen hebben geoordeeld dat het instrument ondeugdelijk is en op een groot aantal onderdelen, zoals de betrouwbaarheid, de begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit, door hen als onvoldoende is beoordeeld.

  De KNSA is verheugd dat al deze inspanningen nu geleid hebben tot het in ieder geval voorlopig stopzetten van de inzet van de e-screener. Uiteindelijk hebben al die inspanningen en de daaraan verbonden hoge kosten, tot dit gunstige besluit geleid.

  Wijziging Regeling:

  In de Regeling wapens en munitie (Rwm) staat vermeld dat de aanvrager van een wapenverlof zich moet onderwerpen aan een door de minister aangewezen psychologisch onderzoek, te weten de e-screener.  Omdat de minister nu besloten heeft dat de inzet van de e-screener wordt stopgezet, moet op dat punt de Regeling wapens en munitie gewijzigd worden en moet ook het bedrag dat aan leges betaald moet worden in de Regeling verlaagd worden, omdat de kosten van de e-screener niet meer gemaakt hoeven te worden. In plaats van de e-screener wordt het WM32-formulier voorlopig (weer) gevraagd.

  Het ministerie werkt nu aan een aanpassing van de Regeling, en gedurende die periode kunnen helaas nieuwe aanvragen voor een verlof niet in behandeling worden genomen. De KNSA heeft het ministerie verzocht om zo spoedig mogelijk de wijziging van de Regeling te effectueren, zodat leden van schietsportverenigingen zo snel mogelijk weer verlof kunnen aanvragen.

   

   

  e-screener

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.