ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. (Bron: KNJV)

  CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam stelt naar aanleiding van de recentelijk rechterlijke uitspraak vragen aan de minister van Justitie over de e-screener. Die rechtszaak draaide om de beslissing van korpscheftaken om geen jachtakte te verlenen na een negatieve uitslag van de e-screener. Zelfs nadat de jager ‘contra-expertise’ kon indienen die de uitslag van de e-screener teniet deed werd er geen jachtakte verleend. De jager werd door de rechter in zijn gelijk gesteld. De Jagersvereniging is nog steeds van mening dat de e-screener definitief van tafel moet.

  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z15613&did=2020D33740

  Kritiek op instrument
  Kamerlid Van Dam is al sinds de invoering van de e-screener kritisch op het instrument en het gebruik ervan door de politie. Deze rechterlijke uitspraak ziet hij als verdere kritiek op de e-screener. Hij stelt dat met deze uitspraak ‘de volledige bodem onder de toepasbaarheid van de e-screener [is] weggevallen’. De Jagersvereniging is dit met hem eens. De e-screener komt neer op automatische besluitvorming en dit is verboden bij wet.

  Extra drempel
  Van Dam stelt ook vragen over de waarde van de contra-expertise, het advies van een expert die de jager kan inbrengen tegen een negatieve uitslag van de e-screener. In de door Van Dam aangehaalde rechtszaak was deze zonder argumentatie aan de kant geschoven door de politie. De hoge kosten (~€1500,-) kunnen een extra drempel zijn voor jagers die hun jachtakte willen aanvragen, net zoals de e-screener zelf. Ook wilt hij van de minister duidelijkheid hebben waar jagers deze contra-expertise kunnen opvragen. Van Dam vraagt ook aandacht voor groepen van mensen die moeite kunnen hebben met het afnemen van een computertest: ouderen, digibeten, laaggeletterden en dyslectici.

  De vragen:

  Vraag 1
  Bent u bekend met de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 13 augustus 2020 inzake de toepassing van de e-screener? (1)

  Vraag 2
  Kunt u duiden wat het voorlopige oordeel van de Voorzieningenrechter – namelijk dat niet zonder meer vaststaat dat de e-screener een voldoende geschikt, objectief instrument is ter beoordeling van de psychische gesteldheid van een persoon – voor betekenis heeft voor het huidige, landelijke gebruik van de e-screener? Is daarmee niet de volledige bodem onder de toepasbaarheid van de e-screener weggevallen?

  Vraag 3
  Kunt u de Kamer informeren over de plaats en de betekenis van de contra-expertise in de meest recente procedure rond het aanvragen van een jachtakte of -verlof?

  Vraag 4
  Kunt u – zo nodig als bijlage – de geldende regeling op dit punt aan de Kamer bekend maken?

  Vraag 5
  Klopt het dat er maar één instituut in Nederland is dat deze contra-expertise kan verzorgen en bent u bereid een lijst te publiceren waarop meerdere instituten worden genoemd waar mensen een contra-expertise kunnen aanvragen?

  Vraag 6
  Kunt u bevestigen dat een contra-expertise ongeveer € 1.500 kost en bent u van mening dat dit bedrag in verhouding staat tot de draagkracht van aanvragers van een jachtakte of –verlof?

  Vraag 7
  Deelt u de mening dat de onvolkomenheid van het functioneren van de e-screener niet rechtvaardigt dat individuele burgers € 1.500 kosten moeten maken om zich tegen dit instrument te verweren?

  Vraag 8
  Wie draagt de kosten van de contra-expertise indien deze in het voordeel van de verzoeker/aanvrager uitvalt?

  Vraag 9
  In hoeverre is de e-screener geschikt voor mensen met dyslexie en is dit wetenschappelijk onderzocht? Kunt u bij de beantwoording van deze vraag onderscheid maken tussen aanvragen vóór en aanvragen na aanpassingen die verricht zijn naar aanleiding van implementatieproblemen rond de e-screener?

  Vraag 10
  Welke mogelijkheden zijn er voor mensen met dyslexie om een tweede kans te krijgen om de e-screener af te leggen en is het wettelijk verboden om de e-screener twee keer af te leggen?

  Vraag 11
  In welke mate is de e-screener geschikt voor met name bestaande aktehouders met een (relatief) hogere leeftijd die binnenkort aan de beurt komen om hun verlof te verlengen en in dat kader de e-screener moeten afleggen?

  Vraag 12
  Kunt u zich voorstellen dat een groot deel van deze groep met angst en beven deze test tegemoet ziet?

  Vraag 13
  Deelt u de mening dat ook voor mensen met een afstand tot digitale vaardigheden, maar ook laaggeletterden de e-screener een relatief zwaardere test is?

  Vraag 14
  Is het een doel van het beleid om door middel van de inzet van de e-screener het aantal verlofhouders in Nederland fors te decimeren?

  Vraag 15
  Bent u bekend met het informatieblad van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Politie inzake de e-screener en met het tekstvak waarin te lezen staat:“Heeft u wel eens gelogen? Het lijkt dan niet handig om ja te antwoorden als u wilt overkomen als een betrouwbaar persoon. Algemeen bekend is dat iedereen wel eens een leugentje om bestwil vertelt of dit als kind wel een heeft gedaan. Dus op deze vraag is het verwachte antwoord ‘ja’?”

  Vraag 16
  Kunt u zich voorstellen dat er een grote groep Nederlanders is – zeker onder verlofhouders – die daadwerkelijk nooit liegt en zonder de geringste twijfel ‘nee’ antwoordt op bovenstaande vraag?

  Vraag 17
  Is het niet vreemd dat mensen bij het invullen van de e-screener tactisch in plaats van naar waarheid moeten gaan antwoorden?

  Vraag 18
  In welke mate zijn de door de Corona-maatregelen opgelopen achterstanden – bij het behandelen van aanvragen en verzoeken die door de bureau Korpschefstaken worden verricht in het kader van de Wet Wapens en Munitie – per 1 september 2020 ingelopen en is het mogelijk hier per politie-eenheid op de verschillende soorten aanvragen een overzicht van te verstrekken?

  Vraag 19
  Worden verlof-aanvragers al weer op het politiebureau ontvangen, of verlopen alle contacten nog op afstand?

  Vraag 20
  Wat is de voortgang van het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid inzake het takenpakket van de bureaus Korpscheftaken en worden ook andere belanghebbenden dan de Politie betrokken bij dit onderzoek?

  Vraag 21
  Ziet u mogelijkheden om de verlening van vergunningen en verloven van de Politie over te dragen naar de dienst Justis en op welke termijn kunt u hier een beslissing over nemen?

  Vraag 22
  Wat is de voortgang van het deactiveren van vuurwapens?

  Vraag 23
  In hoeverre is er na mijn werkbezoek begin juli 2020 voortgang geboekt in het laten groeien van het innemen en het controleren van gedeactiveerde vuurwapens?

  Vraag 24
  Deelt u de mening dat de stand toen (106 aangeleverde gedeactiveerde vuurwapens, afkeuringspercentage 40%) niet zal leiden tot een jaarlijkse productie van minstens 2.500 wapens en op welke wijze bent u voornemens actief te zorgen voor het op gang krijgen van het deactiverings-proces in Nederland?

  (1) ECLI:NL:RBNNE:2020:2792-Rechtbank Noord-Nederland, 13-08-2020 / LEE 20/2157

 2. (Bron: Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging)

  Amersfoort –Eind juli spande de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging namens één van haar leden een rechtszaak aan tegen de korpschef van politie, eenheid Noord-Nederland. Nadat ons lid eerder een negatieve uitslag kreeg op de e-screener won hij volgens de instructie van het ministerie van Justitie en Veiligheid een contra-expertise in. Daaruit bleek dat hij prima geschikt is om een vuurwapen voorhanden te mogen hebben. Toch vond de korpschef dat het positieve oordeel van de psychiater onvoldoende reden was om de nieuwe jager alsnog een jachtakte toe te kennen.

  Dit was voor de afdeling juridische zaken van de Jagersvereniging aanleiding om de rechter te vragen een voorlopige voorziening te treffen. En met succes: de rechter oordeelde dat de korpschef ‘onmiddellijk’ de nieuwe jager zijn jachtakte moest verlenen. Dit is de eerste keer dat een rechter uitspraak doet over het gebruik van  de e-screener bij eerste aanvragers van een wapenverlof. Daarom verwacht de Jagersvereniging dat deze uitspraak ook voor toekomstige aanvragers van groot belang zal zijn.

  ‘Computer says no’ niet voldoende voor weigeren jachtakte

  In de uitspraak stelde de rechter de Jagersvereniging op meerdere punten (voorlopig) in het gelijk. Zo ging de rechtbank mee in de gevraagde ‘correctie’ van de beslissing van de korpschef om ondanks het duidelijke tegenrapport van de psychiater vast te houden aan het weigeringsbesluit op grond van de testuitslag op de e-screener. De korpschef zou zich tijdens het proces van de aanvraag ‘onvoldoende kunnen vergewissen’ van de manier waarop de e-screener, een computertest, tot de uitslag komt. En daarmee fungeert de e-screener als een ‘black box’; een term die de rechter in de zitting ook gebruikte. ‘Computer says no’, een term die de rechter ook noemde, is dus vanaf nu niet meer voldoende voor afwijzing.

  Extra capaciteit bij ministerie voor opvangen beroepsprocedures

  Niemand kan inzicht geven in hoe de computertest tot zijn oordeel komt. Maar in de praktijk handelt de korpschef wel naar de uitslag. Dat is voor de Jagersvereniging vanaf het begin een zeer belangrijk punt van kritiek op de e-screener geweest. Uit vrijgegeven stukken blijkt dat het ministerie van Justitie en Veiligheid rekening houdt met een relatief hoog aantal beroepsprocedures van nieuwe jagers aan wie op basis van de uitslag van de computertest een jachtakte geweigerd wordt. Het mininsterie heeft daar zelfs extra mensen voor aangenomen.

  Oordeel echte expert terzijde geschoven

  Ook blijkt uit de documentatie dat men er rekening mee houdt dat een aantal nieuwe aanvragers onterecht de dupe gaat worden van de e-screener. Dat noemt men eufemistisch: de ‘fout positieve scores’. In de praktijk komt het er op neer, dat onschuldige burgers door de overheid onterecht een stempel krijgen opgeplakt. Bij deze gang van zaken zette de Jagersvereniging van meet af aan grote vraagtekens. Toen in deze zaak ook nog bleek dat zelfs het oordeel van een echte expert terzijde werd geschoven, was de maat vol en besloten wij samen met ons lid naar de rechter te stappen.

  Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Lot van een individu niet in handen van een computertest’

  Directeur Laurens Hoedemaker is content met deze uitspraak. ‘De uitspraak is belangrijk voor de persoon in kwestie; daarmee wordt hij in het gelijk gesteld want het is niet niks om door een computer dit stempel onterecht te krijgen opgeplakt. De uitspraak is echter ook – omdat het de eerste rechtszaak is – belangrijk voor alle volgende nieuwe aanvragers van jachtaktes. De politie komt vanaf nu niet meer weg met een ongemotiveerd besluit om een akte te weigeren; de rechter zal in het vervolg altijd verlangen dat de korpschef zijn besluit moet onderbouwen. En dat is volledig terecht. Het kan niet zo zijn dat het lot van een individu in handen ligt van een computertest die als black box fungeert en vervolgens degene die hieraan een besluit ontleent, zich niet nader hoeft te verklaren.’

  E-screener van tafel

  Voor de Jagersvereniging is hiermee de kous niet af. Al direct na de invoering van de e-screener op 1 oktober 2019 pleitte de vereniging – samen met de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) – voor het opheffen van de e-screener. Het instrument werd ingevoerd met het in beginsel nobele doel om te beoordelen of mensen psychisch in staat zouden zijn om de beschikking te hebben over een jachtvuurwapen. Dit naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn, een misdaad begaan door een psychisch gestoorde man die door de politie onterecht een wapenverlof kreeg toegekend.

  Door interventie van de Jagersvereniging en de KNSA besloot het ministerie vier weken na invoering om de e-screener voor alle bestaande jagers op te schorten met twee jaar; nieuwe jagers moesten nog wel de e-screener invullen.

  Hoedemaker: ‘E-screener is en blijft een volledig ongeschikt middel voor screening’

  Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Ondanks de positieve uitslag van deze rechtszaak en het eerder opschorten van het gebruik ervan voor bestaande verlofhouders zijn wij nog steeds van mening dat de e-screener definitief van tafel moet. Het is en blijft een volledig ongeschikt middel om iets te meten wat met een computertest niet te meten is. Wij zijn voorstander van screening maar het politiekorps beschikt al over voldoende, geschikte middelen om wél een goede screening te kunnen doen. Dat blijkt wel uit het feit dat het aantal jagers dat betrokken is bij misdaden met jachtvuurwapens al enkele decennia nihil is. Als de politie die middelen in Alphen aan den Rijn correct had toegepast had de dader nooit een wapenverlof gekregen. Graag gaan we met het ministerie in gesprek om te komen tot een werkbaar geheel waarbij de menselijke maat blijft bestaan.

  knjv

 3. SV De Flint

  Sportlaan 13A

  5951 NJ Belfeld

  Tel: 077-4753524

   

                                                                                                           d.d. 12-8-2020

   Beste schietsportliefhebber,

   

  Sinds 1 juli jl. kunnen we onze hobby weer uitoefenen. Per 1 augustus is ook de bar weer open gegaan.

  We merken dat vele van jullie de sport gemist hebben en weer als vanouds komen

  schieten. Hierbij komt het echter steeds vaker voor dat de algemene maatregelen rondom Corona worden “vergeten”. Nu het aantal besmettingen weer toeneemt is het extra belangrijk om je aan de voorschriften te houden (RIVM)

  Het belangrijkste is dat als je verkoudheidsklachten of koorts hebt thuis blijft. Ook als iemand in je directe nabijheid, zoals een inwonend familielid,

  Corona heeft dat je dan thuis blijft.

  En als je positief getest bent op Corona moet je vanzelfsprekend ook thuis blijven.

   

  Om besmetting te voorkomen is het van belang om de afstand van 1,50m in acht te nemen. Let er dus op dat je niet met teveel mensen in één ruimte bent. Met name in de toeschouwersruimte is de onderlinge afstand vaak te klein.

   

  Ook willen we onze vrijwilligers beschermen welke op de donderdagavonden de aspirant leden begeleiden. Het kan voorkomen dat zij de afstand van 1,50m niet aan kunnen houden omdat zij een aspirant lid moeten ondersteunen.

  We vragen dan ook aan alle aspirant leden om een mondkapje te dragen op de schietbaan.

   

  Let ook op je eigen gezondheid bij het meenemen van een introducee. Je blijft als schutter verantwoordelijk voor de introducee en er bestaat de kans dat je binnen 1,50m van de introducee moet komen. Hierbij dus ook het verzoek aan introducees om een mondkapje te dragen.

  Als laatste willen we iedereen wijzen op de registratieplicht.

  Iedereen die in onze accommodatie aanwezig is dient zich in te schrijven in het presentieregister. Ook als je niet gaat schieten !!!!!!!!!!!

  Bij een eventuele besmetting moeten we als vereniging aan kunnen tonen wie er aanwezig zijn geweest op een bepaalde dag.

  Dit is ook in het belang van je eigen gezondheid.

  Ondanks al deze maatregelen als gevolg van Corona hopen we dat jullie toch kunnen genieten van de schietsport en jullie welkom voelen bij de vereniging.

   

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur

  SV De Flint

 4. Zojuist het bericht binnengekregen, dat ons oud lid Theo Vervoort is overleden.

  Theo Vervoort heeft zich altijd belangeloos in gezet voor de (SV) AVRM, en we zijn hem ook zeer dankbaar voor alles wat hij voor de SV AVRM heeft gedaan.

  Wij wensen de familie Vervoort heel veel sterkte, nu en in de toekomst.

  Het is een groot verlies.

  De uitvaart is as zaterdag 15 augustus om 11.00 uur in de Grote Kerk te Hoensbroek.
   

  Bestuur SV AVRM.

  Theo Vervoort

 5. (Bron: Vergunningen en verloven Politie Limburg)

  Geachte verlofhouder,

  Langs deze weg willen wij u informeren dat u, indien de geldigheid van uw verlof per 30 september 2020 zijn geldigheid verliest, geen afspraak hoeft in te plannen voor verlenging van uw verlof.
  In verband met de maatregelen omtrent het Corona virus zal uw verlof worden verlengd middels een verlengingsbesluit.
  U mag dit tijdig per post thuis verwachten. Het delen van dit bericht onder uw medeschutters en / of binnen uw vereniging wordt gewaardeerd.
  Nader bericht volgt voor de verlofhouders wiens verlof later dit jaar komt te vervallen.

  Vriendelijke groet,

  Team Korpschef (JK / PvB)

  politie
 6. De SG 550 is een aanvalsgeweer gemaakt door het Zwitserse wapenbedrijf SIG.
  Het idee was het maken van een aanvalsgeweer met veel varianten, zoals de SG 551 voor verschillende situaties. De SG staat voor Sturmgewehr; het Duitse woord voor aanvalsgeweer.

  De hier afgebeelde SIG 550 heeft een klap kolf, en een orginele Hensoldt kijker, verder zijn het wangstuk en de 2 poot niet gemonteerd.

  Gebruiksgeschiedenis
  In gebruik 1990-heden
  Productiegeschiedenis
  Ontworpen 1970-1980
  Fabrikant SIG
  Aantal geproduceerd 600.000
  Eigenschappen
  Actie Gas, draaiende afsluiter
  Vuursnelheid 700 rondes p/m
  Effectief bereik 100-400 m
  Massa (niet geladen) 4,1 kg
  Lengte 772 mm
  Loop 528 mm

  SIG 550
  SIG 550
  SIG 550
  SIG 550
  SIG 550
  SIG 550
  SIG 550
  SIG 550
  SIG 550
  https://youtube.com/embed/P1CsnQpu-L4

 7. De SIG Sauer SIG516 is een vuurwapen vervaardigd door SIG Sauer. Het is een geweer in AR-15-stijl met kamers in een NATO van 5,56 x 45 mm. Geïntroduceerd in 2010, werd de SIG516 stopgezet met ingang van 2019. Een variant met kamers in 7,62 x 51 mm NATO, de SIG716, blijft in productie.

  De hier afgebeelde SIG 516 CQB heeft een (Standaard KL) Aimpoint CompM4 scope.

  Plaats van herkomst: Duitsland; Verenigde Staten
  Fabrikant: SIG Sauer
  Laadsysteem: 10, 20, 30-round detachable magazine
  Varianten: SIG716
  In gebruik: 2010–Nu
  Korrel: Iron sights
  Productie: 2010–2018
   
 8. De Heckler & Koch 416 is een type aanvalsgeweer van de Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch.
  Het wapen wordt gebruikt door veel verschillende landen, waaronder Frankrijk en Noorwegen, waarvan het het standaardgeweer is, en door speciale eenheden van onder andere Amerika, Duitsland en Nederland. De HK416 is bij de Nederlandse Speciale Eenheden de vervanger van de Diemaco C8A1GD. Het wapen is gebaseerd op het AR-15-platform maar gebruikt Heckler & Koch's short-stroke piston system wat ook gebruikt wordt voor de Heckler & Koch G36.

  De HK MR-223 is de civiele uitvoering van de HK 416 in semi-automaat, onderstaande MR-223 is uitgerust met een Elcan C79 kijker. (https://www.nmm.nl/zoeken-in-de-collectie/detail/467835/)

  Kaliber 5.56×45mm NATO
  Actie semiautomatisch / volautomatisch
  Vuursnelheid 700-900 schoten per minuut, HK416A5: 850 schoten per minuut

  HK MR-223
  HK MR-223
  HK MR-223
  HK MR-223
  HK MR-223
  HK MR-223
  HK MR-223
  HK MR-223
  https://youtube.com/embed/e2-5OJcGE74

 9. De ArmaLite AR-10 is een 7,62 x 51 mm NATO-gevechtsgeweer, ontwikkeld door Eugene Stoner eind jaren vijftig en geproduceerd door ArmaLite, toen een divisie van de Fairchild Aircraft Corporation. 
   
  Lengte: 1,05 m
  Mondingssnelheid: 820 m/s
  Looplengte: 528 mm (20.8 inch)
  Actie: Direct impingement, Rotating bolt
  Effectief bereik: 600 m (660 yd) (700 m (770 yd) with A.I. 3.6× Telescoopvizier)
  Vuursnelheid: 700 rounds/min (fully automatic), variable (semi-automatisch geweer)

  AR-10
  AR-10
  AR-10
  AR-10
  AR-10
  AR-10
  AR-10
  AR-10
  https://youtube.com/embed/UCmHxieQduE
 10. De HK G3 is een geweer dat in opdracht van West-Duitsland gemaakt werd door Heckler & Koch. (met uittrekbare schoudersteun, houten foregrip en HK montage met Hensoldt richtkijker)

  Gedurende de periode 1950-1955 was er in West-Duitsland (net als in de andere NAVO-landen) een behoefte aan herbewapening van eigen legers met het nieuwe NAVO-standaardkaliber 7,62×51mm. In eerste instantie ging de voorkeur uit naar de in België gemaakte FN FAL, deze werd dan ook in 1956 in gebruik genomen. Maar de Duitsers wilden hun eigen militaire wapens produceren en probeerden de licentie op te kopen voor de FN FAL. Dit verzoek werd afgeslagen door de Belgen. Nu gingen de Duitsers over op een ander ontwerp van het Spaanse staatsbedrijf CETME, de CETME mod.. Duitsland kocht van hen de licentie en gaf deze aan Heckler & Koch. Heckler & Koch deed kleine aanpassingen aan het wapen en in 1959 werd het dan eindelijk in de Bundeswehr (het voormalige West-Duitse leger) in gebruik genomen als de CETME/HK G3 (Gewehr 3).

  Tot 1995 is de G3 met verschillende aanpassingen het standaard schouderwapen geweest van het Duitse leger. Ook andere landen gebruikten de G3, zoals in Griekenland, Iran, Mexico, Noorwegen, Pakistan, Portugal, Zweden en Turkije. In de laatste 40 jaar is het wapen door meer dan 50 landen ingezet. Het wapen wordt nog steeds gemaakt in landen als Griekenland, Iran, Pakistan, Portugal en Turkije. De hoofdreden van het grote succes van de HK G3 is dat het veel simpeler en goedkoper is om te bouwen dan zijn grote rivalen, de Belgische FN FAL en de Amerikaanse M14.

  Andere wapens van Heckler & Koch zijn nog steeds gebaseerd op HK G3, wapens zoals de HK MP5, de HK33, de HK23, de HK21 en het PSG1 sluipschuttersgeweer. Heckler & Koch maakte ook civiele versies van de HK G3, deze waren alleen in semiautomatische uitvoering verkrijgbaar en kregen de namen HK41 en later de HK91.

  Kaliber 7,62×51mm NAVO
  Vuursnelheid 600
  Massa (niet geladen) 4,5 kg
  Lengte 1023 mm
  Loop 450 mm
  Grootte magazijn 5, 20, 30 of 50 patronen

  HK G3
  HK G3
  HK G3
  HK G3
  HK G3
  HK G3
  HK G3
  HK G3
  HK G3
  HK G3
  HK G3
  HK G3

  https://youtube.com/embed/hUXpKc71ntg

   

 11. De FNC is een karabijn in het kaliber 5,56 mm x 45 mm gemaakt door de Belgische wapenfabrikant Fabrique Nationale de Herstal. De FNC is de opvolger van de FN FAL en de ontwikkeling ervan begon in het begin van de jaren zeventig. Eind jaren 70 was de FNC klaar voor productie. Met klapkolf en 4x29 richtkijker.
  Het wapen combineert de beste eigenschappen van andere beroemde ontwerpen zoals de AK-47 en de M16. Het is het standaardwapen van het Belgisch leger.

  Technische Beschrijving:

  • Kaliber: 5.56x45mm NATO
  • Gewicht, zonder magazijn: 3,800 kg
  • Gewicht, leeg magazijn 30 patronen: 0,210 kg
  • Gewicht, vol magazijn 30 patronen: 0,560 kg
  • Lengte: 0,997 m (FNC M3)
  • Theoretisch schiettempo: 625-700 schoten/minuut
  • Praktisch schiettempo, automatisch vuur: 120 schoten/minuut
  • Praktisch schiettempo, vuurstoten: 60 schoten/minuut
  • Richtorganen: regelbaar vizieroog en regelbare vizierkorrel
  • Werking: gasdruk
  • Voeding: magazijn van 30 patronen, type M16 STANAG 4179
  • Uitwerping: naar rechts en +/- 45 graden naar voren
  • Spannen: spankruk op de rechterkant van het wapen
  • Munitie: Gewone (scherpe) patroon, lichtspoorpatroon, losse patroon (blank star), drijfpatroon voor geweergranaten
  • Standen: veilligheidsstand; 1; 2; 3; automatisch.

   FN FNC
  FN FNC
  FN FNC
  FN FNC
  FN FNC
  FN FNC
  FN FNC
  FN FNC
  FN FNC
  FN FNC

  https://youtube.com/embed/Vlblc0kRc0g

 12. (Bron: VVJS.eu)

  It Looks Like the Czech Republic Might Get a Second Amendment

  https://www.nationalreview.com/corner/it-looks-like-the-czech-republic-might-get-a-second-amendment/

   

   

   

 13. (Bron:KNSA)

  Als gevolg van een wijziging in de Wet wapens en munitie per 1 oktober 2019 is per diezelfde datum voor (potentiële) verlofhouders de zogenaamde “e-screener” ingevoerd. Deze e-screener is een computergestuurd meetinstrument waarmee het Ministerie en de Politie beogen te kunnen beoordelen of (potentiële) verlofhouders geen persoonskenmerken of een zodanige psychische gesteldheid hebben, dat een wapenverlof aan diegenen niet verleend zou moeten worden.

  De KNSA heeft geageerd tegen de invoering van deze e-screener en de wijze waarop het instrument tot stand is gekomen. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat in oktober 2019 de Minister besloot om voorlopig het gebruik van dit instrument voor de bestaande verlofhouders stop te zetten. Voor de nieuwe verlofaanvragers bleef het instrument echter nog wel van toepassing. De strijd tegen dit instrument en het in de ogen van de KNSA onvoldoende valideren en kalibreren daarvan, is nog niet ten einde. Er loopt nog een juridische procedure waarbij de KNSA de Minister door middel van een zogenaamd ‘deskundigenbericht’ verzoekt een andere instantie een onafhankelijk oordeel over dit instrument en het kalibreren en het valideren daarvan te geven. Naar verwachting zal deze rechtszaak in het najaar 2020 gaan dienen.

  Brochure en veranderingen

  Vanwege de coronacrisis in Nederland zijn de politieafdelingen Korpscheftaken die verantwoordelijk zijn voor de aanvraag en de verlenging van wapenverloven, lange tijd gesloten geweest. In die periode van sluiting werden wel bestaande verloven administratief verlengd, maar nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen. Als gevolg daarvan zijn dus ook de nieuwe verlofaanvragers niet meer aan de e-screener onderworpen. In de loop van juli 2020 zijn de afdelingen Korpscheftaken echter weer langzaam opengesteld en zijn ook weer nieuwe aanvragen in behandeling genomen. En dus zijn ook nieuwe verlofaanvragers bij het exameninstituut Lamark de e-screener gaan doen. De politie heeft in die periode een nieuwe werkinstructie van het ministerie van Justitie en Veiligheid gekregen en er is door de politie voor degenen die de e-screener moeten doen, een brochure ontwikkeld. Deze brochure is openbaar en die kunt u hier inzien: Brochure e-screener.

  De bezwaren van de zijde van de KNSA hebben al wel geleid tot veranderingen; of dat ook verbeteringen zijn zal de toekomst moeten uitwijzen. De veranderingen zijn, zoals al eerder vermeld, de verstrekking van een uniforme brochure, een verbeterde werkinstructie van het ministerie voor de politie en er wordt - zo is ons toegezegd en zo wordt ook in de brochure gemeld – rekening gehouden met personen die, bijvoorbeeld vanwege dyslexie, niet in staat zijn om de e-screener te doen binnen de daarvoor gestelde termijn. Voor deze groep personen wordt er standaard meer tijd beschikbaar gesteld en kan het lettertype ook vergroot worden. Voorts is aangekondigd dat op korte termijn een Engelstalige en Duitstalige variant wordt aangeboden, alsmede een voorgelezen versie van de e-screener.

  Een andere aanpassing die het Ministerie – op verzoek van de KNSA - heeft doorgevoerd, is dat wanneer uit de uitslag van de e-screener blijkt dat betrokkene niet of niet helemaal naar waarheid heeft geantwoord – dat wil zeggen (te veel) sociaal wenselijke antwoorden heeft gegeven – en dus het onderzoek als niet betrouwbaar wordt gekwalificeerd, betrokkene de gelegenheid krijgt om de e-screener nogmaals te doen. De KNSA adviseert degenen die de e-screener moeten doen om zich niet beter voor te doen dan zij zijn maar gewoon eerlijk de vragen te beantwoorden.

  Contra-indicatie en acties KNSA

  Wanneer de e-screener een negatief (rood) resultaat geeft, wordt nog de mogelijkheid geboden om een contra-indicatie aan te leveren. Deze contra-indicatie (oftewel een psychologisch rapport) moet aan een aantal door het Ministerie opgestelde voorwaarden voldoen; maar wanneer dat oordeel voor de verlofaanvrager positief is, dan wordt de uitslag van de e-screener terzijde geschoven en wordt doorslaggevende waarde toegekend aan het psychologische rapport. Als aan alle andere voorwaarden wordt voldaan, wordt in dat geval verlof verleend.

  De KNSA zal, zoals gesteld, blijven ageren tegen het gebruik van deze e-screener en zal tot die tijd haar sportschutters bijstaan wanneer dat mogelijk en nodig is. De KNSA heeft voorts besloten om bij een negatieve uitslag die leidt tot weigering van een wapenverlof, niet primair de KNSA-licentie van die sportschutter in te trekken, zoals dat wel gebruikelijk is wanneer een verlof door de politie op grond van antecedenten (overtreding of misdrijf) aan een sportschutter wordt geweigerd. Betrokkene zal wel worden verzocht zodra die uitslag bekend is, de KNSA per direct daarover te informeren, opdat voorkomen kan worden dat de KNSA-licentie alsnog per direct wordt ingetrokken.

  knsa

 14. (Bron: KNSA)

  De door de KNSA gereglementeerde disciplines vindt u in het hieronder staande overzicht. Voor de aanvraag van een verlof en voor het gebruik van verenigingswapens is door de Minister van V&J een differentiatie in wapentypes vastgesteld. Deze differentiatie kent 3 fases, te weten: fase1-fase2-fase3

  Klik HIER voor een totaaloverzicht van de KNSA gereglementeerde disciplines.

  knsa

 15. (Bron:svolympic-knsa-overheid)

  Op 23 juli 2019 is in werking getreden een wijziging van de Wet wapens en munitie (Wwm) in verband met de implementatie van een EU-richtlijn die in de loop van 2017 in werking is getreden. Klik hier voor de tekst van deze wijziging.

  Eén van de belangrijkste gevolgen van deze wetswijziging is dat het bezit van vuurwapens die vallen onder de nieuwe categorie A6 of A7 van de EU-richtlijn, verboden is. Deze A6- en A7-vuurwapens worden als volgt omschreven:

  A6= Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens
  A7= Elk van de volgende semiautomatische vuurwapens met centrale ontsteking:
    a) korte vuurwapens waarmee meer dan 21 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien:
   
  • een magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, of
  • er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen in wordt geplaatst;
   b) lange vuurwapens waarmee meer dan 11 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien:
   
  • een magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, of
  • er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen in wordt geplaatst.

  Voor de Nederlandse schietsport wordt daarop echter een uitzondering gemaakt wanneer er een erkende tak van de schietsport wordt beoefend waarvoor deze wapens nodig zijn. De KNSA heeft er de afgelopen tijd voor gestreden dat de implementatie van deze EU-richtlijn zo weinig mogelijk negatieve consequenties heeft voor de Nederlandse schietsport.

  Met deze uitzondering komt het erop neer dat wanneer sportschutters c.q. verlofhouders kunnen aantonen dat zij een discipline beoefenen waarvoor een dergelijk vuurwapen nodig is, zij toch het wapen op verlof kunnen krijgen c.q. kunnen behouden. Dat is in dat geval van toepassing voor de volgende door de KNSA gereglementeerde en erkende disciplines:

  1. Statische disciplines Groot Kaliber Pistool
    1.2 Militair Pistool
    1.2 Service Pistol
    1.3 Action Shooting
    1.4 Meesterkaart Zwaar
     
  2. Statische disciplines Groot Kaliber Geweer
    2.1 Militair Geweer
    2.2 Veteranengeweer
    2.3 Precisiegeweer
    2.4 .30 M1
     
  3. Dynamische / Parcours-disciplines Pistool
    3.1 IPSC Handgun Open
    3.2 IPSC Handgun Standard
    3.3 IPSC Handgun Classic
    3.4 IPSC Handgun Production
    3.5 IPSC Handgun Revolver
    3.6 Dynamic Service Rifle Pistool
     
   4. Dynamische / Parcours-disciplines Geweer
    4.1 IPSC Rifle Semi Auto Open
    4.2 IPSC Rifle Semi Auto Standard
    4.3 IPSC Rifle Manual Action Open
    4.4 IPSC Rifle Manual Action Standard
    4.5 Dynamic Service Rifle Geweer Semiautomaat
    4.6 Dynamic Service Rifle Geweer Diverse

  Het betekent tevens dat de betrokkene moet aantonen dat hij/zij lid is van een schietsportvereniging waarbij in het verband van die vereniging de discipline wordt beoefend waarvoor het verlof wordt aangevraagd. Deze vereniging moet in verband daarmee door de Minister van J&V zijn erkend, en dat geschiedt door tussenkomst van een certificering door de KNSA.

  Een en ander is geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), genaamd Besluit wapens en munitie, die eveneens op 23 juli 2019 in werking is getreden.  De tekst van het Besluit wm is hier te vinden. De disciplines zijn opgenomen in de inmiddels ook gewijzigde Regeling wapens en munitie (Rwm), in artikel 43a. Die publicatie kunt u hier teruglezen.

  Voor de erkenning van schietverenigingen is een separaat Besluit van de Minister, genaamd “Besluit houdende de erkenning van schietverenigingen”, vastgesteld. Dat Besluit regelt dat schietverenigingen die door de KNSA zijn gecertificeerd erkend zijn door de Minister. In dat Besluit is vastgelegd op welke wijze verenigingen die erkend moeten worden vanwege het gebruik van vuurwapens in de A6 of A7 categorieën van de EU-richtlijn, die erkenning kunnen bevestigen.

  Deze wijzigingen en nieuwe regelingen betekenen voor de huidige verlofhouders van één of meerdere van dit type wapen, dat zij bij de eerstvolgende verlenging van hun verlof een extra aanvraag voor dit type moeten doen door middel van een ingevuld WM3-formulier. Op dat WM3-formulier worden dan alleen die wapens vermeld die onder de EU-richtlijn vallen en waarvoor een extra verlof nodig is. Er wordt extra verlof verleend door een aantekening te doen op het bestaande verlof voor zowel de wapens als voor de daarbij behorende magazijnen.

  Resumerend betekent dat voor deze huidige verlofhouders het volgende:

  1. Bij de eerstvolgende verlenging tevens aanvraag WM3 indienen voor wapens die vallen onder EU-richtlijn (de zogenaamde A6- of A7-wapens)
  2. Op het formulier moet één of meerdere van de voor deze vuurwapens door de Minister vastgestelde disciplines worden ingevuld.
  3. De aanvrager moet aantonen lid te zijn van een door de Minister van J&V erkende schietvereniging (het lidmaatschap van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging is daarvoor voldoende).
  4. De verlofhouder ontvangt een nieuw verlof met daarop de aantekening van een extra verlof voor deze typen wapens, inclusief voor de daarbij behorende magazijnen.

  Voor nieuwe aanvragers van een dergelijk verlof betekent dit het volgende:

  1. Aantonen dat de betrokken verlofhouder inmiddels ten aanzien van het wapenverlof, in fase 3 is aanbeland
  2. Aanvraag indienen met WM3-formulier waarop is ingevuld de discipline die met het wapen wordt beoefend en die deel uitmaakt van de 20 door de Minister van J&V aangewezen schietsportdisciplines voor het desbetreffende type wapen dat onder de EU-richtlijn valt (A6- of A7-wapens).
  3. De aanvrager moet aantonen lid te zijn van een door de Minister van J&V erkende schietvereniging (het lidmaatschap van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging is daarvoor voldoende).
  4. De verlofhouder ontvangt een nieuw verlof met daarop de aantekening van een extra verlof voor deze typen wapens, inclusief voor de daarbij behorende magazijnen.

  Legesverhoging

  Helaas is het gevolg van deze wetswijziging en van de uitzondering die wordt geboden, een verhoging van de leges, zoals die in de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging in verband met de EU-richtlijn is vermeld. De legesverhoging bedraagt (voor iedere verlofhouder in Nederland) dan € 8,20 voor de aanvraag van een nieuw verlof en voor de verlenging van een bestaand verlof, zodat deze bedragen respectievelijk € 138,20 en € 68,20 zijn geworden.

  Erkenning schietsportverenigingen door Minister

  Gelijktijdig met de gewijzigde Wet wapens en munitie is op 23 juli 2019 in werking getreden het “Besluit houdende de erkenning van schietverenigingen”. Dit besluit is inmiddels ook gepubliceerd in de Staatscourant van 27 augustus 2019 en is dus met terugwerkende kracht (23 juli 2019) in werking getreden. Dit besluit regelt de erkenning van schietsportverenigingen die gebruik maken van de ontheffing op het verbod van wapens met grote magazijnen. Klik hier voor de tekst van het Besluit houdende de erkenning van schietverenigingen.

  Verenigingen die een verenigingsverlof voor deze wapens hebben, moeten erkend worden door de Minister. Dat geldt ook voor verenigingen met leden die in het verband van die vereniging gebruik maken van deze wapens en daarvoor verlof hebben of aanvragen.

  Schietsportverenigingen die door de KNSA zijn gecertificeerd zijn in beginsel erkend. Ter definitieve vaststelling daarvan moeten zij nog wel binnen drie (3) maanden na inwerkingtreding (23 juli 2019), dus vóór uiterlijk 23 oktober 2019, een kopie van dat KNSA-certificaat aan het Ministerie toezenden met daarbij een verklaring waarin staat dat het bestuur van de vereniging geen kennis draagt van vrees voor misbruik van wapens en munitie door de vereniging en haar leden.

  knsa

   
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren