ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. (Bron: NOJG)

  Bericht: Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Hierbij willen wij U informeren over het voornemen tot wijzigen (verhogen) van het bewaarloon zoals vermeld in artikel 47, lid 4, van de Rwm. Naar aanleiding van een kostenanalyse door de korpschef van de politie is het voornemen om het bewaarloon te wijzigen naar € 15,00 per wapen per kalendermaand.

  In artikel 8 van de Wwm is bepaald in welke gevallen een wapen of munitie in bewaring dienen te worden gegeven bij de korpschef van de politie. Verder is in artikel 8, lid 7, van de Wwm bepaald dat voor in bewaring gegeven wapens of munitie een bewaarloon is verschuldigd aan de korpschef, overeenkomstig bij regeling van Onze Minister gestelde regels. Het huidige bewaarloon (zoals vermeld in artikel 47, lid 4, van de Rwm) is sinds 1989 bepaald op € 2,27 per wapen per kalendermaand.

  Het huidige bewaarloon is niet (meer) kostendekkend voor de tijd, capaciteit en middelen die de korpschef van de politie moet inzetten om gevolg te kunnen geven aan de wettelijke taak met betrekking tot het in bewaring nemen van vuurwapens en munitie. Derhalve is het voornemen om het bewaarloon te actualiseren.

  Alvorens de wijziging daadwerkelijk kan worden doorgevoerd in de Rwm zullen er enkele (proces)stappen moeten worden doorlopen. Ik zal u nader informeren als duidelijkheid is wanneer de wijziging daadwerkelijk zal worden doorgevoerd.

  Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
  Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
  Criminaliteit en Veiligheid

  Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
  Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

   Ministerie van Justitie en Veiligheid

 2. (Bron: KNSA)

  Door tussenkomst van NOC*NSF, is door de Rijksoverheid aan de KNSA toegewezen een pilot voor een test-wedstrijd op 24 april 2021. Het doel van deze pilots is om diverse sectoren, waaronder de Nederlandse sport, eerder te openen dan dat zonder testen mogelijk zou zijn. De overheid onderzoekt daarmee samen met de Nederlandse sportsector of deelnemers voldoende vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is om aan een evenement deel te nemen, wat de ervaring van deelnemers is om vooraf een coronatest te moeten doen en wat de ervaring van de organisaties is bij het controleren van een geldig negatief testbewijs.

  De KNSA is, als één van de 11 sportbonden in Nederland, zeer verheugd met de toewijzing van deze test-wedstrijd. De KNSA zal hiervoor op het Schietsportcentrum Emmen een wedstrijd Groot Kaliber Geweer organiseren. Deze wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 24 april 2021 op de daar aanwezige buitenbaan, op 100 en op 300 meter afstand.
  Toeschouwers zijn bij de wedstrijd niet toegestaan.

   

  Datum 24 april 2021 van 09.00 – 17.00 uur
  Disciplines Standaard Geweer Liggend 100 en 300 meter (GKG)
  Voorwaarde Verplicht tonen digitaal coronatestbewijs (QR-code op smartphone) (ook gevaccineerden)
  Inschrijven Vóór 21 april 2021 tot 12.00 uur
  Locatie Schietsportcentrum Emmen


  Ga voor meer informatie naar de Evenementenpagina

  Emmen

 3. (Bron: KNSA)

  n 2015 is door de Inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar de uitvoering van de korpscheftaken in het kader van de Wet wapens en munitie. De titel van dit onderzoek is “Op weg naar balans”.

  De Algemene Rekenkamer heeft aangekondigd te onderzoeken hoe is omgegaan met de uit dat onderzoek voortvloeiende conclusies en aanbevelingen. Vrij vertaald gaat het dan om de wijze waarop de afdeling Korpscheftaken haar taak ten aanzien van de verlofaanvragen en verlofverlengingen uitvoert.

  De Algemene Rekenkamer heeft de KNSA gevraagd om haar medewerking daaraan te verlenen door het bekendmaken van dit onderzoek en het verspreiden van een vragenlijst onder zoveel mogelijk verlofhouders.

  Daarnaast heeft de KNSA haar medewerking toegezegd voor het bemensen van drie Focusgroepen in drie Politieregio’s, waarin ook de KNJV zal participeren.

  Voor diegenen die een verlof hebben aangevraagd of verlengd, is die vragenlijst nu beschikbaar.

  Klik hier voor een bericht van de Algemene Rekenkamer met een doorlink naar de desbetreffende vragenlijst.

  Algemene Rekenkamer

   

 4. (Bron: Trouw - )

  Top Nederlandse krijgsmacht schaamt zich tegenover de Navo

  De militaire top van Defensie, van links naar rechts. Luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant landstrijdkrachten. Luitenant-generaal Hans Leijtens, commandant Koninklijke Marechaussee. Viceadmiraal Rob Kramer, commandant zeestrijdkrachten. Luitenant-generaal Dennis Luyt, commandant luchtstrijdkrachten.  Beeld Werry Crone
  De militaire top van Defensie, van links naar rechts. Luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant landstrijdkrachten. Luitenant-generaal Hans Leijtens, commandant Koninklijke Marechaussee. Viceadmiraal Rob Kramer, commandant zeestrijdkrachten. Luitenant-generaal Dennis Luyt, commandant luchtstrijdkrachten.Beeld Werry Crone

  Commandanten van Defensie treden bij hoge uitzondering eenmalig naar buiten om alarm te slaan over de zorgwekkende staat van de krijgsmacht. Er heerst schaamte tegenover de Navo.

   

  Het is uitzonderlijk dat deze leidinggevenden een boekje opendoen over de in hun ogen zorgwekkende staat van de krijgsmacht. Het is goed gebruik dat alleen de minister van defensie of de commandant der strijdkrachten in het openbaar praat over geldgebrek en andere materiële of personele problemen. “We willen dit éénmaal vertellen”, zegt viceadmiraal Rob Kramer, de commandant zeestrijdkrachten. “We vinden collectief dat de mensen wakker moeten worden.”

  Onze schepen liggen in Den Helder aan de kade

  In een interview in de Verdieping praten de defensie-bazen over de problemen die zij op de werkvloer ervaren, zoals de helft van de schepen die niet kunnen uitvaren door gebrekkig materieel en personeelstekorten. Aan verzoeken van de Navo om jachtvliegtuigen te leveren voor snelle interventies kan de luchtmacht niet voldoen. Defensie heeft grote moeite om jongeren te werven en – als ze eenmaal ‘binnen’ zijn – vast te houden. Kramer: “Wie bij de marine begint, denkt aan: ‘Join the navy, see the world’. Dan kan ik ze niet bieden als de schepen in Den Helder aan de kade liggen.”

  De noodkreet komt niet toevallig op het moment dat partijen op het Binnenhof moeten gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Hun hoop is dat de coalitiepartijen straks in het regeerakkoord vastleggen dat Nederland bereid is te voldoen aan de Navo-norm van 2 procent. Op dit moment stokt de teller op een defensie-uitgave die gelijk is aan 1,4 procent van het bruto binnenlands product.

  Minister Ank Bijleveld pleitte onlangs voor miljarden extra, structureel, iets waar geen enkele politieke partij zich voluit aan committeerde in de verkiezingscampagne. Volgens Bijlevelds ‘Defensievisie 2035’ is er alleen al 4 miljard nodig om te komen aan het Europese gemiddelde van defensie-uitgaven. De defensietop vindt dat in ieder geval dit bedrag in het regeerakkoord moet komen.

  De eigen veiligheid voor lief nemen

  De vier leidinggevenden van de krijgsmachtonderdelen zien met lede ogen aan hoe Nederland de eigen veiligheid voor lief neemt. Luitenant-generaal Martin Wijnen, de commandant landstrijdkrachten: “Wij zijn dat kleine Gallische dorpje, dat zich onkwetsbaar waant. Mensen voelen het gewoon niet. We zitten te ver van het oosten af, te ver van het zuiden, om iets te zien van de dreigingen.” Kramer: “Andere landen zien beter dat de wereld geen roze krentenbol meer is. We hebben eerder in de geschiedenis voor een situatie gestaan die we aan zagen komen, maar we deden niets. Ik merk dat ik het moeilijk vind om er in deze termen over te praten. Dat heb ik in mijn 38 jaar bij Defensie niet eerder gedaan.”

  Met enige regelmaat vergaderen de Navo-lidstaten over hun gezamenlijke missies. Dan wordt ook altijd even stilgestaan bij de bijdragen die de afzonderlijke landen leveren, zegt luitenant-generaal Dennis Luyt, de commandant luchtstrijdkrachten. “En op die momenten kijk ik even naar mijn schoenen, uit schaamte. Van de 27 Europese Navo-lidstaten bungelen wij in de onderste helft.” Wijnen: “Wij zijn als leden van een voetbalvereniging die geen contributie betalen, en ook nog eens geen bardienst doen.” Luyt: “En als we zelf aan de bar staan, laten we anderen het rondje betalen. Wij zijn die hele vervelende leden.”

  Ministerie van Defensie

   

   

 5. (Bron: https://www.facebook.com/vuwa.peter)

  Uitspraak rechtszaak over het weigeren van een erkenning voor meer dan 3 kg kruit - zaak 2

  In aansluiting op onze eerder post van 2 april 2021 (de eerste rechtszaak over het voorhanden hebben van meer dan 3 kg kruit van erkenninghouders) werden we blij verrast met de snelle uitspraak van de rechter aangaande die tweede rechtszaak over het voor erkenninghouders voorhanden hebben van kruit zonder de beperking van de bekende maximaal 3 kilo.
  In deze tweede rechtszaak betreft het een eiser die zowel sportschutter als jager is en over meerdere wapens van verschillende kalibers beschikt waardoor de beperking van het voorhanden hebben van max. 3 kg kruit voor hem onvoldoende is.
  Zoals gemeld in onze bovengenoemde post (van 2 april 2021), heeft de rechter (van de tweede rechtszaak) ruggespraak gehouden met de rechter van de eerste zaak, waardoor het niet vreemd is dat ook deze rechter grotendeels de conclusies van zijn collega van de dag daarvoor volgt en beslist dat:

  1. De politie geen beperkingen aan bestaande wetgeving (WECG = Wet Explosieven voor Civiel Gebruik) mag opleggen,
  2. De WECG in deze leidend is aangaande de bepalingen voor wat betreft de opslag van kruit,
  3. De politie uitsluitend een erkenning kan weigeren dan wel intrekken op basis van feitelijk gedragingen en misdragingen van de erkenninghouder.
  Deze rechter geeft echter aan dat de jurisprudentie uitwijst dat het Justis wel is toegestaan om bij het verlenen van een erkenning, daaraan voorschriften te verbinden, mits op de juiste gronden. Daarbij verwijst de rechter naar een conclusie van de advocaat Generaal Widdershoven van afd. Bestuursrecht van de RvS van 12-11-2014 waarin staat:
  a. Daarbij geldt wel, dat de voorschriften dienen te strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de toestemming is vereist ('specialiteitsbeginsel' genoemd),
  b. Het bestaan van deze bevoegdheid wordt 'veelal' gebaseerd op het adagium: wie het meerdere mag (een vergunning weigeren), mag ook het mindere (een vergunning verlenen onder voorschrift).
  Kijken we nu naar sub a., dan betekent dit dat de regels van de WECG met betrekking tot een erkenning dienen te worden nageleefd en geborgd.
  Onder het begrip 'opslag van explosieven (kruit)' wordt begrepen dat de opslag van explosieven de erkenninghouder dient te zijn toevertrouwd (hij mag geen strafblad hebben, waardoor de kans op illegaal gebruik van explosieven geminimaliseerd wordt)
  Met betrekking tot sub b:
  Welke beperkingen erkenningverlener mag toepassen wordt niet vermeld; vaststaat dat de opslag van kruit bij particulieren gereguleerd wordt in het 'Activiteitenbesluit Milieubeheer'. Daarin staat dat particulieren tot 50 kg rookzwak buskruit in huis mogen opslaan.
  In deze zaak is de politie / Justis aan zet om een valide grond te bedenken waarop de erkenning van meer dan 3 kg kan worden afgewezen.
  Het is toch wel, op z’n zachts gezegd, heel vreemd dat een onafhankelijk instituut als een rechtbank, met een onpartijdige rechter, een van de partijen helpt bij het vinden van oplossingen waarbij de andere partij geschaad kan worden...

  Gekker kan het hopelijk toch niet worden??

  Wordt vervolgd en we blijven jullie op de hoogte houden.

  de rechtspraak
   
  de rechtspraakde rechtspraakde rechtspraakde rechtspraak 
 6. Rechtszaak over het voorhanden hebben van meer dan 3 kilo kruit van erkenninghouders.

  (Bron: https://www.facebook.com/vuwa.peter)


  Er spelen momenteel een paar hele interessante zaken over de hoeveelheid kruit die een erkenninghouder (sportschutter/jager) in zijn bezit mag hebben.
  De eerste rechtszaak is inmiddels gewonnen en heeft de rechter de eiser, die zowel sportschutter als jager is, in het gelijk gesteld.
  Juist omdat dit een zaak in het algemeen belang van de herladende sportschutter en jager is vinden wij het jammer dat SV de Bunker deze zaak - wegens gebrek aan voldoende financiële middelen - niet heeft kunnen voeren.

  Deze specifieke eerste zaak heb ik helaas niet kunnen bijwonen omdat ik er niet tijdig van op de hoogte was, maar parallel hieraan loopt er nog een zaak van gelijke strekking, waar wij goede contacten hebben met de eiser/benadeelde en volgen wij dit van heel nabij.
  In het kort komt het er op neer dat de politie op onjuiste gronden een erkenning voor het voorhanden hebben van 8 kg kruit, heeft ingetrokken.
  Daarbij heeft de rechter bepaald dat de politie geen beperkingen aan bestaande wetgeving (WECG = Wet Explosieven voor Civiel Gebruik) mag opleggen.

  De WECG is in deze leidend aangaande de bepalingen aangaande de opslag van kruit, en niet de politie. De politie kan uitsluitend een erkenning intrekken op basis van feitelijk gedragingen en misdragingen van de erkenninghouder.
  Ik denk dat dhr Barendrecht van Kct zich nog wel een keer achter de oren zal krabben om wat hij uiteindelijk met zijn intrekking van die erkenning heeft bereikt; namelijk dat nu is vastgesteld dat iedere erkenninghouder (sportschutter en jager) volgens de WECG tot 50 kruit voorhanden mag hebben...

  Gezien de helderheid van uitspraak ligt het niet in lijn der verwachting dat de politie daartegen in hoger beroep zal gaan; hiermee zouden ze immers nog een juridische oorvijg kunnen verwachten...

  In de tweede zaak gaat het eveneens om een rechtszaak tegen de afwijzing van een aanvraag van een erkenninghouder (een sportschutter) om 10 kilo kruit voorhanden te mogen hebben. Gezien de uitspraak van de rechter aangaande bovenstaande rechtszaak, ligt het in lijn der verwachtingen dat ook deze door de politie geweigerde aanvraag op dezelfde onjuiste gronden werden geweigerd waardoor de politie ook deze rechtszaak zal verliezen.
  Te meer omdat de rechter in deze tweede rechtszaak (aanvraag 10 kg) heeft aangegeven ruggespraak te zullen houden met de rechter die de eerste zaak (ingetrokken erkenning) ook heeft behandeld.

  Wordt vervolgt, wij houden jullie op de hoogte.

  rechtbank
   
  rechtbank
   
   rechtbank
   
   rechtbank
   
  rechtbank
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 7. (Bron: Ministerie van Defensie)

  Via onderstaande link kan je de magazines inzien, van de verschillende krijgsmacht onderdelen:

  https://magazines.defensie.nl/

  -Defensie krant
  -Alle Hens
  -Landmacht
  -De Vliegende Hollander
  -KMar magazine
  -Materieel gezien
  -Pijler (Opgeheven)
  -Specials

  Je kan online bladeren door de magazines van het Ministerie van Defensie.

  Tevens kan je via de zoek functie, artikelen opzoeken.

   

 8. (Bron: Rechtdoen.nl)
  Facebook live-sessie voor jagers, schutters en andere belangstellenden

  Op zaterdag 13 maart tussen 10.00 uur en 10.45 uur vindt op de pagina van Chris van DamCDA een Facebook-Live sessie plaats voor jagers en sportschutters. Samen met Rob Boom en Edwin Oskam beantwoord ik vragen over de e-screener, de Wet Wapens en Munitie en andere relevante issues die leven in de hoofden en harten van mensen met een wapenverlof of wapenvergunning. Meer informatie over Chris van Dam en zijn inzet voor de jagers en schutters kunt u hier bekijken.

  Vragen kunt u indienen live tijdens de sessie.

  Maar u kunt ook van te voren uw vraag indienen. (zie de mijn vraag link)

  Facebook Chris van Dam
   
  Zie ook onderstaande link, voor de sprekers:
   
   
  svavrm
   
 9. (Bron: NOJG)

  De rechtbank in Breda heeft in een zaak van een lid van de NOJG, bijgestaan door Maurice Stassen, geoordeeld dat niet op voorhand vast staat dat de screener een voldoende geschikt, objectief instrument is. Een weigeringsbesluit dat enkel op de uitkomst van een test met de screener is gebaseerd kan dan ook niet in stand blijven. Het bijzondere is dat dit de eerste zaak is waarin de aanvrager heeft geweigerd een dure contra-expertise te laten maken om de uitslag van de screener te betwisten. Immers, als de screener niet deugt, waarom zou je dan verplicht moeten zijn om een dergelijke dure test te laten doen?

  De jurist van de Korpschef had ter zitting nog aangedragen dat er inmiddels een TNO rapport over de screener is verschenen met, naar zijn oordeel een positieve ontwikkeling. De rechter was het echter met ons eens dat ook TNO concludeert dat je niet alleen op de uitkomst van de screener mag afgaan. Bovendien lopen er nog onderzoeken naar de geschiktheid van de screener.

  Het blijft ook voor de rechter onduidelijk wat nu de betekenis van de uitslag van de screener moet zijn, en daarom is het enkel afgaan op de uitslag, zonder te kijken naar andere factoren rondom de aanvrager, niet voldoende.

  Wat de rechter niet doet is het uiteindelijk zelf verlenen van de jachtakte, omdat de rechter aangeeft niet te kunnen beoordelen of wapens aan de jager kunnen worden toevertrouwd. Daar gaat een rechter natuurlijk ook niet over. Wel wijst de rechter nadrukkelijk op allerlei positieve omstandigheden rondom ons lid, zoals bijvoorbeeld het feit dat hij al drie aktes heeft gehad. Ons lid is er daarna wegens gezondheidsklachten een jaar tussenuit geweest, en moest bij de hernieuwde aanvraag de screentest doen. De rechter wees nadrukkelijk op het feit dat ons lid een blanco strafblad heeft, een verantwoordelijke baan heeft en geen psychiatrische geschiedenis heeft.

  Het belang van deze uitspraak is dat de Minister niet met het instellen van de mogelijkheid tot een contra-onderzoek de bezwaren tegen de screener heeft weggenomen. De rechter acht het besluit om de akte te weigeren, dat enkel gebaseerd is op de uitslag van de screener, niet juist, ondanks de mogelijkheid om een contra-expertise in te dienen. Dat is weer een stap vooruit tegen de screener. Zoals gezegd, een dergelijke zaak lag nog niet eerder bij de rechter.

  De volgende stap is dat we de Korpschef gaan verzoeken alsnog een jachtakte te verlenen, op basis van alle positieve omstandigheden van ons lid. Voorts zal de uitspraak naar de Tweede Kamer worden gestuurd, met het verzoek hier Kamervragen over te stellen. Er liggen al een aantal vragen voor de Minister, en deze uitspraak zal voor hem alleen nog maar meer vragen opleveren.

   

  Kortom: een volgend succes tegen het gedrocht dat de e-screener heet!

  Vriendelijke groet,

  M Stassennojg

 10. (Bron: KNSA)

  Na de persconferentie van het kabinet van 23 maart jongstleden is besloten de lockdown te  verlengen tot en met 20 april 2021. De maatregelen uit het bericht van 9 maart (zie hieronder) blijven ongewijzigd.


  Het kabinet heeft de lockdown in Nederland gecontinueerd tot en met in ieder geval 30 maart 2021. Als gevolg daarvan blijven de maatregelen zoals die al met ingang van 15 december 2020 gelden, nog van toepassing. Voor een overzicht van die maatregelen zie ons nieuwsbericht van 14 januari 2021.

  Dat betekent dat tot en met 30 maart in ieder geval de binnen-schietbanen gesloten moeten blijven. De buiten-schietbanen blijven open, met een kleine verruiming van de maximale groepsgrootte van 2 naar 4 personen met ingang van 16 maart 2021.

  Voor het overige verandert er dus niets en moeten schietsportverenigingen die beschikken over een buiten-schietbaan zich ook houden aan de maatregelen en voorschriften die van toepassing zijn en zijn opgenomen in model-protocollen die de KNSA samen met NOC*NSF, heeft opgesteld.

  Voor de meest actuele versie van het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF zie de website van NOC*NSF: http://nocnsf.nl/sportprotocol.

  Het schietsport-specifieke protocol voor buiten-schietbanen (versie 8.0) is te vinden op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/corona-modellen.

  knsa

 11. (Bron: Politie)

  Publiekscontact afdeling kc-taken

  Vorige week dinsdag zijn er in de persconferentie aangekondigd dat er lichte versoepelingen mogelijk zijn.
  Ook kc-taken mag zijn publiekscontacten beperkt hervatten onder strenge voorwaarden.
  Onze eerst prioriteit ligt bij het verlengen van de jachtaktes.
  Vanaf maandag 15 maart tot 31 maart gaan we de jagers die hun jacht bescheiden per POST hebben ingeleverd hun jacht bescheiden teruggeven.
  Hiervoor neemt de afdeling kc-taken contact op met u voor het maken van een afspraak. De afhaallocaties zijn op de politiebureaus Venlo, Weert en Sittard.
  Overige werkzaamheden -zoals kluiscontroles- worden eveneens langzaam hervat. Door de nog geldende maatregels kunnen we helaas niet zo snel werken als normaal. Wij nemen contact met U op.
  Van de verlofhouders van het district Venray-Gennep verloopt de geldigheid van het verlof op 30 april 2021. Zij ontvangen binnenkort een brief van KCT. Hierna kunnen de gevraagde bescheiden voor het verlengen van het verlof worden ingestuurd met de post. Ons verzoek is om te wachten op de brief voordat er bescheiden opgestuurd worden.
  De rest van onze werkzaamheden worden op een later tijdstip hervat.

  Zorg dat als je een politiebureau/KCT bezoekt dat U zich aan de maatregelen houd:
  - Draag een mondkapje.
  - Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
  - Kom alleen als u geen klachten heeft en geen contact heeft gehad met iemand die COVID-19 heeft.
  - Kom alleen en mocht u iemand meenemen, omdat het niet anders gaat, laat deze persoon in de auto wachten.

  politie
   
   
   
   
 12. (Bron: KNSA)

  De Nationale Politie laat ons weten dat met ingang van 3 maart 2021 de afdelingen Korpscheftaken van de Politie hun werkzaamheden zullen hervatten. Uiteraard gebeurt dat met inachtneming van de nog van toepassing zijnde coronamaatregelen. Het hervatten van de werkzaamheden betekent dus dat wapenverloven weer verlengd worden en de bijschrijving en afschrijving van wapens ook weer mogelijk is.

  De hervatting van deze werkzaamheden gebeurt wel gefaseerd. Vanwege de grote achterstand die inmiddels is ontstaan en de hoeveelheid werk die op deze afdelingen afkomt vanwege het collectief verlengen van alle jachtaktes deze maand, kan het zijn dat niet direct alle diensten kunnen worden verricht.

  Voor de verlenging van bestaande wapenverloven wordt niet langer gebruik gemaakt van het Verlengingsbesluit zoals dat tot op heden van toepassing was, maar geldt er een nieuwe procedure en de stappen die verlofhouders moeten doorlopen, zijn als volgt:

  1. Verstuur of overhandig - minimaal 1 maand voordat de geldigheid van uw verlof afloopt - uw verlof op het bureau van politie (in plaats van 14 dagen van tevoren). U zou daarover een bericht van de politie moeten ontvangen, maar wacht daar niet op en neem zelf initiatief.

  2. Voordat u uw verlof inzendt of afgeeft, adviseren wij u een kopie daarvan voor uzelf te maken.

  3. Ondanks het verzoek van de KNSA daartoe, zal de politie u geen ontvangstbewijs van uw verlof verstrekken; bewaar daarom de kopie van uw verlof goed en neem die mee wanneer u naar de schietsportvereniging gaat.

  4. Verstrek gelijktijdig met uw verlof, een ingevuld en ondertekend WM32-formulier (maak ook hiervan een kopie voor uzelf) en een kopie van uw lidmaatschapsbewijs van de vereniging of een kopie van de KNSA-licentie.

  5. Het overleggen van uw schietregister is voor dit jaar niet nodig.

  6. De verlofhouder ontvangt bericht dat, zodra de coronamaatregelen dat toestaan, het verlof kan worden opgehaald en dat gebeurt – zo is het voornemen – niet later dan 1 juli 2021.

   knsa 13. (Bron: KNJV)

  De afgelopen periode heeft de Jagersvereniging veel contact gehad met de Nationale Politie en nadrukkelijk gewezen op de belangen voor de jagers in het buitenland en de nieuwe aanvragers in relatie tot het niet verlengen/verstrekken van de jachtaktes.

  Vanmiddag ontving de Jagersvereniging bericht vanuit de Nationale Politie betreft de jachtakteverlengingen. Vanaf 3 maart maakt de korpschefstaken een eerste start met het verstrekken van jachtaktes, wapenvergunningen en Europese vuurwapenpassen. Vanwege de vele aantallen zullen in eerste instantie de aanvragen van jachtaktes waar bijzondere belangen spelen worden behandeld.

  Prioriteit
  Jachtaktes van jagers die in situaties verkeren waar er economische belangen spelen of risico’s van aansprakelijkheid of volksgezondheid zijn zullen als eerst behandeld worden. Zo zijn er bijvoorbeeld jagers die hun jachtakte nodig hebben voor de aanvraag van een jachtakte in Duitsland. Hierbij geldt dan wel dat de aanvrager moet kunnen aantonen dat bijzondere belangen in het geding zijn. Dit kan door het tonen van een bewijs van ‘pacht’, een bewijs van ‘eigen jacht’ of een zogenaamde Begehungsschein. Zonder deze bewijzen zal de aanvraag voor jachtakte niet geprioriteerd worden.

  Overige jachtaktes
  Alle overige jachtaktes zullen daarna afgewerkt worden. Dit geldt ook voor de eerste aanvragers waarvan bij de korpscheftaken bekend is dat zij al enige tijd wachten op hun jachtakte. Indien een eerste aanvrager te maken heeft met een van de bovenstaande bijzondere belangen, dan kan hij/zij hierover in contact treden met het team korpscheftaken van de eenheid. Bijschrijving van wapens zal alleen bij dringende zaken en voor zover mogelijk in de afspraken worden meegenomen.

  Corona
  Het afhalen van de jachtakte bij de eenheid zal gebeuren met in achtneming van de coronamaatregelen. Dit betekent dat de verwerkingssnelheid van te verstrekken jachtaktes lager is dan normaal gesproken. Hierdoor kunnen de wachttijden oplopen. De bezetting van de teams bij de politie-eenheden en het werkaanbod van zaken per team vertoont eveneens verschillen. Deze factoren kunnen leiden tot verschillen in de uitvoering.

  Eventuele verlenging tot 1 juli
  De minister heeft de mogelijkheid gegeven om jachtaktes tot 1 juli te verlengen. Als dat nodig is, zal de politie dat doen. Indien de formele verlenging van de jachtakten niet voor 1 juli 2021 gerealiseerd kan worden, wordt er vroegtijdig door de Nationale Politie met de minister overlegd hoe hiermee om te gaan.

  knjv
 14. (Bron: KNSA)

  Op 18 februari 2021 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het verzoek van de KNSA en de KNJV voor een voorlopig deskundigenbericht inzake de e-screener. Al eerder (27 november 2020) publiceerde de KNSA hierover: Deskundigenbericht voor e-screener met de verwachting dat de rechter dat voorlopig deskundigenbericht zal bevelen. Dat is met deze uitspraak nu definitief.

  De rechtbank heeft drie deskundigen aangewezen die het onderzoek zoveel mogelijk volgens de COTAN-methode gaan uitvoeren. Twee van de drie deskundigen zijn verbonden, of verbonden geweest, aan het COTAN en dat is positief. Positief is ook dat de rechtbank heeft bepaald dat beide partijen de helft van de kosten moeten vergoeden; dat is niet gebruikelijk omdat normaal gesproken de verzoeksters (KNSA en KNJV) de kosten volledig op zich zouden moeten nemen. De rechtbank komt echter tot die verdeling omdat de Staat anders niet bereid was de benodigde informatie ter beschikking te stellen.

  Voor de volledige uitspraak klik hier

  knsa

 15. (Bron: KNJV)

  Jagers hebben niet alleen te maken met de wet Natuurbescherming. De Wet Wapens en Munitie (WWM) wordt de komende jaren minstens zo belangrijk. Dat maakt de chaos rond de e-screener wel duidelijk. Reden genoeg om in de aanloop naar de verkiezingen een aantal Kamerleden te vragen naar hun plannen voor drie belangrijke onderdelen uit de WWM.

  Tekst: Oswin Schneeweisz

  De Wet Wapens en Munitie dient een beetje opgefrist te worden’, stelde minister Grapperhaus in een kamerbrief. Daar is de Jagersvereniging het niet mee eens. De wet dient van de grond af aan opnieuw opgetuigd te worden. En als het gaat om het gebruik van de e-screener, geluiddempende middelen en de vermindering van de administratiedruk is nieuw debat op zijn plaats. Twee Kamerleden, Chris van Dam en Michiel van Nispen, over de toekomst van de e-screener, geluidwerende middelen en de meerjarige akte.

  Verouderd
  CDA-Kamerlid Chris van Dam nam het al eerder op voor jagers en sportschutters. Hij stelde onder meer kritische vragen aan de minister naar aanleiding van de e-screener en wilde weten hoe het kan dat mensen die al jaren bekend zijn bij de politie aan de hand
  van ‘een nieuwbakken computertest tot hun eigen schaamte en verdriet weggezet worden als psychisch niet in orde’.

  Van Dam: ‘Ik ben 19 jaar officier van justitie geweest en vanuit die praktijkervaring durf ik te stellen dat de WWM compleet verouderd is en in de loop der tijd een gedrocht is geworden waar niemand meer iets van snapt. Er moet een fundamentele herbouw plaatsvinden in twee etappes: eerst moet een architect aan het werk die het huis opnieuw gaat tekenen naar de wensen van dit moment en dan komt de aannemer om het in elkaar te zetten. Nu is de tendens om de architect over te slaan en weer een uitbouwtje te maken. De WWM moet meer in lijn komen met Europese regelgeving. Daarin zou dan ook de meerjarige digitale akte opgenomen kunnen worden, zodat de politie weer meer tijd heeft om thuiscontroles te doen. Daarom zal ik samen met Michiel van Nispen binnenkort een motie gaan indienen. Daar wil ik mij sterk voor maken!’

  Chris van Dam

  Chris van Dam: ‘De Wet Wapens en Munitie is een gedrocht geworden waar niemand meer iets van snapt’

  Wantrouwen
  Ook wil Van Dam de e-screener afgeschaft zien. ‘Jagers zijn in de regel zeer zelfbewuste mensen die op een verantwoorde wijze met hun wapens omgaan. De overheid moet hen vanuit vertrouwen benaderen, niet vanuit wantrouwen. Dat moet echt anders en daar wil ik mij volledig voor inzetten, want ik vind het een zeer bedenkelijke tendens dat onze overheid op allerlei terreinen de burgers steeds vaker wantrouwt. Ik zie zeker parallellen met andere zaken. Bijvoorbeeld met mijn ervaringen in de Commissie kinderopvangtoeslag.

  Wat ik zelf met jacht heb? Ik ben opgegroeid nabij het Kroondomein en mijn vader kreeg elk jaar een haas van de plaatselijke jagers. Ik weet hoezeer jagers zich op vrijwillige basis inzetten voor natuurbeheer en natuurbehoud, maar ik zie ook dat dit bij leden van de Tweede Kamer nog te weinig bekend is.‘

  Onbestaanbaar
  SP-Kamerlid Michiel van Nispen is, net als Van Dam, van mening dat de WWM verouderd is en bovendien tegenstrijdig. ‘Met lapmiddelen, zoals de minister wil, kom je er niet. Daarom steunen wij als SP de motie van het CDA en nodigen wij andere partijen uit zich aan te sluiten. Ook vind ik dat de problemen met de e-screener op korte termijn aangepakt moeten worden. Er is al veel te veel onrecht veroorzaakt. Wij vinden dat het beoordelen van aanvragers van een vergunning altijd mensenwerk moet blijven. Ik vind het onbestaanbaar dat bij de beoordeling de menselijke maat zoek raakt. De e-screener kan daarbij eventueel hooguit gebruikt worden als ondersteunend middel.

  Michiel van Nispen: ‘Wij vinden dat het beoordelen van aanvragers van een vergunning altijd mensenwerk moet blijven’

  Geluiddempers
  Van Nispen vervolgt: ‘Op sommige punten is de WWM, zoals ook Van Dam al aangeeft, hopeloos verouderd. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van geluiddempende middelen. De minister doet net alsof alleen criminele bendes die dingen gebruiken. Daarmee gaat hij voorbij aan het feit dat geluidsdempers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan gehoorbescherming en daarmee aan de gezondheid van jagers.

  Ook moet er bij de herziening van de wapenwetgeving goed gekeken worden naar vraagstukken zoals de meerjarige en digitale akte, de administratieve druk en de effectiviteit. Als de Jagersvereniging een goed voorstel heeft om de administratieve druk te verlichten zodat er meer ruimte ontstaat voor thuiscontroles, dan moet dat zeker besproken worden.’

  Agenderen
  De VVD wilde slechts via een partijstandpunt reageren. ‘Wij hebben ons in de afgelopen tijd onder andere ingezet voor herziening en verbetering van de e-screener door dit onderwerp bijvoorbeeld te agenderen bij debatten met minister Grapperhaus’, aldus een woordvoerder. ‘De e-screener is zeker niet perfect en we moeten blijven werken aan verbetering. Desondanks hebben we wel een manier nodig om de kans op misbruik van wapens te verminderen. Daarmee is de e-screener geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Wanneer andere middelen daartoe beter in staat zijn, blijven we daar voor open staan. Uiteindelijk gaat het erom dat jagers de vrijheid behouden om hun hobby – met een belangrijke maatschappelijke waarde – goed uit te kunnen oefenen.’

  knjv

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren