ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. Bestuur SV AVRM: Bedankt voor de lijst van 4 juli.


  Voor de overige schietmomenten hebben we deze lijst(en) niet meer nodig.
  Nu de KNSA heeft aangegeven dat er op de schietbaan geen 1,50m afstand gehouden hoeft te worden.
  De 1,50m afstand geldt wel nog voor alle andere ruimtes en ook voor de buitenruimte.

  Normaliter komen er circa 20 schutters op een schietmoment, deze kunnen de 1,50m afstand voldoende aanhouden. We zien dan ook geen risico dat er teveel mensen in de accommodatie zijn.

  Moet je één van onderstaande vragen met ja beantwoorden ben je echter niet welkom op de vereniging.

  1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

  In overleg met de vrijwilligers die de baan openen is besloten in juli de openingstijd op zaterdag te beperken tot 15.00-17.00 uur.
  De komende weken zullen we dit evalueren en dan besluiten wat we in augustus gaan doen.
  We hebben op dit moment een te kort aan vrijwilligers omdat niet iedereen weer aan het werk wil gaan in de angst Corona te krijgen.

  We zijn blij dat we onze mooie sport weer kunnen beoefenen. Maar dat kan alleen als we een beetje rekening houden met elkaar.

  Met vriendelijke groet,

  S.V. de Flint

 2. (Bron KNSA)

  Het kabinet maakte op 24 juni tijdens een persconferentie bekend dat nu definitief is besloten dat ook de binnen-sportaccommodaties en dus ook schietsportverenigingen, alsmede sportkantines, per woensdag 1 juli 2020 weer open mogen. Deze versoepeling ten opzichte van het eerdere voornemen om die pas per 1 september 2020 toe te staan, is een grote opsteker voor onze verenigingen. Uiteraard geldt deze versoepeling met inachtneming van een aantal voorschriften maar dat zijn er minder dan waarmee in een eerder stadium nog rekening werd gehouden.

  Wedstrijden en kampioenschappen:

  Vanaf 1 juli zijn dus ook alle wedstrijden en kampioenschappen voor onze sport (binnen én buiten) weer toegestaan. In hoeverre de KNSA nog kampioenschappen landelijk en in de districten gaat houden, is een besluit dat de desbetreffende Landelijke Technische Commissies en Districtsbesturen zelfstandig kunnen nemen, naar analogie van de besluiten die het Algemeen Bestuur daarover eerder heeft genomen.

  1,5 meter afstand tijdens schietsport vervalt per 1 juli:

  Het kabinet heeft besloten de aangekondigde versoepeling nog verder door te voeren, zodanig dat tijdens sportbeoefening – en dus ook tijdens schietsportbeoefening – geen 1,5 meter meer in acht genomen hoeft te worden. Die 1,5 meter afstand geldt nog wel vóór en na het sporten, dus: in kleedkamers, de kantine, de wapenkamer, enzovoorts.

  Met deze extra versoepeling betekent het dat ook de eerder geadviseerde om-en-om bezetting van de schietpunten niet meer verplicht is. De KNSA blijft haar verenigingen wel adviseren om – indien mogelijk – de schietpunten van elkaar te scheiden door schermen of schotten.

  Triage-vragen vooraf en meldingsplicht gemeente ook niet meer nodig:

  In de versoepeling door het kabinet, is tevens besloten (per 1 juli 2020) dat de zogenaamde triage-vragen (vragen over de gezondheidssituatie) niet meer gesteld hoeven te worden. Ook is besloten dat er voor verenigingen wanneer zij hun activiteiten weer aanvangen, geen meldingsplicht meer bij het gemeentebestuur is.

  Training geven:

  Zoals eerder gesteld, hoeft tijdens schietsportactiviteiten geen 1,5 meter afstand meer in acht te worden genomen. Dat betekent dus ook dat trainers en instructeurs bij hun trainingen die 1,5 meter afstand niet meer hoeven toe te passen. NOC*NSF en de KNSA adviseren wel om die 1,5 meter tijdens het training geven nog – indien mogelijk – zoveel mogelijk toe te passen, en om die reden én omdat niet uitgesloten is dat bij een tweede coronagolf de versoepelingen weer teniet worden gedaan, zal de KNSA de Bijscholing voor Training geven op 1,5 meter afstand blijven aanbieden. De trainers die zich inmiddels daarvoor hebben ingeschreven, wordt wel de mogelijkheid geboden om zich daarvoor alsnog af te melden.

  Nieuwe protocollen:

  In verband met de versoepelingen per 1 juli 2020 is het schietsportspecifieke model-protocol van de KNSA gewijzigd. De voorschriften voor 1,5 meter tijdens de schietsportbeoefening zijn daaruit geschrapt, alsmede het verbod op het organiseren van wedstrijden en op de verplichting tot het stellen van triage-vragen en de meldingsplicht. Kortom: via onderstaande link en/of het downloadcenter op onze website kunt u het nieuwe model schietsportspecifieke protocol (versie 5.0) downloaden en daarmee uw eigen protocol opstellen.

  Zodra het algemene sportprotocol van NOC*NSF, genaamd ‘verantwoord sporten’ ook hierop is aangepast en gereed is, zal dat onder https://nocnsf.nl/sportprotocol beschikbaar zijn.

  knsa

 3. (Bron: KNSA)

  Nadat het algemene Protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF, na consultatie bij het RIVM, definitief is vastgesteld, is er door de KNSA nog één wijziging c.q. aanvulling aangebracht in het (daarbij behorende) schietsportspecifieke protocol.
  Deze aanvulling houdt verband met de verplichting voor verenigingen om al hun aanwezige personen te registreren.
  Dat was al opgenomen voor de niet tot de vaste groep behorende sportschutters van die vereniging – zoals introducés en gastschutters – maar dat geldt ook voor bestaande leden.
  Voor schietsportverenigingen is dat vrijwel geen bezwaar omdat de meeste verenigingen die gebruiken maken van vuurwapens, conform de Ministeriële Regelingen, een presentieregister per dag bijhouden.

  Omdat bij eventueel contactonderzoek door de GGD dat register kan worden opgevraagd, adviseren wij aan schietsportverenigingen om aan het presentieregister een telefoonnummer toe te voegen; dat is namelijk een voorwaarde die het RIVM stelt.

  Verenigingen dienen er dus wel op toe te zien dat
  iedereenzich, per dag, inschrijft in het presentieregister en dat daarin ook het telefoonnummer wordt opgenomen.

  Het definitieve schietsportspecifieke protocol is uiteraard van kracht onder het voorbehoud dat de binnenschietbanen op 1 juli 2020 geopend mogen worden; het kabinet zal daarover op 24 juni een beslissing nemen en dat ’s avonds tijdens een persconferentie bekend maken.

  Een bijlage bij het model-protocol is een checklist waarmee besturen van schietsportverenigingen eenvoudig kunnen afvinken of alle acties zijn verricht.
  Tevens 
  zijn ten behoeve van dit model-protocol twee model-posters gemaakt die verenigingen zelf kunnen uitprinten en zo nodig aanpassen om in hun accommodatie op te hangen, en is er de check op de 5 gezondheidsvragen van de Rijksoverheid.

  Deze posters en de ‘5 gezondheidscontrolevragen’ zijn in het Downloadcenter
   van de KNSA-website bijgevoegd.

  Klik op de link voor het schietsportspecifieke protocol
   (model per 1 juli 2020), inclusief de checklist voor verenigingen.

  knsa

 4. Bericht van SV de Flint: Belfeld:

  Het is alweer enige tijd geleden dat we onze sport hebben kunnen beoefenen. Nu we per 1 juli weer mogen beginnen staan we allemaal weer te trappelen om het eerste schot te lossen. Ook onze vereniging gaat weer beginnen op 1 juli. Dit betekent automatisch dat ook jullie weer van harte welkom zijn. Maar ook wij moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, hierdoor gaat het schieten er iets anders uit zien.

   

  In de maanden juli en augustus willen we de schietoefeningen van S.V. de Flint en S.V. AVRM  combineren. De aangepaste openingstijden zijn van 15.00 – 17.00 uur. We hebben op de zaterdagen 4 schietbanen vrij voor S.V. AVRM ( van de 5 beschikbare banen). We willen in blokken van 20 minuten gaan schieten. De eerste schutter begint om 15.00 uur en schiet tot 15.20 uur. Om 15.20 uur begint de volgende schutter tot 15.40 uur, en zo door. In totaal kunnen er in een tijdsperiode van 2 uur op 4 banen 24 personen schieten.

  Het bestuur is verplicht om een schietrooster op te stellen. Dit rooster moet op de schietbaan aanwezig zijn en wordt door onze coördinator gebruikt om te controleren of de schutters die aanwezig zijn ook allemaal ingepland zijn. Ook dient deze lijst ter controle bij bezoek van bevoegd gezag. Om te voorkomen dat er te veel mensen in de accommodatie aanwezig zijn houden we de bar in juli nog even gesloten. We willen voorkomen dat schutters blijven hangen en er zo ongemerkt teveel schutters in het gebouw aanwezig zijn. In principe willen we de bar in augustus weer openen.

   

  Het bestuur moet voor de zaterdagen dat jullie komen schieten, een schietrooster aan leveren waarop is aangegeven wie er op welk tijdstip komt schieten. Het schietrooster dient minimaal 1 week voor de zaterdag aanleverd te worden.

  We beseffen ons dat dit verre van een ideale situatie is maar wij moeten ook even wennen aan de situatie en willen de maanden juli en augustus testen met bovenstaande maatregelen.

   

  Bericht van SSV Remington - Venray:

  SSV Remington Protocol

  (versie 1.0: 14-06-2020 *)

   

  * dit protocol is gebaseerd op de huidige situatie en wordt indien nodig bijgesteld wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen; het is dus geen statische versie

  Schietsport in de 1,5 meter (schietport) samenleving

  Nadat op 11 mei 2020 de schietsportverenigingen met een buitenbaan hun activiteiten weer mochten hervatten, mogen per 1 juli 2020 alle schietsportverenigingen in Nederland (onder voorbehoud) hun deuren weer openen. Die heropening is wel onder strikte voorwaarden met inachtneming van 1,5 meter afstand, hygiënische maatregelen en allerlei organisatorische voorschriften. In dit protocol worden die maatregelen en voorschriften per soort accommodatie, nader omschreven. Let wel: het is een model protocol. Uiteindelijk is het Bevoegd Gezag voor het naleving van de voorschriften het gemeentebestuur, als onderdeel van de desbetreffende regio. Het kan dus zijn dat het gemeentebestuur andere c.q. aanvullende voorschriften stelt.

  Dit schietsport specifieke protocol voor SSV Remington is een aanvulling op het algemeen protocol “verantwoord sporten” van NOC*NSF (in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten) en is gebaseerd op de geldende adviezen van het RIVM en de daaruit voortvloeiende, bekende en toekomstige, overheidsmaatregelen. Beide protocollen kunnen niet los van elkaar worden gezien c.q. gehanteerd, maar vormen één geheel. Met behulp van deze protocollen kan SSV Remington, in samenwerking met de gemeente Venray, voor alle sportschutters en kaderleden een veilige sportomgeving waarborgen.

  Iedereen, leden, aspiranten huurders en introducés zijn verantwoordelijk voor het openhouden van de vereniging. Houd je aan de maatregelen!

  Het bestuur van SSV Remington is er van overtuigd dat jullie de maatregels goed zullen volgen. Natuurlijk zijn er nog meerdere maatregelen mogelijk echter deze zullen indien nodig pas worden ingevoerd als blijkt dat de maatregelen zoals hieronder weergegeven niet afdoende zijn of gewoon niet werken. Maatregelen kunnen dus worden verscherpt maar ook worden versoepeld.

   

  Maatregelen

  Kennismaking schietsport en het meebrengen van introducés is voor onbepaalde tijd opgeschort.

  • Ben je ziek, zwak of misselijk – kom dan niet naar de vereniging.
   • LET OP – de beheerder kan vragen naar je gezondheid. Tevens als de beheerder zijn twijfels heeft kan en mag hij de toegang tot de accommodatie aan de betreffende schutter ontzeggen.
  • Houd ten alle tijden rekening met elkaar. Niet geheel onbekend, anderhalve meter wordt gezien als een veilige afstand.
  • SSV Remington stelt desinfecterende zeep beschikbaar (binnenkomst/vertrek/toilet/bar). Maak hier gebruik van. Gebruik is geen schande en je gaat nog lekker ruiken ook.
  • Deuren verenigingsgebouw staan gedurende de opening van het gebouw gewoon open. Dit ter voorkoming van allerlei ongewenste contacten.
  • Bij binnenkomst melden bij de beheerder. De beheerder schrijft je in !
  • Aftekenen schietbeurt – als gewoonlijk echter aan alleen aan de linkerzijde van de bar.
  • Probeer toilet bezoek tot een minimum te beperken.
  • Gebruik verenigingswapen als gewoonlijk echter de schutter maakt na de schietbeurt het wapen schoon. Desinfecterende middelen staan ter beschikking.
  • Aankoop munitie – als gewoonlijk echter de schutter maakt de munitie op. Er wordt geen munitie terug ingenomen.
  • Gebruik van de baan (ook voor huurders) De beheerder mag ingrijpen als er te lang van de baan gebruik wordt gemaakt:
   • Baan A – Maximaal 3 schutters.
   • Baan B – Maximaal 3 schutters, Schermen zijn aangebracht en blijven verplicht hangen.
   • Baan C – Maximaal 3 schutters. Schermen zijn aangebracht en blijven verplicht hangen.
   • Baan D – Maximaal 3 schutters. Schermen zijn aangebracht en blijven verplicht hangen.

    svavrm
 5. (Bron: KNSA)

  In verband met de huidige en aankomende versoepelingen rondom het coronavirus, zal het verenigingsleven van de schietsportverenigingen steeds meer op gang komen. Naast de buiten-schietbanen zullen vanaf 1 juli 2020 (onder voorbehoud) ook de binnen-schietbanen weer hun deuren kunnen openen. Uiteraard dienen de schietsportverenigingen zich daarbij te houden aan de hiervoor opgestelde protocollen waarin bijvoorbeeld ook de 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden.

  Deze protocollen hebben niet alleen invloed op de manier waarop schietsport wordt beoefend maar ook op de wijze waarop de schietsport wordt aangeleerd. Om het opgeleide sporttechnische kader (trainers) binnen de schietsportverenigingen te ondersteunen bij het aanpassen van hun trainingen op de 1,5 meter samenleving, heeft de KNSA de bijscholing ‘Training geven 1,5 meter’ ontwikkeld. In deze bijscholing worden trainers handige tips en alternatieve lesmethodes bijgebracht waarmee zij op 1,5 meter afstand het geven van trainingen op een veilige en verantwoorde manier kunnen voortzetten. Deze bijscholing mag tevens gebruikt worden ter verlenging van de sporttechnische kaderlicentie door Basistrainers Pistool en Geweer en door Basistrainers Kleiduiven.

  Algemene informatie met betrekking tot de bijscholing:

  Duur van de bijscholing Eén dagdeel (2,5 uur) bij voorkeur op een zaterdag
  Doelgroep Basistrainers (Pistool/Geweer en Kleiduiven)
  Niveau KSS niveau 2
  Kosten € 25,00


  Mocht u interesse hebben in het volgen van deze bijscholing, dan kunt u zich alvast inschrijven door middel van het online inschrijfformulier. U wordt dan voorlopig op de wachtlijst geplaatst en bij voldoende inschrijvingen in uw regio, ontvangt u een uitnodiging voor deze bijscholing.

  Klik Hier voor het inschrijfformulier.

  knsa

 6. (Bron: Military-Today.com)

  Which is the best assault rifle in the world? Which is the best modern assault rifle and why? Our Top 10 analysis is based on the combined score of accuracy, reliability, range, penetration, production numbers, number of users, and some other features.

     This list includes only modern assault rifles, that are currently in service.

     Currently top 10 assault rifles in the world are these:

   

  m16

  Nr.1 M16 (USA)

   

     The AR-15 was designed by Armalite to meet the US Army requirement for a new assault rifle, chambered for a new intermediate cartridge. It was adopted by the US Army as the M16 and became a standard issue infantry weapon.

     This weapon was designed in the late 1950s. At the time it was a very progressive design. The US Army demanded for a super light weapon. So the M16 has a number of lightweight materials in order to save weight. It uses aluminum in place of steel, fiberglass construction in place of wood. Also it has an ergonomic design. It incorporated many features, never seen before. At the time of its introduction it was called the "Space Rifle".

     The barrel is in one line with the buttstock. This feature significantly reduces the recoil. It operates smoothly during fully automatic fire and is very easy to control. Consequently it is much more accurate during automatic fire than many other assault rifles. Its superior accuracy gives it a decisive advantage.

     This superior weapon works great in battle, although it does have some faults. Newer models have a Picatinny-type rail and support various optics and detacheable accessories. It can be also fitted with underbarrel grenade launcher.

     Since its introduction this assault rifle was constantly improved. This influential weapon was built in hundreds of variants. Approximately 8 million of these assault rifles were manufactures. The M16 and its derivatives are used by more than 70 countries around the world.

     A lot of people like to compare the M16 vs AK-47. The M16 has 3 main advantages over AK-47, including range, accuracy and weight.

   

   

  ak

  Nr.2 AK-103 (Russia)

   

     The AK-100 series assault rifles evolved from the AK-74M that is widely used by the Russian Army and many other countries around the world. Technically these assault rifles are similar to the legendary AK-47, but have improved production technologies and are made of new materials.

     One of them is the AK-103. It is chambered for 7.62x39 mm ammunition. It is the original ammunition that is used by the legendary AK-47 assault riffle. It has superior penetration and stopping power comparing with the AK-74M, that is chambered for 5.45x39 mm ammo. Also there is an AK-101, chambered for the standard NATO 5.56x45 mm ammunition.

     The AK-103, as well as other rifles of the AK-100 series use the same operation mechanism, developed by Kalashnikov. These weapons made their name for unsurpassed reliability. This assault rifle can withstand any misuse and abuse that soldier can throw at it. It is not very accurate, but will operate in worst conditions possible.

     This weapon has a remarkable advantage of simplicity. It is simple in design, is made of common materials and uses readily available machining technology. The parts can be manufactured with less precision. From an engineering standpoint it is a low-tech weapon. Production of these rifles can be established at any factory, that makes steel products. No wonder the Kalashnikov assault rifles are being produced all over the world. Also it is simple to maintain.

     Comparing with the M16 it has simplicity and fantastic reliability. However it looses in terms of range and accuracy.

     The AK-100 series assault rifles are used by Russian armed forces. These assault rifles have been exported to more than 10 countries. Also some countries produce these weapons locally under license. The original AK-47 and its derivatives are in service with more than 100 countries around the world.

   

   

  g36

  Nr.3 Heckler & Koch G36 (Germany)

   

     The G36 assault rifle has been designed by Heckler & Koch to replace the G3 assault rifle in service with the Bundeswehr. Since 1995 the G36 is a standard issue infantry rifle with the German armed forces. This weapon became an export success. It has been exported to more than 40 countries around the world.

     The Heckler & Koch G36 is chambered for a standard NATO 5.56x45 mm ammunition. It is a conventional gas operated, selective fire weapon. It uses some proven elements of the previous G3 rifle design. Internally it also bears a lot of similarity with the US Armalite AR-18 automatic rifle. Sophistication was eschewed in favor of reliability. Weapon has a simple layout. During trials a prototype of the HK G36 was rated higher than the Austrian Steyr AUG.

     This assault rifle is manufactured using the most modern technologies.

     This assault rifle is fed form 30-round box-shaped magazines, made form translucent plastic. Two or three magazines can be clipped together for rapid reloading. This weapon is also compatible with a 100-round dual drum magazines. After some adjustments this rifle can accept any standard NATO 5.56x45 mm magazine.

     Sights are built into the carrying handle. A standard German Army rifle has a dual sight system. It consists of one 3.5x magnification scope, for long-range accurate shooting and one 1x magnification red dot sight above it, for close ranges.

     This rifle is compatible with the HK AG36 40 mm underbarrel grenade launcher. It can also launch barrel-mounted riffle grenades.

     Overall the G36 lacks fancy bells and whistles, but is modern, light, accurate, rugged and reliable weapon. It is not as reliable as the AK-100 series weapons, but definitely makes up for it by its astounding precision. Also the G36 is simple in operation and maintenance.

   

   

  g3

  Nr.4 Heckler & Koch G3 (Germany)

   

     The G3 assault rifle has been designed by the Heckler & Koch in the late 1950s. It was adopted by the Bundeswehr in 1959 and was used until the mid 1990s, when it was replaced by the G36 assault rifle. Some variants of the G3 are still used by the German border guards and police forces. This weapon was widely exported. At some point it was used by 75 countries as their standard issue assault rifle. It is still in service with more than 60 countries. In some countries variants of this weapon are still produced under license.

     The Heckler & Koch G3 is chambered for a standard NATO 7.62x51 mm ammunition. It employs a roller-delayed blowback operating system. This weapon is cheap to produce, as it uses a number of stamped steel parts.

     This assault rifle is fed form 20-round box-shaped magazines. The magazines are made of aluminum or steel. This weapon is also compatible with 50-round dual drum magazines.

     Early production versions of the G3 have simple iron sights. Later these were replaced by diopter-type sights. The rear sight post has a rotating drum with range settings for 100, 200, 300 and 400 meters. Furthermore this assault rifle can be fitted with scopes or night sights.

     This rifle is compatible with the HK79 40 mm underbarrel grenade launcher. It can also launch barrel-mounted riffle grenades. Furthermore this weapon can mount other accessories, such as a silencer, or bipod.

     Even though the G3 is an old design, it proved to be an accurate, rugged and reliable weapon. Also it is simple to maintain. The German G3 is as popular as the Russian AK-47 or American M16. However its numbers are reducing in favor to modern designs.

   

   

  steyr aug

  Nr.5 Steyr AUG (Austria)

   

     The Steyr AUG (universal army rifle) was designed in Austria. It has been adopted by Austrian Army back in 1977. When it first appeared it was considered to be revolutionary in many respects. Immediately after its introduction the AUG became popular.

     Weapon is chambered for the standard NATO 5.56x45 mm ammunition. It is a gas operated, selective fire weapon. However it had unusual layout. Also this assault rifle has a modular design. So it can be quickly adapted for a variety of roles by simply changing the barrel. There are four basic barrels, including standard, compact, carbine and light machine gun barrel. This feature is useful, as the same weapon can be tailored to suit mission requirements.

     The Steyr AUG is made of synthetic materials and advanced alloys. It is lightweight, robust robust and reliable. Its has got compact dimensions due to its bullpup layout.

     The AUG has got no separate fire mode selector. The progressive trigger itself is used to control the mode of fire. Pulling it half the way, will result in a single shot, while the full pull will result in full-auto fire.

     The AUG is fully ambidextrous. There are two symmetrical ejection ports, one of which is always covered.

     The original model has integral 1.5x magnification sight. It is designed for up to 300 m range. Also there are back-up iron sights for emergency use. Newer models lack integral sights, byt have Picatinny-type rail and can be fitted with any sights.

     Rifles equipped with standard and carbine barrels can launch riffle grenades. A modified AUG is compatible with the US M203 40 mm underbarrel grenade launcher.

     This assault rifle made its name for reliability, good ergonomics and decent accuracy. Currently the AUG is in service with nearly 40 countries around the world. It is license-produced in Australia as Lithgow F88. Also it is the most commercially successful bullpup design to date.

   

   

  galil

  Nr.6 Galil (Israel)

   

     The Galil assault rifle was developed in the late 1960s. It is named after one of its designers - Yisrael Galil. This weapon is based on the Finnish M62 assault rifle, which in turn is a clone of the Soviet AK-47. However the Galil is chambered for a different cartridge and has a number of other differences. It was adopted by Israel Defense Forces (IDF) in 1972 and was a standard-issue infantry weapon until the early 1990s. The Galil is still used in Israel, even though it was replaced by newer designs, such as the TAR-21 and X95. This assault has been exported to a number of countries. Today it is still used in more than 30 countries.

     The Galil employs the same action as Kalashnikov assault rifle, but uses a modified gas system of the Finnish M62, which reduces the recoil. It is chambered for a standard NATO 5.56x45 mm ammunition. This version was adopted by the IDF. There is also a version chambered for a standard NATO 7.62x51 mm ammunition.

     The standard 5.56x45 mm version of this weapon is fed from 35-round magazines. It is also compatible with 50-round box magazines, of the Galil ARM light machine gun. The 7.62x51 mm version uses 25-round magazines.

     This assault rifle is fitted with a side-folding aluminum stock. It is a clone of the FN FAL Paratrooper stock.

     This assault rifle became a base for a whole family of infantry weapons.

   

  tavor

  Nr.7 Tavor TAR-21 (Israel)

   

     The Tavor TAR-21 assault rifle was developed by Israel Military Industries (IMI) back in the early 1990s. This weapon is simple, tough and versatile. It was adopted by Israel in 2006 and became a standard issue infantry rifle. This assault rifle has been exported to more than 20 countries.

     It is a gas operated, selective fire assault rifle with a bullpup design. It is chambered for a standard NATO 5.56x45 mm ammunition. Weapon has modular design with easily replaceable barrel. It can be quickly adapted for a variety of roles by simply changing the barrel. The TAR-21 proved to be reliable.

     Design of this weapon is based on ergonomics and composite materials. The Tavor TAR-21 assault rifle is fully ambidextrous. There are spent case ejection ports on each side. Right or felt side ejection can be selected. A charging handle can be installed on either side of the weapon. Its bullpup layout gives an edge at close-quarters and when employed inside vehicles. However it is also well suited for precision firing at long range.

     The Tavor TAR-21 is fed from standard NATO (M16-type) magazines, holding 30 rounds.

     This weapon has a standard Picatinny-type rail and is compatible with various scopes or night vision systems. It comes with red-dot sight as standard. It has been report that the TAR-21 is much more accurate and reliable than the M4 carbine. However it looses in terms of accuracy to the M16 due to a shorter barrel.

     This assault rifle is compatible with the US M203 40 mm underbarrel grenade launcher.

   

   

  sig550

  Nr.8 SIG SG 550 (Switzerland)

   

     The SIG SG 550 is produced since 1986. It has been adopted by the Swiss Army in 1990 as a standard issue military rifle. It has been exported to more than 20 countries. It is usually used by elite and special forces units. Over 600 000 of these assault rifles were produced.

     This weapon has traditional design. It is a gas operated, selective fire weapon, chambered for a standard NATO 5.56x45 mm ammunition. It may not seem obvious, but its operation system is actually based on the AK-47. It one of the finest 5.56 mm assault rifle ever made.

     Swiss army SG 550 assault rifles are usually fed from 20-round translucent magazines. However 5-, 10-, and 30-round capacity magazines are also available. Standard magazines can be clamped together for quicker reloading.

     Sighting equipment consists of a flip-up front sight and adjustable rear diopter. It has a sighting range of 400 m. Every rifle can be fitted with a detachable scope mount. Swiss army rifles are often used with 4x magnification scope. Current production models are available with a Picatinny-type rail and can mount various scopes, red dot, or night vision sights.

     This weapon proved to be accurate and reliable as a Swiss watch. The SG 550 is particularly good at long ranges. This weapon combines accuracy of the M16 and reliability of the AK-47. It handles well and is very controllable during full-auto fire.

     There are carbine versions of this weapon for close-quarter battles and even designated marksman rifle.

     This weapon proved to be accurate and reliable as a Swiss watch.

   

   

  hk 416

  Nr.9 Heckler & Koch HK416 (Germany)

   

     The HK416 assault rifle was developed by Heckler & Koch company in the 1990s to meet US Army's Delta Force requirement. It is and improved version of the M4 carbine, that is widely used by the US military. However the HK416 is independently made and modified. Currently the HK416 it is used by more than 20 countries, mainly by special forces and law enforcement agencies.

     In terms of appearance the HK416 resembles the M4. Due to similarity it has a familiar feel for soldiers, reducing the time needed for retraining. It uses a patented gas piston system, derived from the Heckler & Koch G36 assault rifle. This new operating system significantly reduced malfunctions and increased life of parts, comparing with the original Colt M4 carbine. The new weapon is much more reliable.

     Four models with different barrel lengths are available, including full-size assault rifle, compact assault rifle, carbine and sub-compact assault rifle.

     The HK416 has a Picatinny-type scope rail and can be used with various scopes. Furthermore there is accessory rail on all four sides of the forearm. Most current accessories for the M4 and M16 can be used on the HK416, including a 40 mm underbarrel grenade launcher.

   

   

  FN Scar

  Nr.10 FN SCAR (Belgium)

   

     The FN SCAR modular assault rifle was developed by the famous Belgian Fabrique Nationale to meet the requirement, issued by the US Special Operations Command (US SOCOM). The US Special Forces requested a new combat rifle, available in different calibers. The FN SCAR has been adopted by the US SOCOM. Deliveries commenced in 2009. Currently it is also used by 20 countries around the world. Often this weapon is found with special forces and elite law enforcement units.

     The FN SCAR modular assault rifle platform was designed from the scratch. It is not based on any previous designs. It is a gas operated, selective fire weapon. There are two baseline models - the SCAR-L (light), chambered for 5.56x45 mm round and the SCAR-H (heavy) chambered for a more powerful 7.62x51 mm ammunition. Other chambering include a Soviet 7.62x39 mm round.

     The key idea of the SCAR modular system, that it will provide the US Special Forces with a wide variety of configurations within the matter of minutes in field conditions. All these configurations have the same layout, controls and maintenance procedures. The SCAR-L and SCAR-H have 90% parts commonality. These weapons are available in three quick-detachable barrel versions - standard (S), close quarters combat (CQC) and long barrel (LB). Different length barrels can be quickly replaced. So this weapon is highly customizable.

     The SCAR-L can use the standard M16-type magazines. The SCAR-H uses 20-round magazines. The SCAR-H also accepts the standard AK-47 / AKM magazines with the Soviet 7.62x39 mm ammunition. It allows to fire the enemy ammunition with the alternate barrel, what is very important for operations behind the enemy lines.

  aanvals wapens

   

 7. (Bron: KNSA)

  Voor het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens (WM4) moet € 138,20 (€ 192,65 inclusief afname

  e-sceener) worden betaald, ongeacht het aantal vuurwapens dat op het verlof is vermeld.

  Voor het verlengen van een verlof wordt:

  € 68,20 in rekening gebracht en een wijziging op het verlof – zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen – wordt met € 30,00 € 15,00 belast.

  Deze bedragen zijn vastgesteld in de Regeling wapens en munitie, artikel 50. In datzelfde artikel, onder a, lid 2, is een bepaling opgenomen dat de vergoeding bij een combinatie – bijvoorbeeld het verlengen van een privé- en een verenigingsverlof – meer dan het bedrag dan verschuldigd zou zijn voor dat deel van de combinatie waarvoor de hoogste vergoeding geldt, in rekening wordt gebracht.

  Die extra bepaling in artikel 50a, lid 2 van de Regeling houdt in dat bij gelijktijdige verlenging van een tweede verlof door éénzelfde persoon voor dat tweede verlof slechts de administratieve kosten (€ 30,00 € 15,00 ) in rekening gebracht worden; dus 1 maal 
  € 68,20 en 1 maal € 30,00 € 15,00 .

  PS: De KNSA heeft tot nu toe wel weten te bereiken dat voor de in artikel 50a onder c en d genoemde wijzigingen, voor zo ver het afschrijving of bijschrijving van een wapen betreft, geen € 30,00 maar € 15,00 in rekening gebracht wordt, in afwijking van de publicatie in de Staatscourant.
  Dat is overeengekomen met de Nationale Politie.

  knsa

 8. (Bron: KNSA)

  Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat sportverenigingen met binnensport-accommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) per 1 juli 2020 weer open mogen. Dat is een versoepeling ten opzichte van de eerdere routekaart van het kabinet, waarin was vastgesteld dat binnensporten pas vanaf 1 september 2020 zouden zijn toegestaan. Deze openstelling geldt wel onder het voorbehoud dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland eind juni nog onder controle is. Het kabinet kan dus alsnog in de loop van juni besluiten om de openstelling per 1 juli nog geen doorgang te laten vinden.

  De KNSA is zeer verheugd met dit besluit omdat veel schietsportverenigingen en sportschutters weer snakken naar het beoefenen van de schietsport in hun vertrouwde omgeving. Een intensieve lobby van alle sportbonden waaronder de KNSA, verenigd in de landelijke sportkoepel NOC*NSF, heeft tot dit resultaat geleid. Uiteraard zal de openstelling, als die op 1 juli doorgaat, onder restricties moeten plaatsvinden, zoals: minimaal 1,5 meter afstand behouden, het beschikken over een goede luchtverversing, een reserveringssysteem en voorlopig geen wedstrijden. Het kabinet zal in de komende tijd nog nadere voorwaarden voor deze openstelling bekend maken. De openstelling geldt dan onder die uitdrukkelijke voorwaarden.

  In de komende tijd zal de KNSA via haar geëigende kanalen, de schietsportverenigingen nader informeren over de wijze waarop zij hun accommodatie dan het beste weer open kunnen stellen, alsmede de daarvoor vereiste model protocollen beschikbaar stellen.

  Sportkantines eveneens per 1 juli 2020 open

  Gelijktijdig met het besluit om de binnensportaccommodaties weer open te stellen per 1 juli, heeft het kabinet tevens besloten om ook de openstelling van sportkantines per 1 juli 2020 toe te staan, onder hetzelfde voorbehoud als geldt voor de openstelling van de binnensportaccommodaties. Daarmee wordt het voor alle verenigingen – dus ook voor schietsportverenigingen die over buitenbanen beschikken die reeds opengesteld waren en die hun kantine nog dicht moeten houden - mogelijk om hun sportkantine per 1 juli 2020 weer te openen. Ook voor deze openstelling zal de KNSA de komende tijd model protocollen beschikbaar stellen, teneinde op een zorgvuldige en verantwoorde wijze de sportkantines weer in gebruik te kunnen nemen.

  knsa

 9. (Bron: De Gelderlander)

  Zelfs terroristen shoppen hun wapens in Nederland: voor een prikkie is alles te koop.

  Pistolen, mitrailleurs, handgranaten. Voor een prikkie is alles in Nederland te koop.
  Zelfs terroristen shoppen hier hun wapens. 
  Bij ons is het gemakkelijk en de straffen zijn laag. 

  Reeds eerder publicatie: Al decennia laat de politie de illegale vuurwapenhandel versloffen.

  https://www.gelderlander.nl/home/elke-dag-twee-schietpartijen-in-nederland-politie-laat-aanpak-illegale-wapens-versloffen~a32cf0c5/

  Lees hier onder het complete artikel in De Gelderlander:  Zelfs terroristen shoppen hun wapens in Nederland: voor een prikkie is alles te koop.

  www.gelderlander.nl/arnhem/zelfs-terroristen-shoppen-hun-wapens-in-nederland-voor-een-prikkie-is-...

 10. STEUN ONZE SV AVRM SPONSOREN 


  {loadposition sponsors}

  Wilt U ook de SV AVRM sponseren? Voor meer info klik HIER

  svavrm logo

 11. Rob Boom: Adviseur wapenbeleid & beheer

  Met Phoenix-Advisory ondersteun ik bedrijven, stichtingen en verenigingen op dossiers die raken aan de Wet Wapens en Munitie.
  Opdrachten variëren van problemen in de dagelijkse bedrijfsvoering tot complexe grootschalige beheersvraagstukken.

  Daarnaast ben ik als schrijvend docent en examinator verbonden aan de politieacademie.
  Ik kan daarbij putten uit 20 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer in de (buiten)sport en wapenhandel.

  Momenteel opereer ik landelijk waarbij ik samenwerk met diverse ministeries, politie, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties.
  Praktische probleemaanpak van de werkvloer tot aan Den Haag en Brussel.
   

  Namens de Verenigde Vakspecialisten Jacht en Schietsport (VVJS) is Phoenix Advisory aangewezen om de branche belangen te vertegenwoordigen In Den Haag en Brussel.
  Samen waken we over een prachtig ambacht en dienen we 80.000 gepassioneerde schuters, jagers en verzamelaars.

  Website: https://phoenix-advisory.eu/

  Phoenix-Advisory

 12. (Bron: KNSA)

  Binnenkort komt er een nieuw VOG-aanvraagformulier. Het nieuwe aanvraagformulier VOG
  NP is
  vanaf 1 juni 2020 beschikbaarop de website van Justis, de screeningsautoriteit van het
  Ministerie van Justitie en Veiligheid.

  Het nieuwe formulier is vanaf dan te downloaden
  via:
  www.justis.nl

  Het oude aanvraagformulier van februari 2018 mag nog gebruikt worden tot uiterlijk 1
  september 2020. Na deze datum moeten alle aanvragen met het nieuwe aanvraagformulier
  van juni 2020 worden ingediend. Aanvragen die na 1 september 2020 nog met het oude
  formulier worden aangevraagd, neemt Justis niet meer in behandeling.

 13. (Bron: KNJV)

  De politie schrijft tijdens de Coronacrisis geen wapens meer bij. Dit meldt het AD begin mei. Hierdoor verliezen wapenhandelaren veel geld en worden wapenkopers geconfronteerd met lange wachttijden.

  Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant stelde CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam Kamervragen aan de Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Hierin werd gesteld dat legaal verkregen munitie zijn weg vindt naar het illegale circuit. Van Dam vraagt ook naar de feitelijke basis van deze uitspraak.

  Sinds twee maanden werkt de politie niet meer mee met het bijschrijven van wapens. Van Dam vraagt de Minister waarom het bijschrijven is stilgelegd en of de overheid zich beseft hoeveel economische schade dit oplevert. Volgens de Verenigde Vakspecialisten Jacht en Schietsport (VVJS) komt dit neer op 10.000 tot 150.000 euro schade voor wapen- en jachtwinkels. Dit komt bovenop de economische gevolgen van de coronacrisis. Eerder berichtte De Jagersvereniging al dat de politie vanaf 25 mei weer aan de slag gaat met het bijschrijven van wapens.

  Daarnaast stelt Van Dam vragen over het uitvoeren van de Korpscheftaken en administratieve lasten. Dit soorten lasten moeten niet in de weg staan van het uitvoeren van essentiële taken, zoals de toezicht en handhaving op wapenbezit. Deze vragen worden gesteld naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. Hierin werd gesteld dat legaal verkregen munitie zijn weg vindt naar het illegale circuit. Van Dam vraagt ook naar de feitelijke basis van deze uitspraak.

  Lees de Kamervragen op de website van de Tweede Kamer

  De berichten ‘Wapenbranche dreigt met claim tegen politie om gesloten loket’ en ‘Politie bezorgd over florerende wapenhandel’
   
  knjv
 14. (Bron: KNJV)

  De politie is in een fase gekomen dat de maatregelen rond COVID-19 met de nodige waarborgen versoepeld kunnen gaan worden. Dit betekent dat de afdelingen korpscheftaken zich aan het voorbereiden zijn om een aantal werkzaamheden, met inachtneming van de RIVM-maatregelen, weer op te starten. Het streven hierbij is dat voor maandag 25 mei de eerste werkzaamheden weer hervat zijn.

  Er zal worden gestart met de aanvragen voor de bij- en afschrijvingen van wapens. Aanvragen voor een verlof of jachtakte van nieuwe aanvragers worden opgepakt als afspraken zijn gemaakt voor het, gegeven de omstandigheden, verantwoord kunnen afleggen van een huisbezoek.

  Het openstellen van een loket zal uiteraard gebeuren met inachtneming van de coronamaatregelen. Daarom is er gekozen om te starten met minimaal één loket per eenheid. Op deze manier is er direct een landelijke dekking. Het aantal locaties zal uitgebreid worden naar de normale situatie als deze zijn aangepast conform de richtlijnen. De snelheid waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van aanpassingen die noodzakelijk zijn.

  Bij het maken van afspraken zullen de betrokkenen worden geïnformeerd welke locatie beschikbaar is en welke voorzorgsmaatregelen in acht genomen moeten worden.

  knjv
 15. (Bron: Rob Boom - Adviseur wapenbeleid en beheer)

  Chris van Dam werpt zich opnieuw op als behartiger van de belangen van ondernemers, sportschutters, jagers en wapenverzamelaars. De veelheid van dossiers die bij politie mislopen op wapengebied beginnen zich op te stapelen. Het lijkt erop dat het geduld van de politiek opraakt. Zal Minister Grapperhaus beginnen te zien dat er hier iets serieus verkeerd gaat? Maandag is de brief van de Minister over de herziening van de WWM door de Kamercommissie J&V teruggestuurd met het verzoek om een nieuwe brief die wél antwoord geeft op de vragen van de commissie, gisteren een stevige set kamervragen aan de minister. Het optreden van Chris van Dam bevestigt dat er wel degelijk politici zijn die vechten tegen misstanden en niet loslaten tot er een échte oplossing komt voor alle problemen.

  Klik HIER voor de volledige brief met vragen aan de Minister.

  Rob van Dam

   

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren